Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of the housing real estate market in the area of Wawrzyszew in Warsaw with particular consideration of spatial aspects

Karol Marcin Matusiak

Abstract

The subject of this diploma work is analysis of the housing real estate market in the area of Wawrzyszew in Warsaw with particular consideration of spatial aspects. During the analysis, a number of research operations focused directly on indicating an influence of distance from subway stations, public transport stops, major commercial facilities, forests and recreation areas and educational facilities on prices of residential premises were carried out. Through the analysis, buyers’ preferences related to localization and other market characteristics of premises were also shown. The results were achieved thanks to the use of GIS technology, more specifically, ArcMap module of ArcGIS programme, developed by ESRI. Basing on spatial data from database of topographic objects from year 2015, which was made available to students of Warsaw University of Technology for scientific purposes, a series of adequate maps were made. In this diploma work, data from the 2017 Real Estate Price and Valuation Register covering property transactions on the secondary market was also used. After the introduction, in the second chapter, various problematic aspects related to premises were extensively explained, providing refference to the provisions of the Civil Code, the Law on Property Premises and the Law on Housing Cooperatives. Issues related to the establishment of separate ownership of the premises, rights and obligations of the owners of premises and the principles of management of the common property in housing communities were also clarified. The content of the third chapter widely explains the concept of the real estate market, its classification, participants and factors that influence prices on it. In the next chapter, the stages of conducting a real estate market analysis with particular emphasis on housing real estate were elucidated. The research part of the work consists of the fifth chapter, in which the specificity of Wawrzyszew's functional and spatial structure was thoroughly examined, and also the sixth chapter, where statistical analysis of prices of residential premises and parking spots was conducted. What is more, preferences of their buyers were shown through appropriate research operations. The last chapter of the diploma work is a summary that contains conclusions from the analysis.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karol Marcin Matusiak (FGC) Karol Marcin Matusiak,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Analiza rynku nieruchomości lokalowych dla obszaru Wawrzyszewa w Warszawie ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przestrzennych
Supervisor
Tomasz Budzyński (FGC/DCLM) Tomasz Budzyński,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Katarzyna Sobolewska-Mikulska (FGC/DCLM) Katarzyna Sobolewska-Mikulska,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Tomasz Budzyński (FGC/DCLM) Tomasz Budzyński,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
analiza rynku nieruchomości, rynek wtórny, aspekty przestrzenne, technologia GIS
Keywords in English
analysis of the real estate market, secondary market, spatial aspects, GIS technology
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy dyplomowej jest analiza rynku nieruchomości lokalowych dla obszaru Wawrzyszewa w Warszawie ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przestrzennych. W toku analizy wykonano szereg czynności badawczych ukierunkowanych na wykazanie wpływu odległości od stacji metra, przystanków komunikacji miejskiej, większych obiektów handlowych, terenów leśnych i rekreacyjnych oraz obiektów oświaty na wysokość cen owych nieruchomości. Przedstawiono również preferencje nabywców nieruchomości w odniesieniu do lokalizacji oraz innych cech rynkowych nieruchomości lokalowych. Rezultaty osiągnięto dzięki wykorzystaniu technologii GIS, a dokładniej modułu ArcMap programu ArcGIS firmy ESRI, w którym wykonano stosowne opracowania kartograficzne, bazując na danych przestrzennych z bazy danych obiektów topograficznych z 2015 roku, która została udostępniona studentom Politechniki Warszawskiej do celów naukowych. W pracy wykorzystano także dane z rejestru cen i wartości nieruchomości z 2017 roku, obejmujące transakcje nieruchomościami lokalowymi na rynku wtórnym. Po wstępie, w rozdziale drugim pracy, szeroko omówiono problematykę związaną z nieruchomością lokalową, odnosząc się do przepisów kodeksu cywilnego, ustawy o własności lokali oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Poruszono również kwestie związane z ustanowieniem odrębnej własności lokalu, prawami i obowiązkami właścicieli lokali oraz zasadami zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych. Trzeci rozdział pracy zawiera treści wyjaśniające pojęcie rynku nieruchomości, jego klasyfikacji, uczestników oraz czynników, które kształtują na nim ceny. W kolejnym rozdział przedstawiono etapy przeprowadzania analizy rynku nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości lokalowych. Część doświadczalna pracy obejmuje rozdział piąty, w którym szczegółowo rozpoznano specyfikę struktury funkcjonalno-przestrzennej Wawrzyszewa, a także rozdział szósty, gdzie przeprowadzono analizę statystyczną cen nieruchomości lokalowych i udziałów w nieruchomości garażowej oraz badanie preferencji nabywców. Pracę zakończono rozdziałem zawierającym podsumowanie i wnioski z dokonanej analizy.
File
  • File: 1
    Karol_Matusiak_nr_274900_-_praca_dyplomowa_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27253

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb20d887a503f40d79f2c31197824d9ff/
URN
urn:pw-repo:WUTb20d887a503f40d79f2c31197824d9ff

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page