Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The concept of developing the area at the St. Vincent Street in Warsaw

Jakub Jacek Ambroziewicz

Abstract

The Engineering Essay entitled "The concept of developing the area at the St. Vincent Street in Warsaw" is a scientific paper in the field of town and country planning. Its aim was to create a spatial development project in the former state farm fields based on the principle of sustainable development, spatial order and in accordance with the applicable legislation. The main objectives of this work was to create a consistent functional residential complex, with a large share of space and recreation public areas. The key role in the conception may act green housing estates and park areas and also green walking axes and cycling axes. Buildings were designed to preserve the continuity of the historical Brodnowski Wedge aeration, spatially relates also to make the surrounding area of housing. The area has a big investment potential due to planned that the second line of the warsaw subway. The work is divided into three parts. The first presents the stories of the area and the surrounding residential areas, ranging from historic building site conditions, the production of tissue contemporary city. These are also a theoretical concepts, underpinning the analysis of the flow of air masses through the designed buildings. The project was developed based on numerous spatial analysis, which are described in the second part. It contains analysis of the links communication, natural and functional - cultural, and a description of the planned investments, affecting the concepts of zoning the area. The third part of the work is a textual description of the project. It defines its main points, starting with the description of public space, communications networks, green areas and ending with a description of the planned buildings housing and functional. The main criterion for choosing the area of the study was its current management, which is disproportionate to the growing investment potential terrain, in connection with the planned location of the station the second metro line in the close vicinity of the area. Designed housing provides an appropriate balance between the buildings, a public utility areas, making space friendly for its inhabitants, and also allows the mobilization of communities living in the surrounding areas.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Jacek Ambroziewicz (FGC) Jakub Jacek Ambroziewicz,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Koncepcja zagospodarowania terenu przy ulicy Św. Wincentego w Warszawie
Supervisor
Wojciech Bartoszczuk (FGC/CSMES) Wojciech Bartoszczuk,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Anna Majewska (FGC/CSMES) Anna Majewska,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Wojciech Bartoszczuk (FGC/CSMES) Wojciech Bartoszczuk,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
planowanie przestrzenne, urbanistyka, Targówek, Zacisze, osiedle mieszkaniowe, tereny rekreacyjne, klin napowietrzający
Keywords in English
spatial planning, urban planning, Targówek, Zacisze, residential, recreational, wedge aeration
Abstract in Polish
Praca inżynierska pt. „Koncepcja zagospodarowania terenu przy ulicy Św. Wincentego w Warszawie” jest opracowaniem naukowym z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego. Jej celem było stworzenie projektu zagospodarowania przestrzennego na obszarze dawnego pola PGR w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju, ładu przestrzennego oraz zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. Głównymi założeniami pracy było stworzenie spójnego funkcjonalnie osiedla mieszkaniowego, z dużym udziałem przestrzeni publicznych i terenów rekreacyjnych. Kluczową rolę w koncepcji mają pełnić obszary zieleni osiedlowej oraz parkowej, a także zielone osie piesze i pieszo – rowerowe. Zabudowa została zaprojektowana w celu zachowania ciągłości historycznego Bródnowskiego Klina Napowietrzającego, przestrzennie nawiązuje również do otaczających obszar opracowania budynków mieszkaniowych. Teren wykazuje duży potencjał inwestycyjny ze względu na planowaną rozbudowę drugiej linii warszawskiego metra. Praca dzieli się na trzy części. Pierwsza przedstawia historię obszaru opracowania oraz okolicznych osiedli mieszkaniowych, począwszy od historycznych uwarunkowań lokacji zabudowy, po wytwarzanie współczesnej tkanki miejskiej. Przedstawione są również pojęcia teoretyczne, na podstawie których opracowano analizę przepływu mas powietrza przez zaprojektowaną zabudowę. Projekt został opracowany w oparciu o liczne analizy przestrzenne, które opisane zostały w drugiej części pracy. Zawiera ona analizę powiązań komunikacyjnych, przyrodniczych oraz funkcjonalno – kulturowych, a także opis planowanych inwestycji, mających wpływ na koncepcję zagospodarowania obszaru. Trzecia część pracy stanowi opis tekstowy projektu. Określa on jego główne założenia, począwszy od opisu przestrzeni publicznych, sieci komunikacyjnej, obszarów zielonych, a kończąc na opisie projektowanej zabudowy mieszkaniowej i funkcjonalnej. Głównym kryterium wyboru obszaru opracowania było jego obecne zagospodarowanie, które jest niewspółmierne z rosnącym potencjałem inwestycyjnym terenu, w związku z planowaną lokalizacją stacji drugiej linii metra w bliskim sąsiedztwie tego terenu. Zaprojektowane osiedle zapewnia odpowiednią równowagę pomiędzy zabudową, a terenami użyteczności publicznej, czyniąc przestrzeń przyjazną dla jego mieszkańców, a także pozwala na aktywizację społeczności zamieszkujących okoliczne obszary.
File
  • File: 1
    Ambroziewicz_Praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8881

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb741b70291104b94869d2a7b241e6b30/
URN
urn:pw-repo:WUTb741b70291104b94869d2a7b241e6b30

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page