Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Financial and economic analysis of the vehicle dismantling station

Marta Bożena Raubo

Abstract

The subject of this thesis is the financial and economic analysis of the vehicle dismantling station. The purpose of this analysis is to examine and assess the assets and capitals of the enterprice in question and its economic standing. The first chapter discusses the theoretical foundations of economic and financial analysis. The second chapter explains the manner of conducting the analysis of the balance sheet and of the profit and loss account and its significance. It also presents the types of indicators used in the ratio analysis of financial statements, the methodology for counting individual indicators and the way they are interpreted. Whereas the third chapter contains an analysis based on data included in the financial statements as well as an assessment and pertaining to the results obtained. An important element is also the assessment of the economic situation, including the analysis of competition and marketing of the economic unit.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Marta Bożena Raubo (CESS) Marta Bożena Raubo,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Analiza finansowo-ekonomiczna stacji demontażu pojazdów
Supervisor
Renata Walczak (CESS) Renata Walczak,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Karolina Kluth (CESS) Karolina Kluth,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Renata Walczak (CESS) Renata Walczak,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
Słowa kluczowe: analiza finansowa, wskaźniki finansowe, przedsiębiorstwo.
Keywords in English
Key words: financial analysis, financial ratios, business.
Abstract in Polish
Przedmiotem niniejszej pracy licencjackiej jest analiza finansowo-ekonomiczna stacji demontażu pojazdów. Celem pracy jest zbadanie i ocena sytuacji majątkowo-kapitałowej oraz ekonomicznej badanego przedsiębiorstwa. w pierwszym rozdziale przedstawiono podstawy teoretyczne analizy ekonomicznej i finansowej. Drugi rozdział wyjaśnia sposób przeprowadzania oraz znaczenie analizy bilansu i rachunku zysków i strat. Prezentuje też rodzaje wskaźników wykorzystywanych w analizie wskaźnikowej sprawozdań finansowych, metodologię liczenia poszczególnych wskaźników oraz sposób ich interpretacji. Trzeci rozdział zawiera przeprowadzoną analizę na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych oraz ocenę i wnioski dotyczące uzyskanych wyników. Istotnym elementem jest również zawarta ocena sytuacji ekonomicznej w tym analiza konkurencji i marketingu jednostki gospodarczej.
File
  • File: 1
    1124476.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30574

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb30fbd0c4bc14a68acf241d343e9942f/
URN
urn:pw-repo:WUTb30fbd0c4bc14a68acf241d343e9942f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page