Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analiza rozkładu przestrzennego zanieczyszczenia gleby wybranymi metalami ciężkimi i jego źródeł w okolicach Sławkowa

Adam Targowski

Abstract

The purpose of the thesis was to conduct a spatial analysis of soil pollution with cadmium, lead and zinc in the Slawkow area (Upper Silesian Industrial Region). In the thesis an attempt was made to identify the sources of pollution and to estimate the ecological risk connected with it. The thesis is composed of 2 parts: the theoretical part which introduces the issues connected with analysis and the research part in which an attempt is made to identify pollution, its sources and hazards. In the theoretical part laws in force in Poland are presented Iconcerning soil and base protection and agricultural standards. Phenomena connected with lasting of these elements in soil and their transformations in this time are described in detail. An extensive characterisation of the analyzed metals with their sources and health and environment influence is presented as well. A description of the analysed area - the Slawkow and Bukowno area, the Boleslaw community and forests occupying most of the area, belonging to the forest inspectorate in Chrzanow - is based on the generally available information supplemented by data obtained from the territorial self-government units. There follows a description of potential emitters of cadmium, lead and zinc operating on the analysed area - a mining-metallurgical plant in Boleslaw and zinc-works Stalprodukt. The research part contains statistical analysis of data, testing of spatial continuity (using variograms) and distribution of cadmium, lead and zinc map elaboration. A combination of the obtained results of spatial and Statistical analysis with the regulations in force and data on ecological aspects of increased concentrations of metals has allow to characterize reliably the soil condition in the Slawkow area in terms of cadmium, lead and zinc pollution and to evaluate the ecological hazard connected with it.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Adam Targowski (FEE) Adam Targowski,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Jarosław Zawadzki (FEE/DISEQR) Jarosław Zawadzki,, Department of Informationa Science and Environment Quality Research (FEE/DISEQR)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Informationa Science and Environment Quality Research (FEE/DISEQR)
Study subject / specialization
, Ochrona Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
03-07-2007
Issue date (year)
2007
Pages
78
Reviewers
Jarosław Zawadzki (FEE/DISEQR) Jarosław Zawadzki,, Department of Informationa Science and Environment Quality Research (FEE/DISEQR)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Małgorzata Wojtkowska (FEE/DISEQR) Małgorzata Wojtkowska,, Department of Informationa Science and Environment Quality Research (FEE/DISEQR)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
rozkład przestrzenny zanieczyszczenia gleby,metale ciężkie,okolice Sławkowa
Keywords in English
spatial distribution of soil contamination, heavy metals, around Sławków
Abstract in Polish
Celem pracy było przeprowadzenie analizy przestrzennej zanieczyszczenia kadmem, cynkiem i ołowiem gleb okolic Sławkowa (Górnośląski Okręg Przemysłowy). W pracy podjęto próbę identyfikacji źródeł zanieczyszczenia, a także oszacowania ryzyka ekologicznego jakie za sobą niesie. Praca składa się z dwóch części: obszernej teoretycznej wprowadzającej w zagadnienia związane z prowadzoną analizą, a także badawczej, w której podjęto próbę identyfikacji zanieczyszczenia wraz ze wskazaniem źródeł i zagrożeń. W części teoretycznej pracy przedstawiono obowiązujące w Polsce akty prawne dotyczące ochrony gleb i gruntów, a także uznawane w branży rolniczej normy. Szczegółowo opisane zostały zjawiska związane z trwaniem pierwiastków w glebie, a także zachodzące przemiany. Przedstawiono również obszerną charakterystykę analizowanych metali wraz ze źródłami pochodzenia i oddziaływaniem na środowisko i zdrowie. Na podstawie dostępnych materiałów uzupełnionych przez dane uzyskane podczas kontaktu z jednostkami samorządu terytorialnego opisano teren objęty analizą - okolice miasta Sławkowa i Bukowna, gminę Bolesław, a także zajmujące znaczną część obszaru lasy zarządzane przez Nadleśnictwo Chrzanów. Przedstawiono krótką charakterystykę potencjalnych anitorów kadmu, ołowiu i cynku funkcjonujących na terenie objętym analizą -Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław i Ocynkowni Stalprodukt. Część badawcza objęła analizę statystyczną zbioru danych, badanie ciągłości przestrzennej (z wykorzystaniem wariogramów), a także opracowanie map rozkładu stężeń kadmu, cynku i ołowiu. Zestawienie otrzymanych wyników analizy statystycznej i przestrzennej z obowiązującymi aktami prawnymi, a także informacjami dotyczącymi ekologicznych aspektów obecności podwyższonych stężeń metali pozwoliło na rzetelny opis stanu gleb okolic Sławkowa pod kątem zanieczyszczenia kadmem, cynkiem i ołowiem oraz ocenę związanego z nim zagrożenia ekologicznego.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb56be807dc21413e9c3a9306e40032b8/
URN
urn:pw-repo:WUTb56be807dc21413e9c3a9306e40032b8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page