Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of protection of walls of the deep excavation in high-density urban areas

Tomasz Makówka

Abstract

The subject of the thesis is the project of protection of walls of the deep excava-tion in high – density urban areas. The purpose of this thesis is to overview popular deep excavation protection methods which could be used in conditions of high – density urban area and to perform static strength calculations for wall which is protecting excavation. Excavation will be placed in neighborhood of existing buildings, where load of backfill is 100 kPa. Furthermore the purpose of this thesis is to calculate required reinforcement and to create drawings of reinforcement. The thesis consists of two parts i.e. study part and computational part. First part contains descriptions frequently used excavation protection methods wherein particular attention was paid to descriptions of advantages and disadvantages of each excavation support. It is very important for appropriate choice of solution suitable for conditions in place of earthworks. Second, computational part contains calculations for three computational schemes with two variants of ground conditions, difference between them is soil state. Calcula-tions were made manually and with program GEO5. Another three computational schemes was calculated with the program GEO5, one of them was identical with the previously calculated layout of ground layers, load and anchor. For others two schemes goal was to show effect of ground conditions and load of backfill, that was reason for calculations of wall without load of backfill and wall with load and two anchors. As a result of carried out study it had been determined that the diaphragm wall es-tablished in the soil, without anchor can not be used in this case. Diaphragm wall with anchor is a much better solution, because the anchor allows to reduce length of the wall highly. It was also determined that wall with two anchors is the best solution. For the same computational schemes discrepancy of results calculated manually and with program GEO5 is inconsiderable.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tomasz Makówka (FCEMP) Tomasz Makówka,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt zabezpieczenia ścian głębokiego wykopu w warunkach zwartej zabudowy miejskiej
Supervisor
Irena Cios (FCEMP/ICEn) Irena Cios,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Stanisława Garwacka-Piórkowska (FCEMP/ICEn) Stanisława Garwacka-Piórkowska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Irena Cios (FCEMP/ICEn) Irena Cios,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
głęboki wykop, naziom, obudowa wykopu, ściana szczelinowa, schemat obliczeniowy, kotwienie, zbrojenie,
Keywords in English
deep excavation, backfill, excavation support, diaphragm wall, computa-tional scheme, anchoring, reinforcement,
Abstract in Polish
Tematem pracy jest projekt zabezpieczenia ścian głębokiego wykopu w warunkach zwartej zabudowy miejskiej. Celem pracy jest dokonanie przeglądu metod zabezpieczania głębokich wykopów znajdujących zastosowanie w warunkach zabudowy miejskiej oraz wykonanie obliczeń statyczno – wytrzymałościowych dla ściany zabezpieczającej wykop. Wykop usytuowany będzie w sąsiedztwie istniejącej zabudowy, gdzie obciążenie naziomu wynosi 100 kPa. Praca składa się z dwóch części tj. z części studialnej i części obliczeniowej. Część pierwsza zawiera opis często stosowanych metod zabezpieczania wykopów, przy czym szczególną uwagę poświęcono opisom zalet i wad każdej obudowy. Jest to bardzo ważne dla odpowiedniego doboru rozwiązania do warunków panujących w miejscu prowadzenia robót ziemnych. Część druga, obliczeniowa, zawiera obliczenia obudowy dla trzech schematów obliczeniowych podparcia ściany w dwóch różnych warunkach gruntowych, które róż-nią się między sobą stanem gruntów zalegających w podłożu. Obliczenia obudowy wy-konano ręcznie oraz przy użyciu programu komputerowego GEO5. Za pomocą programu GEO5 obliczono trzy schematy, z których jeden jest tożsamy z obliczonym uprzednio układem warstw gruntowych, obciążenia i podparcia. Dla pozostałych dwóch przypadków, celem zobrazowania wpływu warunków gruntowych i obciążenia naziomu, ob-liczono ścianę bez obciążenia naziomu oraz ścianę z obciążeniem, podwójnie kotwioną. W wyniku przeprowadzonego studium ustalono, iż ściana szczelinowa utwierdzona w gruncie, niekotwiona nie może być zastosowana w tym przypadku. Ściana szczelinowa kotwiona jest rozwiązaniem znacznie lepszym, ponieważ kotwienie pozwala znacznie zmniejszyć zagłębienie ściany. Ustalono również, że najlepszym rozwiązaniem w zadanych warunkach jest zastosowanie ściany szczelinowej podwójnie kotwionej. Dla tych samych schematów obciążenia rozbieżności wyników obliczeń ręcznych i przy użyciu programu GEO5 jest nieznaczna.
File
  • File: 1
    Praca Inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11539

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb642e606626f48c692e852f0c44e961a/
URN
urn:pw-repo:WUTb642e606626f48c692e852f0c44e961a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page