Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of improvement of the traceability process in the circulation coins production in Mennica Polska S.A

Kinga Żółtowska

Abstract

The subject of this diploma thesis is a project of improvement of the traceability process in the circulation coins production in Mennica Polska S.A. The aim of the project is to improve the identification and traceability process in the production of circulation coins in the analyzed company. The traceability of products is one of the key customer requirements, which is why the company strives to meet this requirement and to continuously improve its processes in this area. This has a direct impact on the level of quality costs in the described company. The project consists of two parts, theoretical and practical. In the first part, the introduction contains justification for the choice of topic. Then an analysis of the literature and a description of the analyzed areas were presented. The analyzed area was main processes such as storage, production of goods for production, stamping of coins, quality control, packing of coins. Analysis of literature studies presented a look at the requirement of traceability in various industries and its impact on the quality costs and the organization of the production process. In the practical part, an audit of problem areas was carried out, with particular emphasis on the implementation of identification and traceability in individual process stages. The 5Why method and the cause and effect diagram were used to analyze the reported nonconformities. Next, a project was developed to create more efficient traceability process and the identification method in the analyzed company. The implemented methods and tools (such as visual management, 5S, a system that allows real-time tracking of machine operation and use of production materials, TWI training, layer audits) have been described. Forms for individual tools as well as the procedure of identification and traceability with the requirements in this field for all processes were also developed. The schedule of implementation activities was presented using the Gantt schedule. The last chapter of the work contains the economic evaluation of the project and the expected benefits of implementing the described changes. The expected result of the implementation is to improve the traceability process, to develop a clear and traceable procedure for identification of all employees and its effective implementation. These activities will allow minimizing mistakes made in the production process, more effective and less costly actions to claim and keep the key customer.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kinga Żółtowska (FPE) Kinga Żółtowska,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Projekt usprawnienia procesu identyfikowalności w produkcji monet obiegowych w przedsiębiorstwie Mennica Polska S.A
Supervisor
Aldona Kluczek (FPE/IOPS) Aldona Kluczek,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Krzysztof Santarek (FPE/IOPS) Krzysztof Santarek,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE) Aldona Kluczek (FPE/IOPS) Aldona Kluczek,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
identyfikowalność, identyfikacja, proces produkcji monet, audyt procesu, kody kreskowe, zarządzanie wizualne
Keywords in English
traceability, identification, coin production process, process audit, barcodes, visual management
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy jest projekt usprawnienia procesu identyfikowalności w produkcji monet obiegowych w Mennicy Polskiej S.A. Celem pracy jest usprawnienie procesu identyfikacji i identyfikowalności w produkcji monet obiegowych w analizowanym przedsiębiorstwie. Identyfikowalność wyrobów jest jednym z wymagań kluczowego klienta, dlatego też przedsiębiorstwo dąży do tego, żeby spełniać te wymaganie i wciąż doskonalić swoje procesy w tym zakresie. Ma to bezpośrednie przełożenie na kształtowanie się kosztów jakości w opisywanym przedsiębiorstwie. Projekt składa się z dwóch części, teoretycznej i praktycznej. W pierwszej części, we wstępie zawarto uzasadnienie wyboru tematu. Następnie przedstawiono analizę literatury oraz opis analizowanych obszarów. Analizowanym obszarem były procesy główne takie jak: magazynowanie, wydawanie towaru na produkcję, tłoczenie monet, kontrola jakości, pakowanie monet. Analiza studiów literaturowych przedstawiła spojrzenie na wymaganie identyfikowalności w różnych branżach oraz jej wpływ na koszty jakości oraz organizację procesu produkcyjnego. W części praktycznej wykonano audyt obszarów problemowych ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zagadnienia identyfikacji i identyfikowalności w poszczególnych etapach procesów. Do analizy wykazanych niezgodności wykorzystano metodę 5Why oraz diagram przyczynowo-skutkowy. Następnie opracowano projekt usprawnienia procesu identyfikowalności oraz sposób identyfikacji w analizowanym przedsiębiorstwie. Zostały opisane wdrażane metody i narzędzia takie jak: zarządzanie wizualne, 5S, system pozwalający na śledzenie w czasie rzeczywistym pracy maszyn i wykorzystania materiałów do produkcji, szkolenia TWI, audyty warstwowe. Opracowano również formularze do poszczególnych narzędzi oraz procedurę identyfikacji i identyfikowalności, w której zebrano wymagania z tego zakresu dla wszystkich procesów. Harmonogram działań wdrożeniowych zaprezentowano przy pomocy harmonogramu Gantta. Ostatni rozdział pracy zawiera ocenę ekonomiczną projektu oraz przewidywane korzyści z wdrożenia opisywanych zmian. Przewidywanym rezultatem z wdrożenia jest usprawnienie procesu identyfikowalności, opracowanie jasnej dla wszystkich pracowników procedury identyfikowalności i identyfikacji oraz jej skuteczne wdrożenie. Czynności te pozwolą na minimalizację błędów popełnianych w procesie produkcyjnym, skuteczniejsze i mniej kosztowne działania po reklamacyjne oraz utrzymanie kluczowego klienta.
File
  • File: 1
    Kinga_Żółtowska_268183_Praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33490

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb321cb19cce245b8806c12125f0cb9d4/
URN
urn:pw-repo:WUTb321cb19cce245b8806c12125f0cb9d4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page