Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Promotional activities of the Ochota District Office in the city of Warsaw

Magdalena Barbara Chrościcka

Abstract

The region builds the image through promotional activities. The Office communicates with citizens and advertises the district outside using different channels. The aim of the work is to understand the concept of marketing and place marketing and to analyze the tasks of the Ochota District Office in the city of Warsaw in the area of district promotion among Warsaw residents. The work consists of three chapters. The first chapter of the work is the theoretical part developed on the basis of literature in the field of promotion as an element of marketing. The concept, goals, marketing tools (advertising, personal sales, sales promotion and public relations) and marketing instruments such as product, price, distribution channel and promotions are discussed. The second chapter discusses place marketing, the concept and its goals. Next, the issue of public relations in the public sector marketing instruments are deepened, the region as a megaproduct, value of the region, distribution in the public sector, promotion of the region. The third chapter is devoted to the structure of the Ochota District Office in the city of Warsaw. General information about the district are also included - geography, demographics. Promotional activities of this Office are discussed on the basis of communication channels, for example, the website, Facebook, Instagram, Twitter. This chapter are also included interviews with employees of the Office. The work is completed with conclusions on the implementation of the tasks of the Ochota District Office in the area of district promotion among Warsaw residents.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Magdalena Barbara Chrościcka (FASS) Magdalena Barbara Chrościcka,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Działania promocyjne Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Supervisor
Piotr Jermakowicz (FASS/DASMA) Piotr Jermakowicz,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Piotr Jermakowicz (FASS/DASMA) Piotr Jermakowicz,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Katarzyna Górniak (FASS/DASMA) Katarzyna Górniak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
marketing, marketing terytorialny, narzędzia marketingowe, instrumenty marketingowe
Keywords in English
marketing, place marketing, marketing tools, marketing instruments
Abstract in Polish
Region buduje wizerunek poprzez działania promocyjne. Za pomocą różnych kanałów komunikuje się z obywatelami i reklamuje Dzielnicę na zewnątrz. Celem pracy jest zrozumienie pojęcia marketingu i marketingu terytorialnego oraz analiza zadań Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w zakresie promocji dzielnicy wśród mieszkańców Warszawy. Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział pracy stanowi część teoretyczną opracowaną na podstawie literatury z dziedziny promocji jako elementu składającego się na marketing. Omówione jest pojęcie, cele, narzędzia marketingu (reklama, sprzedaż osobista, promocja sprzedaży i public relations) oraz instrumenty marketingu tj. produkt, cena, kanał dystrybucji i promocje. W rozdziale drugim omówiony jest marketing terytorialny, czyli pojęcie i jego cele. Następnie zgłębione są zagadnienia public relations w sektorze publicznym oraz instrumenty marketingowe tj. region jako megaprodukt, wartość regionu, dystrybucja w sektorze publicznym, promocja regionu. Rozdział trzeci poświęcony jest strukturze Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Zawarte są także informacje ogólne na temat dzielnicy – geografia, demografia. Omówione są działania promocyjne tego Urzędu na podstawie kanałów komunikacji np. strona internetowa, Facebook, Instagram, Twitter. W tym rozdziale są również przeprowadzone wywiady z pracownikami Urzędu. Praca zakończona jest wnioskami na temat realizacji zadań Urzędu Dzielnicy Ochota w zakresie promocji dzielnicy wśród mieszkańców Warszawy.
File
  • File: 1
    praca_licencjacka_-_M.Chrościcka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34546

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb4979a1eb7fa4b74a39fd7f26b638af2/
URN
urn:pw-repo:WUTb4979a1eb7fa4b74a39fd7f26b638af2

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page