Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Research influence types of aggregate for chosen concretes features

Michał Czarnecki

Abstract

The purpose of this work is exploring influence types of aggregate for concrete compression strenght after 28 and 90 days, tensile strenght by ripping after 28 days, water absorptions, concrete absorption, freeze-thaw resistance, air permeability and chlorides activities. The work is started by the introduction which describes teoretic basisc about concretes and placed the research purpose. In the third chapter is introduction about the aggregates. In the consecutive part is puted description of materials which were used to research, description handle samples series, and the exploring proces. Then are described received resuts, and tchem analysies. In the end of worka are showed research summaries. The highest strenght achieved summaries which were with greywacke. Aggregates with the recying background influence for growth water absorption and concrete absorption. Using gravel as thick aggregates brings lower chlories activities and periodic freezing and unfreezing. The abradant based on scoria aftercurpic can be used as substitude for other widely used aggregates.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Czarnecki (FCEMP) Michał Czarnecki,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Badanie wpływu rodzaju kruszywa na wybrane właściwości betonu
Supervisor
Wojciech Kubissa (FCEMP/ICEn) Wojciech Kubissa,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Wojciech Kubissa (FCEMP/ICEn) Wojciech Kubissa,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Artur Koper (FCEMP/ICEn) Artur Koper,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
kruszywo, wytrzymałość, nasiąkliwość, sorpcyjność, mrozoodporność, głębokość wnikania chlorków, przepuszczalność powietrza
Keywords in English
agrregate, strenght, absorption, sorption, freeze-thaw resistance, chloride depth penetration, air permabilit
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej jest zbadanie wpływu rodzaju kruszywa na wytrzymałość betonu na ściskanie po 28 i 90 dniach, wytrzymałość na rozciąganie przez rozłupywanie po 28 dniach, nasiąkliwość, sorpcyjność, mrozoodporność, przepuszczalność powietrza oraz odporność na działanie chlorków. Praca rozpoczyna się od wstępu opisującego podstawy teoretyczne dotyczące betonu oraz postawienia celu badań. W trzecim rozdziale podano ogólne wiadomości na temat kruszyw. W kolejnej części zawarto opis materiałów użytych do badań, sposób wykonania serii próbek, a także przebieg metod badań. Następnie przedstawiono otrzymane wyniki oraz dokonano ich analizy. Na końcu pracy przedstawiono podsumowanie badań. Największą wytrzymałość osiągnęły próbki z wykorzystaniem szarogłazu. Kruszywo pochodzenia recyklingowego wpływają na zwiększenie nasiąkliwości i sorpcyjności betonu. Użycie żwiru jako kruszywo grube powoduje zmniejszoną odporność na działanie chlorków oraz cykliczne zamrażanie i odmrażanie. Ścierniwo na bazie żużla pomiedziowego może być powszechnie używane jako substytut dla innych powszechnie używanych kruszyw.
File
  • File: 1
    Michał_Czarnecki_-_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33827

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb4bd8413c8604c73bec5e6b3d942f973/
URN
urn:pw-repo:WUTb4bd8413c8604c73bec5e6b3d942f973

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page