Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Liposomal model of the cell membrane for predicting mechanism of macromolecules action on bacterial cells

Sylwia Anna Wojciechowska

Abstract

Nowadays bacteria are becoming more and more resistant to antibiotics. This induce development on the researches in the field of antibacterial polymers are held. The antibacterial polymers are wide class of compounds, which are inspired by antimicrobial peptides (AMPs). The mechanism of action of antibacterial polymers is based on interaction with negative charged bacterial membrane. The main purpose of this work was to evaluate experimental conditions in which antibacterial polymers influence on model cell membranes will be performed. This include selection of reference material and fluorescent dyes. The literature section contains topics such as antibacterial polymers, liposomes, surfactants, critical micelle concentration and zeta potential. Also the techniques, which was used, such as spectrofluorimetry and Dynamic light scattering (DLS) was discussed. The literature section includes descriptions of used fluorescent dyes and surfactants. In the experimental section liposome’s models of the prokaryotic (from azolectin lipids) and eukaryotic (from phosphatidylcholine lipids) cell membrane was elaborated and reference was selected. The study of hexadecyltrimethylammonium bromide (CTAB) influence on azolectin liposomes marked with Nile Red was conducted. Because results was different from what was predicted carboxyfluorescein was used as a fluorescent dye in following experiments. . To find which surfactants is able to induce the full dye leakage from the liposomes a number of studies was conducted. Firstly critical micelle concentration (CMC) of CTAB in water and buffer was determined in purpose of examine influence of this surfactant, in concentrations above and below CMC, on selected liposomal model. Then the action of CTAB and Triton X 100 on azolectin and phosphatidylcholine liposomes was carried out. Based on obtained results CTAB was chosen as reference. Prior stages were necessary to conduct the research of antibacterial polymers activity on liposomal models of cell membrane.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Sylwia Anna Wojciechowska (FC) Sylwia Anna Wojciechowska,, Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
Liposomowy model membrany komórkowej do przewidywania mechanizmu działania makromolekuł na komórki bakteryjne
Supervisor
Dominik Jańczewski (FC/LTP) Dominik Jańczewski,, Laboratory Of Technological Processes (FC/LTP)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Laboratory Of Technological Processes (FC/LTP)
Study subject / specialization
, Biotechnologia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
29-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Dominik Jańczewski (FC/LTP) Dominik Jańczewski,, Laboratory Of Technological Processes (FC/LTP)Faculty of Chemistry (FC) Tomasz Kobiela (FC/CDSB) Tomasz Kobiela,, Chair of Drug and Cosmetics Biotechnology (FC/CDSB)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
polimery antybakteryjne, liposomowy model błony komórkowej, AMPs, barwniki fluorescencyjne
Keywords in English
antibacterial polymers, liposomal model of cell membrane, AMPs, fluorescent dyes
Abstract in Polish
W dzisiejszych czasach bakterie są coraz bardziej oporne na antybiotyki co stymuluje badania nad polimerami antybakteryjnymi. Jest to szeroka klasa związków, które wywodzą się od peptydów antybakteryjnych (AMPs). Mechanizm działania polimerów antybakteryjnych opiera się na oddziaływaniu na ujemnie naładowane błony bakterii. Celem niniejszej pracy było dobranie warunków eksperymentalnych służących do sprawdzenia działania wybranych polimerów antybakteryjnych na wybrany model membrany komórkowej, w tym dobranie materiału odniesienia i stosowanych barwników. Część literaturowa obejmuje zagadnienia przybliżające pojęcia polimerów antybakteryjnych, liposomów, surfaktantów, krytycznego stężenia micelizacji oraz potencjału zeta. Ponadto omówione zostały techniki, których użyto do badań t.j. spektrofluorymetria czy technika dynamicznego rozpraszania światła (DLS). Opisano także używane barwniki fluorescencyjne oraz surfaktanty. W części eksperymentalnej wykonano liposomowe modele błony komórkowej prokariotycznej (z lipidów azolektynowych) i eukariotycznej (z lipidów fosfatydylocholinowych), a także dobrano materiał odniesienia. Przeprowadzono badanie działania bromku heksadecylotrimetyloamnoniowego (CTAB) na liposomy azolektynowe znakowane czerwienią Nilu. Ponieważ wyniki nie pokrywały się z oczekiwanymi, zmieniono barwnik na karboksyfluoresceinę. Aby stwierdzić, który z badanych surfaktantów uwolni najwięcej barwnika z liposomów przeprowadzono szereg badań. Wyznaczono krytyczne stężenie micelizacji (CMC) dla CTAB w wodzie i buforze, aby móc przebadać stężenia tego surfaktantu poniżej i powyżej CMC. Następnie przeprowadzono badania działania CTAB oraz Triton X 100 na liposomy azolektynowe oraz fosfatydylocholinowe. Na podstawie przeprowadzonych badań wybrano CTAB jako materiał odniesienia stosowany do dalszych pomiarów. Powyższe etapy były konieczne do przeprowadzenia badania wpływu dwóch polimerów na opracowane modele błony komórkowej.
File
  • File: 1
    praca_inżynierska-Sylwia_Wojciechowska-258000.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 28412

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb6fd123e6b3749289f632c00729cdf49/
URN
urn:pw-repo:WUTb6fd123e6b3749289f632c00729cdf49

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page