Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

A hydrofoil harbor connected with the revitalization of the Elbląg river bank in Elbląg

Bartłomiej Maciej Fedak

Abstract

The design task was to create a modern marina, adapted to tourist vessels - hydrofoils. The role of the building would be to re-stimulatearitime links between Elbląg and other large agglomerations located within the Vistula Lagoon. The excavation of the Vistula Spit commenced in 2019 also opens the city a quick access to the Bay of Gdańsk. The designed marina would act as a starting base on cruises to cities such as Gdańsk, Gdynia, Kaliningrad, etc. As a means of transport, I decided to choose a hydrofoil due to the high speeds that can be achieved thanks to the special support plates installed under its hull - thanks to this, the proposed water routes, in addition to their unquestionable tourist qualities, can also become an alternative for people commuting from Elbląg to surrounding larger towns. After analyzing the historical connections of Elbląg with the river, I noticed the design potential on a scale not only of a single building, but also in the urban context. I decided to extend the topic to additional facilities located along the river that would act as a water tram stop.Each of them has a separate function, based on the location and the surrounding infrastructure. The buildings will act as tourist points, stimulating the city’s development. Historically, the river had a great impact on the character of the city. Thanks to the location on the pathe of many trade routes, Elbląg quickly became an important trading point. The result was a wide development of coastal infrastructure. Subsequent industrial investments as well as the development of tourism also greatly impacted the relations between the city and the river. The water tram stop program is based on the individual character of the aforementioned parts of Elbląg. The proposed buildings are a harbor for hydrofoils, a scout base, a starting point for bicycle tours combined with a workshop, a kayak school connected with a rental shop, a fauna and flora school, a fish market with fishing equipment rental and the Elbląg History Museum. The idea of ​​the project was to create a space of high architectural and urban quality in the currently unordered city zone - the result is a proposal to design a tourist point there, which will become a modern urban boulevard. The diversity of the proposed activities is aimed at attracting the widest possible group of users, not necessarily associated with water tourism
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Bartłomiej Maciej Fedak (FA) Bartłomiej Maciej Fedak,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Przystań dla wodolotów połączona z rewitalizacją brzegu rzeki Elbląg w Elblągu
Supervisor
Jan Słyk (FA/CAD) Jan Słyk,, Chair of Architectural Design (FA/CAD)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Chair of Architectural Design (FA/CAD)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-09-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
AR-1865/L
Reviewers
Marcin Górski (FA/DAHA) Marcin Górski,, Division of Architectural Heritage and the Arts (FA/DAHA)Faculty of Architecture (FA) Jan Słyk (FA/CAD) Jan Słyk,, Chair of Architectural Design (FA/CAD)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
rzeka, turystyka wodna, bulwar, rozwój, wodolot, harcerstwo, Mierzeja Wiślana
Keywords in English
river, water tourism, boulevard, development, hydrofoil, scouting, Vistula Spit
Abstract in Polish
Zadaniem projektowym było stworzenie nowoczesnej przystani, przystosowanej do obsługiwania turystycznych jednostek pływających – wodolotów. Rolą budynku byłoby pobudzenie na nowo połączeń wodnych pomiędzy Elblągiem a innymi dużymi aglomeracjami znajdującymi się w obrębie Zalewu Wiślanego. Rozpoczęty w 2019 roku przekop przez Mierzeje Wiślaną również otwiera miastu szybki dostęp do Zatoki Gdańskiej. Zaprojektowana przystań pełniłaby funkcję bazy startowej na trasie rejsów do miast takich jak Gdańsk, Gdynia , Kaliningrad itd. Jako środek transportu zdecydowałem się wybrać wodolot ze względu na wysokie prędkości, jakie mogą być osiągane dzięki zainstalowanym pod jego kadłubem specjalnym płytom nośnym – dzięki temu zaproponowane trasy wodne, oprócz swoich niekwestionowalnych walorów turystycznych, mogą stać się również alternatywą dla osób dojeżdżających do pracy z Elbląga do okolicznych większych miejscowości. Po przeanalizowaniu historycznych powiązań Elbląga z rzeką zauważyłem potencjał projektowy w skali już nie tylko pojedyńczego budynku, ale również w kontekście urbanistycznym. Postanowiłem rozszerzyć temat o dodatkowe, usytuowane wzdłuż rzeki obiekty, które miałyby pełnić funkcje przystanków tramwaju wodnego.Każdy z nich posiada oddzielną funkcję, opartą na lokalizacji i otaczającej go infrastrukturze. Budynki będą pełniły rolę punktów turystycznych, stymulujących rozwój miasta. Historycznie duży wpływ na charakter miasta miała rzeka. Dzięki lokalizacji na trasie wielu szlaków kupieckich, Elbląg szybko stał się ważnym punktem handlu. Efektem tego był szeroki rozwój infrastuktury nadbrzeżnej. Późniejsze inwestycje przemysłowe jak i rozwój turystyki również slinie wpłyneły na relację między miastem a rzeką. Program przystanków tramwaju wodnego oparty jest na indywidualnym charakterze wspomnianych wyżej części Elbląga. Zaproponowane budynki to przystań dla wodolotów, baza harcerska, baza wypadowa dla wycieczek rowerowych połączona z warsztatem, szkółka kajakowa połączona z wypożyczalnią, szkółka fauny i flory, bazar rybny z wypożyczalnią sprzętu wędkarskiego oraz muzeum historii Elbląga. Ideą projektu było stworzenie przestrzeni o wysokiej jakości zarówno architektonicznej jak i urbanistycznej w nieuporządkowanej obecnie strefie miasta - efektem tego jest propozycja zaprojektowania tam punktu turystycznego, który stanie się nowoczesnym bulwarem miejskim. Różnorodność zaproponowanych aktywności ma na celu zainteresowanie jak najszerszej grupy użytkowników, niekoniecznie powiązanych z turystyką wodną.
File
  • File: 1
    275698_inz_opis.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33090

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb591124cadee479b810660ee3fab7f56/
URN
urn:pw-repo:WUTb591124cadee479b810660ee3fab7f56

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page