Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Concept of spatial development the part of Borków estate in the Wawer district in Warsaw

Klaudia Katarzyna Gajek

Abstract

The aim of the diploma thesis is to create a concept of spatial development the part of the Borków estate in the Wawer district in Warsaw. A number of analyzes have been prepared for its studies regarding functional, communication, natural and landscape as well as historical and cultural aspects of the area with its surroundings. Acoustic analysis is discussed as well. The functional and demographic structure in this area was also presented. An inventory of the area was carried out, spatial problems of the area were indicated and the planning studies that were in force over the years were analyzed. Based on the collected data, the main project assumptions were distinguished, according to which the land development plan was made. This project organizes a neglected space, creating a friendly place to live. The creation of a park and the surrounding green areas, located in the central part of this area, determines the creation of a public space, ensuring the needs of residents. Service facilities, which were previously missing, will be used not only by the residents of this part of the estate, but also the community from the outside. The most important of them is the school and pre-school complex. Single-family housing has been arranged to ensure peace, safety and comfort of living away from the crowded city. Designed playgrounds are to be a willing place frequented by the youngest. Presented solutions were aimed at introducing new functions in a this area, which will contribute to the improvement of the quality of life of the inhabitants.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Klaudia Katarzyna Gajek (FGC) Klaudia Katarzyna Gajek,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Koncepcja zagospodarowania fragmentu osiedla Borków w dzielnicy Wawer w Warszawie
Supervisor
Małgorzata Denis (FGC/CSMES) Małgorzata Denis,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
29-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Małgorzata Denis (FGC/CSMES) Małgorzata Denis,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Agnieszka Cieśla (FGC/CSMES) Agnieszka Cieśla,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
koncepcja zagospodarowania, osiedle Borków, przyjazna przestrzeń, zabudowa jednorodzinna
Keywords in English
concept of spatial development, Borków estate, friendly space, single-family building
Abstract in Polish
Celem przygotowanej pracy dyplomowej jest utworzenie koncepcji zagospodarowania fragmentu osiedla Borków w dzielnicy Wawer w Warszawie. Do jej opracowania przygotowano szereg analiz dotyczących powiązań funkcjonalnych, komunikacyjnych, przyrodniczo-krajobrazowych a także historyczno-kulturowych obszaru z otoczeniem. Omówiono analizę akustyczna. Przedstawiono również strukturę funkcjonalną oraz demograficzną na danym terenie. Przeprowadzono inwentaryzację terenu, wskazano problemy przestrzenne obszaru oraz przeanalizowana obowiązujące na przestrzeni lat opracowania planistyczne. Na podstawie zgromadzonych danych wyróżniono główne założenia projektowe, według których wykonano projekt zagospodarowania terenu. Projekt ten porządkuje zaniedbaną przestrzeń, tworząc przyjazne miejsce do zamieszkania. Utworzenie parku oraz otaczających go terenów zielonych, zlokalizowanych w części centralnej determinuje powstanie przestrzeni publicznej, zapewniającej potrzeby mieszkańców. Obiekty usługowe, których wcześniej brakowało, będą użytkowane nie tylko przez mieszkańców tego fragmentu osiedla, ale również społeczność z zewnątrz. Najważniejszym z nich jest kompleks szkolny oraz przedszkolny. Zabudowa jednorodzinna została rozmieszczona w taki sposób, by zapewnić spokój, bezpieczeństwo, a także komfort życia z dala od zatłoczonego miasta. Zaprojektowane place zabaw mają być miejscem chętne uczęszczanym przez najmłodszych. Przedstawione rozwiązania miały na celu wprowadzenie nowych funkcji na danym terenie co przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców.
File
  • File: 1
    tekst_pracy_dyplomowej-gajek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27350

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb584126b50bf4df8b2a51c3e5d1eb9c5/
URN
urn:pw-repo:WUTb584126b50bf4df8b2a51c3e5d1eb9c5

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page