Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The influence of television and internet advertising on the consumer's behaviour

Karolina Kołsut

Abstract

Abstract Advertising is the most visible marketing tool. Some claim that “everything is a form of advertising”. It is defined from a variety of field positions: technical, economic, psychological and even those of art. The basic goals and functions of the advertising message are viewed by theorists and practitioners quite differently. In order to fulfil its tasks, advertising must do more than just inform. It is a means of familiarizing the consumer with the specified goods, yet it should also influence the decisions concerning the purchase. The aim of the thesis is portraying the influence of TV and Internet advertising on the consumer’s behaviour. To confirm the hypothesis stated, the thesis uses the literature as well as Internet articles in the field of advertising, marketing and consumers’ behaviour. The key sources of information were the findings of the research conducted among 170 respondents. The thesis is composed of three chapters, the first two of which are of theoretical character while the third one presents empirical data. The analysis of the topic begins with explicating the term “Advertising” as well as describing the classical processes taking place in its sphere. Further attention was paid to the psychological mechanisms of advertising and the subliminal advertising. The first part of the second chapter is dedicated to the consumers. It presents the determinants influencing their attitudes on the market and isolates their models. The further part widely characterizes television and the Internet as the media creating opportunities in the field of advertising activities. The third chapter illustrates the findings of the research survey conducted at the turn of April and May of 2016. It also comprises the references to the materials of similar subject matter.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Karolina Kołsut (CESS) Karolina Kołsut,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Wpływ reklamy telewizyjnej i internetowej na zachowanie konsumenta
Supervisor
Irena Bielecka (CESS) Irena Bielecka,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Włodzimierz Puliński (CESS) Włodzimierz Puliński,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Irena Bielecka (CESS) Irena Bielecka,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
Słowa kluczowe : Reklama, Reklama internetowa, Reklama telewizyjna, Rynek, Konsument, Respondenci, Modele konsumentów, Przekaz reklamowy ,Marketing ,Internet, Telewizja
Keywords in English
Key words: Advertising, Internet Advertising, TV Advertising, Market, Consumer, Respondents, Consumer Models, Advertising transfer, Marketing ,Internet, Television
Abstract in Polish
Streszczenie Reklama jest najbardziej widocznym narzędziem marketingu. Niektórzy twierdzą, że „wszystko jest reklamą”. Bywa definiowana z różnorodnych pozycji branżowych: technicznych, ekonomicznych, psychologicznych a nawet sztuki. . Podstawowe cele i funkcje przekazu reklamowego według teoretyków oraz praktyków są różne. Reklama w celu wypełnienia swoich zadań, musi więcej niż informować. Jest środkiem zapoznania konsumenta z określonym dobrem, ale powinna także wpływać na decyzje dotyczące zakupu. Celem pracy jest zobrazowanie wpływu reklamy telewizyjnej i internetowej na zachowanie konsumenta. Dla potwierdzenia postawionej hipotezy w pracy wykorzystano literaturę oraz artykuły internetowe z zakresu reklamy, marketingu i zachowań konsumentów. Kluczowym źródłem informacji okazały się wyniki badania przeprowadzonego wśród 170 ankietowanych. Praca zawiera trzy rozdziały, dwa pierwsze mają charakter teoretyczny, natomiast trzeci przedstawia dane empiryczne. Analizę tematu rozpoczęto od wyjaśnienia pojęcia „Reklama”, a także omówienia klasycznych procesów zachodzących w jej sferze .Dodatkowo zwrócono uwagę na psychologiczne mechanizmy reklamy oraz reklamę podprogową Drugi rozdział poświęcony jest w części pierwszej konsumentowi. Ukazuje determinanty wpływające na jego postawy na rynku oraz wyodrębnia jego modele. W dalszej części szeroko scharakteryzowano telewizję i Internet - jako media, które stwarzają ogromną możliwość w dziedzinie działań reklamowych. W rozdziale trzecim zilustrowano wyniki badania ankietowego przeprowadzonego na przełomie maja/kwietnia 2016 r. Zawiera on również odniesienia do materiałów o podobnej tematyce.
File
  • File: 1
    262090_lic_ek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11263

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb521f401f77c4de6b3ef8620032a6ca0/
URN
urn:pw-repo:WUTb521f401f77c4de6b3ef8620032a6ca0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page