Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Historical and contemporary examples of applications of information technology in administration

Konrad Stanisław Rabiega

Abstract

The subject of this thesis is to present historical and contemporary examples of information technology applications in administration. The first chapter discusses the definitions: administration, computer science and information technologies, which are used later in the thesis. The next section presents the chronological history of the first calculating machines and accounting machines, such as Pascal’s adder or Leibniz’s calculating machine. There are described the devices of pre-computer era, including that of great importance for the development of government cash register, invoicing, book-keeping and statistical machines (for example, a statistical machine used to count results of the census in the United States). The third chapter focuses on the use of information technology in the twentieth century. It discusses different generations of computers, era of digital computers and the applications of personal computers in the administration, as well as the role of the Internet and databases in modern public administration (for example administration in the United States). The last chapter presents three selected examples of applications of information technologies in the Polish administration: Polish Identification Number PESEL, Electronic Signature and the Public Information Bulletin.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Konrad Stanisław Rabiega (FASS) Konrad Stanisław Rabiega,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Historyczne i współczesne przykłady zastosowań technik informatycznych w administracji
Supervisor
Paweł Stacewicz (FASS/DPEA) Paweł Stacewicz,, Department of Philosophy and Ethics in Administration (FASS/DPEA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Paweł Stacewicz (FASS/DPEA) Paweł Stacewicz,, Department of Philosophy and Ethics in Administration (FASS/DPEA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Jarosław Zalewski (FASS/DASMA) Jarosław Zalewski,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Administracja, Informatyka, Techniki informatyczne, Maszyny Liczące, E-administracja, Komputery
Keywords in English
Administration, Computer Science, Information technology, Calculating machines, E-government, Computers
Abstract in Polish
Tematem pracy jest przedstawienie historycznych i współczesnych przykładów zastosowań technik informatycznych w administracji. W rozdziale pierwszym omówione zostały definicje: administracji, informatyki oraz technik informatycznych, które są wykorzystywane w dalszej części pracy. W następnym rozdziale przedstawiono chronologicznie historię pierwszych maszyn liczących i maszyn rachunkowych, takich jak sumator arytmetyczny B. Pascala czy maszyna licząca G.W. Leibniza. Opisane zostały także urządzenia ery przedkomputerowej, w tym mające duże znaczenie dla rozwoju administracji kasy rejestrujące, maszyny fakturujące, księgujące i statystyczne jak np. maszyna statystyczna wykorzystywana przy zliczaniu wyników w spisie powszechnym w USA. Trzeci rozdział skupia się na zastosowaniu technik informatycznych w XX wieku. Omówiono m.in. generacje komputerów, erę komputerów cyfrowych i zastosowania komputerów osobistych w administracji, a także rolę Internetu i baz danych we współczesnej administracji oraz nowoczesną administrację na przykładzie Stanów Zjednoczonych. W ostatnim rozdziale omówiono trzy wybrane przykłady zastosowań technik informatycznych w polskiej administracji: Rejestr PESEL, Podpis elektroniczny oraz Biuletyn Informacji Publicznej.
File
  • File: 1
    Praca Dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13183

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb6a5c405a9ce4d56bbd3531af895575b/
URN
urn:pw-repo:WUTb6a5c405a9ce4d56bbd3531af895575b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page