Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Siedziba Galerii Komercyjnej w Warszawie

Mikołaj Tomasz Madajski

Abstract

The design of the engineering work is the Headquarter of Commercial Gallery in Warsaw, on the area of the former Warszawska Wytwórnia Wódek "Koneser", maintained in the neo-Gothic style of the factory complex, currently Koneser Square, which has been given a second lifetime now functioning as a place for events, meetings, art, fashion design, a place where we will encounter a unique urban space, integral with the Prague industrial atmosphere, urban tissue. At present, the whole area has been revitalized, cultural and residential places have been created, entertainment and gastronomic spots, places for active leisure with family, friends also, the place where you want to come feel the atmosphere of old Praga - an area that remembers history. Koneser Square is the essence of Prague. The area located on the map near Ząbkowska, Targowa and Rózycki bazaars, and of course Wytwórnia Wódek are the most characteristic places on this side of the Vistula, Warsaw's district with a strong identity, character and history, authentic urban culture. The assumption of the project is a free-standing object of the Commercial Gallery, with a free expo space, for modern art, with elements referring to it in the urban space, where the individual functions of the building are in formal contrast in their expression and form in relation to each other, at the same time being part of the atmosphere of the place. The building is divided into three parts, clearly separated from each other in their expression. A glass high cube with proportions of height to the contour of 1: 2, surrounded by water so that, together with the reflection, it creates an illusory cube, and two parts housed in a Corten steel coating, coloristically referring to the brick everywhere, separated by a skylight administrative space - an exhibition with a foyer and gastronomic, most drawn towards the square. The aim of the project was to create a space that is part of the industrial climate of the place, corresponding to the main cultural space of Koneser Square. Two compositional axes have been designed, one that draws attention to the cube and its reflection, going from the revitalized Pasaz Konesera area, where, starting from it, a 'lantern' appears in front of the historic tenement houses and another one, created with structural walls and standing independently walls in the space in front of the building, also serving as a background for art exhibited in the open air, directing us from the main square in front of the Koneser Passage towards the entrance to the building. It is supposed to be an object that is not yet in Praga, which fits into this place both in terms of its architectural expression and function. An original proposal for a slightly different development of space than the one currently underway, to diversify the opportunities for spending time in this highly culturally rich area of Koneser Square.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mikołaj Tomasz Madajski (FA) Mikołaj Tomasz Madajski,, Faculty of Architecture (FA)
Supervisor
Anna Dybczyńska-Bułyszko (FA/DAUD) Anna Dybczyńska-Bułyszko,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-07-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
AR-1821/L
Reviewers
Anna Dybczyńska-Bułyszko (FA/DAUD) Anna Dybczyńska-Bułyszko,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA) Anna Grabowska (FA/CUDRL) Anna Grabowska,, Chair of Urban Design and Rural Landscape (FA/CUDRL)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
galeria, sztuka
Keywords in English
gallery, art
Abstract in Polish
Projekt pracy inzynierskiej to Siedziba Galerii Komercyjnej w Warszawie, na obszarze dawnej Warszawskiej Wytwórni Wódek „Koneser”, utrzymanego w neogotyckim stylu kompleksu obiektów fabrycznych, obecnie Placu Konesera, który to otrzymał drugie zycie funkcjonując obecnie jako miejsce event’ów, spotkań, sztuki, mody, design’u, miejsca w którym zetkniemy się z niepowtarzalną przestrzenią miejską, integralną z praskim, industrialnym klimatem, tkanką miejską. Obecnie cały teren został zrewitalizowany, stworzono miejsca kulturowe, mieszkalne, punkty rozrywkowe i gastronomiczne, miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu z rodziną, znajomymi, miejsca do którego chce się przyjść poczuć klimat dawnej Pragi, obszaru który pamięta historię. Plac Konesera jest bowiem esencją Pragi. Teren znajdujący się na mapie w okolicy ulic Ząbkowskiej, Targowej, czy Bazaru Rózyckiego oraz oczywiście Wytwórni Wódek to miejsca najbardziej charakterystyczne po tej stronie Wisły, na warszawskiej Pradze, dzielnicy z silną tozsamością, charakterem i historią, autentyczą kulturą miejską. Załozeniem projektu jest wolnostojący obiekt Siedziby Galerii Komercyjnej, z wolną przestrzenią expo, dla sztuki nowoczesnej, z elementami do niej nawiązującymi w przestrzeni miejskiej, gdzie poszczególne funkcje budynku są w formalnym kontraście w swoim wyrazie i formie względem siebie, jednoczeście wpisując się w klimat miejsca. Siedziba dzieli się na trzy części, wyraznie od siebie oddzielone w swoim wyrazie. Szklany, wysoki kubik o proporcjach wysokości do obrysu 1:2, otoczony wodą tak, by wraz z odbiciem w niej tworzył iluzoryczny sześcian, oraz dwie części mieszczące się w ubranym w powłokę ze stali Corten, kolorystycznie nawiązującej do wszechobecnej cegły, oddzielona świetlikiem przestrzeń administracyjno-wystawowa z foyer oraz gastronomiczna, wysunięta najbardziej w stronę placu. Celem projektu było stworzenie przestrzeni wpisującej się w industrialny klimat miejsca, korespondującego z główną przestrzenią kulturową Placu Konesera. Zaprojektowano dwie osie kompozycyjne, jedna zwracająca uwagę na kubik i jego odbicie, idąca od zrewitalizowanego obszaru Pasazu Konesera, gdzie wychodząc z niego, przed oczami ukazuje się ‘lampion’ na tle zabytkowych kamienic oraz druga, utworzona za pomocą ścian konstrukcyjnych, jak i stojących niezaleznie ścianek w przestrzeni przed budynkiem, słuzących równiez jako tło dla sztuki wystawianej w plenerze, kierująca nas z głównego placu przed Pasazem Konesera w stronę wejścia do obiektu. Ma być to obiekt, którego na Pradze jeszcze nie ma, który wpisuje się w to miejsce zarówno pod względem swojego wyrazu architektonicznego, jak i funkcji. Autorska propozycja nieco innego zagospodarowania przestrzeni, niz ta obecnie realizowana, urozmaicenia mozliwosci spędzania czasu w tym silnie nacechowanym kulturowo obszarze Placu Konesera.
File
  • File: 1
    275803_inz_opis.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33137

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb6e79885c8a4455aa6b059e3fc9bd9a9/
URN
urn:pw-repo:WUTb6e79885c8a4455aa6b059e3fc9bd9a9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page