Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Historyczne i współczesne przykłady zastosowań technik informatycznych w administracji

Konrad Stanisław Rabiega

Abstract

The subject of this thesis is to present historical and contemporary examples of information technology applications in administration. The first chapter discusses the definitions: administration, computer science and information technologies, which are used later in the thesis. The next section presents the chronological history of the first calculating machines and accounting machines, such as Pascal’s adder or Leibniz’s calculating machine. There are described the devices of pre-computer era, including that of great importance for the development of government cash register, invoicing, book-keeping and statistical machines (for example, a statistical machine used to count results of the census in the United States). The third chapter focuses on the use of information technology in the twentieth century. It discusses different generations of computers, era of digital computers and the applications of personal computers in the administration, as well as the role of the Internet and databases in modern public administration (for example administration in the United States). The last chapter presents three selected examples of applications of information technologies in the Polish administration: Polish Identification Number PESEL, Electronic Signature and the Public Information Bulletin.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca licencjacka
Autor
Konrad Stanisław Rabiega (WAiNS) Konrad Stanisław Rabiega Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Tytuł w języku polskim
Historyczne i współczesne przykłady zastosowań technik informatycznych w administracji
Promotor
Paweł Stacewicz (WAiNS/ZFiEA) Paweł Stacewicz Zakład Filozofii i Etyki w Administracji (WAiNS/ZFiEA)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Jednostka dyplomująca
Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Jednostka prowadząca
Zakład Filozofii Nauki, Socjologii i Podstaw Techniki (WAiNS/ZNAiBA)
Kierunek / specjalność studiów
, Administracja
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
12-07-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Paweł Stacewicz (WAiNS/ZFiEA) Paweł Stacewicz Zakład Filozofii i Etyki w Administracji (WAiNS/ZFiEA)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS) Jarosław Zalewski (WAiNS/ZNAiBA) Jarosław Zalewski Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji (WAiNS/ZNAiBA)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Słowa kluczowe w języku polskim
Administracja, Informatyka, Techniki informatyczne, Maszyny Liczące, E-administracja, Komputery
Słowa kluczowe w języku angielskim
Administration, Computer Science, Information technology, Calculating machines, E-government, Computers
Streszczenie w języku polskim
Tematem pracy jest przedstawienie historycznych i współczesnych przykładów zastosowań technik informatycznych w administracji. W rozdziale pierwszym omówione zostały definicje: administracji, informatyki oraz technik informatycznych, które są wykorzystywane w dalszej części pracy. W następnym rozdziale przedstawiono chronologicznie historię pierwszych maszyn liczących i maszyn rachunkowych, takich jak sumator arytmetyczny B. Pascala czy maszyna licząca G.W. Leibniza. Opisane zostały także urządzenia ery przedkomputerowej, w tym mające duże znaczenie dla rozwoju administracji kasy rejestrujące, maszyny fakturujące, księgujące i statystyczne jak np. maszyna statystyczna wykorzystywana przy zliczaniu wyników w spisie powszechnym w USA. Trzeci rozdział skupia się na zastosowaniu technik informatycznych w XX wieku. Omówiono m.in. generacje komputerów, erę komputerów cyfrowych i zastosowania komputerów osobistych w administracji, a także rolę Internetu i baz danych we współczesnej administracji oraz nowoczesną administrację na przykładzie Stanów Zjednoczonych. W ostatnim rozdziale omówiono trzy wybrane przykłady zastosowań technik informatycznych w polskiej administracji: Rejestr PESEL, Podpis elektroniczny oraz Biuletyn Informacji Publicznej.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Praca Dyplomowa.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 13183

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb6a5c405a9ce4d56bbd3531af895575b/
URN
urn:pw-repo:WUTb6a5c405a9ce4d56bbd3531af895575b

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony