Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The effect of antibacterial additives on the mechanical properties of plastics

Bartosz Majewski

Abstract

The purpose of this thesis was to examine the impact of antibacterial additives on the mechanical properties of plastics, using both proven antibacterial solutions and new products on the market of antibacterial additives for plastics. The work is divided into three chapters, of which the first two are theoretical introduction to the field of plastics, and the third relates to issues closely connected to the topic of the work. The first chapter presents basic knowledge related to plastics. The issues of polymers were discussed - their structure, methods of preparation, aggregation of macromolecules. Next, plastic additives were discussed - their basic types, impact on plastic, methods of use. The division of plastics was shown, along with a description of the most important groups. The complex issue of physical states of materials was also referred to. The next chapter is structured information on plastics processing. The division into preliminary, forming and finishing treatments was outlined, along with a description of the most important representatives. Particular attention was paid to injection, as one of the most important and most popular machining, and which was also used for research for the purposes of this work. Chapter three contains detailed information about the research. Preparations for tests are discussed, with particular emphasis on the presentation of the antibacterial additives used - their type, mode of action, properties, processing methods, etc. The methodology for carrying out strength tests is presented, including the necessary tools and machines, samples - their properties and method of preparation, as well as the destructive testing itself. The most popular method of testing the antibacterial properties of plastics is also presented. In the 'Conclusions' chapter summarizing the work, all observations made and data collected are presented, both from the research stage and the period of preparation for conducting it. Above all, however, it gives the answer to the question of whether antibacterial additives affect the mechanical properties of plastics.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Bartosz Majewski (FPE) Bartosz Majewski,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Wpływ dodatków antybakteryjnych na właściwości mechaniczne tworzyw polimerowych
Supervisor
Zbigniew Szymaniak (FPE/IoMP) Zbigniew Szymaniak,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
23-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Zbigniew Szymaniak (FPE/IoMP) Zbigniew Szymaniak,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Jacek Garbarski (FPE/IoMP) Jacek Garbarski,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
Tworzywa polimerowe, Polimery, Dodatki, Przetwórstwo tworzyw sztucznych, Antybakteryjność, Wtryskiwanie, Forma, Próbka, Granulat, Makrocząsteczka, Obróbka, Cząstki, Modyfikacja
Keywords in English
Plastics, Polymers, Additives, Plastic processing, Antibacteriality, Injection, Mold, Sample, Granulate, Macromolecule, Processing, Particles, Modification
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej było zbadanie wpływu dodatków antybakteryjnych na właściwości mechaniczne tworzyw polimerowych, wykorzystując zarówno sprawdzone rozwiązania antybakteryjne, jak i nowości na rynku dodatków antybakteryjnych do tworzyw sztucznych. Praca została podzielona na trzy rozdziały, z których dwa pierwsze są teoretycznym wprowadzeniem w obszar materiałów polimerowych, a trzeci odnosi się do zagadnień ściśle powiązanych z tematem pracy. W rozdziale pierwszym przedstawione zostały podstawowe wiadomości związane z tworzywami polimerowymi. Poruszone zostały zagadnienia polimerów – ich budowy, sposobów otrzymywania, agregacji makrocząstek. Następnie omówione zostały dodatki do materiałów polimerowych – ich podstawowe rodzaje, oddziałanie na tworzywo, sposoby użycia. Pokazany został podział tworzyw, wraz z opisem najważniejszych grup. Odniesiono się także do złożonego zagadnienia stanów fizycznych tworzyw. Kolejny rozdział to usystematyzowane informacje z zakresu przetwórstwa tworzyw polimerowych. Nakreślony został podział na obróbki wstępne, formujące i wykańczające, wraz z opisem najważniejszych przedstawicieli. Szczególną uwagę poświęcono wtryskiwaniu, jako jednej z najważniejszych i najpopularniejszych metod przetwórstwa, a która została użyta także do badań na potrzeby niniejszej pracy. Rozdział trzeci zawiera szczegółowe informacje na temat przeprowadzonych badań. Omówione zostają przygotowania do badań, ze szczególnym naciskiem na przedstawienie zastosowanych dodatków antybakteryjnych – ich rodzaju, sposobu działania, właściwości, sposobów przetwórstwa itp. Zaprezentowana zostaje metodyka przeprowadzenia badań wytrzymałościowych, w tym niezbędne narzędzia i maszyny, próbki – ich właściwości i sposób otrzymania i same badanie niszczące. Przedstawiona zostaje także najpopularniejsza metoda przeprowadzania testów antybakteryjności tworzyw. W podsumowującym pracę rozdziale „Wnioski” zaprezentowane zostały wszystkie poczynione obserwacje i zebrane dane, zarówno z samego etapu badań, jak i okresu przygotowania do ich przeprowadzenia. Przede wszystkim daje jednak odpowiedź na pytanie, czy dodatki antybakteryjne wpływają na mechaniczne właściwości tworzyw sztucznych.
File
  • File: 1
    Praca_Majewski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35908

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb3c1963b05904ed7b232592541c5702b/
URN
urn:pw-repo:WUTb3c1963b05904ed7b232592541c5702b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page