Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The study on the thermo-oxidative resistance of selected PE-HD grades manufactured at Basell Orlen Polyolefins Sp. z o. o

Klaudia Moreńska

Abstract

The aim of this thesis was to evaluate the thermo-oxidative resistance and to estimate the lifetime of one of the types of high-density polyethylene of film type, produced by Basell Orlen Polyolefins Sp. z o. o. The subject of the research was the high-density polyethylene Hostalen ACP 9255 Plus. The thesis consists of two parts: literature and experimental. The literature part presents general information on polyethylene: its preparation, properties, processing, application, as well as the processes of polymer aging, their mechanisms, factors slowing down the aging process and differential scanning calorimetry as a method of measuring the resistance to aging of polymers: oxidation induction time, oxidation induction temperature and lifetime assessment. In the experimental part, oxidation induction time (OIT) and oxidation induction temperaturę (OIT*) were measured by DSC method, from which thermo-oxidative resistance and lifetime of Hostalen ACP 9255 Plus polyethylene were determined. The thermo-oxidative resistance study of Hostalen ACP 9255 Plus polyethylene carried out in this thesis indicated that the oxidation induction time for individual test samples, taken from two production campaigns, differed at different stages of their implementation. For the oxidation parameters of Hostalen ACP 9255 Plus polyethylene determined in this thesis, i.e., oxidation induction time, oxidation induction temperature, and activation energy, no regular changes were found with the progress of the production campaign. The values of lifetime of Hostalen ACP 9255 Plus polyethylene, determined on the basis of dependence of oxidation induction time on temperature, showed that at temperature of 25°C it is several dozen years, and every time the temperature is raised by 25°C it can shorten about 20 times.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Klaudia Moreńska (FCEMP) Klaudia Moreńska,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Badania odporności termooksydacyjnej wybranych gatunków PE-HD produkowanych w Basell Orlen Polyolefins Sp. z o. o
Supervisor
Wiesława Ciesińska (FCEMP/IC) Wiesława Ciesińska,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)
Study subject / specialization
Technologia Chemiczna
Language
pol (pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-02-2022
Issue date (year)
2022
Reviewers
Blandyna Osowiecka (FCEMP/IC) Blandyna Osowiecka,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Wiesława Ciesińska (FCEMP/IC) Wiesława Ciesińska,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
polietylen, czas indukcji tlenowej, temperatura indukcji tlenowej, odporność termooksydacyjna, czas życia
Keywords in English
polyethylene, oxidation induction time, oxidation induction temperature, thermo-oxidative resistance, lifetime
Abstract in Polish
Celem pracy była ocena odporności termooksydacyjnej oraz oszacowanie czasu życia jednego z gatunków polietylenu dużej gęstości typu foliowego, produkowanego w Basell Orlen Polyolefins Sp. z o. o. Przedmiotem badań był polietylen dużej gęstości Hostalen ACP 9255 Plus. Praca składa się z dwóch części: literaturowej oraz doświadczalnej. W części literaturowej przedstawiono ogólne informacji o polietylenie: jego otrzymywanie, właściwości, przetwórstwo, zastosowanie, a także procesy starzenia polimerów ich mechanizmy, czynniki spowalniające starzenie oraz różnicową kalorymetrię skaningową jako metodę pomiaru odporności na starzenie polimerów: czas indukcji tlenowej, temperaturę indukcji tlenowej i ocenę czasu życia. W części doświadczalnej wykonano pomiary czasu indukcji tlenowej oraz temperatury indukcji tlenowej metodą DSC, na podstawie których określono odporność termooksydacyjną i czas życia polietylenu Hostalen ACP 9255 Plus. Przeprowadzone w pracy badania odporności termooksydacyjnej polietylenu Hostalen ACP 9255 Plus wskazały, że czas indukcji tlenowej dla poszczególnych próbek badawczych, pobranych z dwóch kampanii produkcyjnych, na różnym etapie ich realizacji różnił się. Dla wyznaczonych w pracy parametrów utleniania polietylenu Hostalen ACP 9255 Plus, tj. czasu indukcji tlenowej, temperatury indukcji tlenowej i energii aktywacji nie stwierdzono regularnych zmian wraz z postępem kampanii produkcyjnej. Wyznaczone w pracy wartości czasu życia polietylenu Hostalen ACP 9255 Plus, na podstawie zależności czasu indukcji tlenowej od temperatury, wskazały, że w temperaturze 25°C wynosi on kilkadziesiąt lat, a każdorazowe podniesienie temperatury o 25°C może skrócić go około 20-krotnie.
File
  Request a WCAG compliant version
  Local fields
  Identyfikator pracy APD: 51327

  Uniform Resource Identifier
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb62e54aff032437981ed9259d8084a24/
  URN
  urn:pw-repo:WUTb62e54aff032437981ed9259d8084a24

  Confirmation
  Are you sure?
  Report incorrect data on this page
  clipboard