Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of the financial situation on the example of Wawel S.A. in 2015-2017

Karolina Świątkowska

Abstract

The subject of the work is financial analysis, which is the basic source of information on the condition of the business unit. The aim of the work is to analyze and assess the financial situation on the example of the unit Wawel S.A. over the years 2015-2017. The work consists of three chapters, each of them is divided into subsections. The first two chapters are theoretical chapters, while the third chapter is the stage of own research. The first chapter presents basic information about financial analysis, such as: concept, essence, subject, purpose, functions, significance, methods and types of financial analysis. In addition, sources of information used in the financial analysis were indicated. The second chapter presents the vertical and horizontal analysis of the balance sheet and profit and loss account, the analysis of capital and property relations as well as cash flows and their significance. An index analysis based on liquidity, profitability, turnover and debt ratios was also presented. The third chapter includes the analysis and assessment of the financial situation of the Wawel SA company in 2015-2017 based on the financial statements of the entity.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Karolina Świątkowska (CESS) Karolina Świątkowska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Analiza sytuacji finansowej na przykładzie WAWEL S.A. w latach 2015-2017
Supervisor
Magdalena Grabowska (CESS) Magdalena Grabowska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Anna Krajewska (CESS) Anna Krajewska,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Magdalena Grabowska (CESS) Magdalena Grabowska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
analiza, wskaźniki finansowe, sprawozdanie finansowe
Keywords in English
analysis, financial indicators, financial report
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy jest analiza finansowa, która jest podstawowym źródłem informacji o kondycji jednostki gospodarczej. Celem pracy jest analiza i ocena sytuacji finansowej na przykładzie jednostki Wawel S.A. na przestrzeni lat 2015- 2017. Praca składa się z trzech rozdziałów, każdy z nich jest podzielony na podrozdziały. Dwa pierwsze rozdziały są rozdziałami teoretycznymi, natomiast rozdział trzeci stanowi etap badań własnych. W pierwszym rozdziale przedstawiono podstawowe informacje dotyczące analizy finansowej takie jak: pojęcie, istota, przedmiot, cel, funkcje, znaczenie, metody i rodzaje analizy finansowej. Dodatkowo wskazano źródła informacji wykorzystywane w analizie finansowej. W drugim rozdziale zaprezentowano analizę pionową i poziomą bilansu i rachunku zysków i strat, analizę powiązań kapitałowo- majątkowych oraz przepływy pieniężne i ich znaczenie. Przedstawiono również analizę wskaźnikową w oparciu o wskaźniki płynności, rentowności, obrotowości i zadłużenia. Trzeci rozdział obejmuje analizę i ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Wawel S.A. w latach 2015- 2017 na podstawie sprawozdań finansowych jednostki.
File
  • File: 1
    1124491.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30646

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb19c7b60e6134f00acfc65cd6839d687/
URN
urn:pw-repo:WUTb19c7b60e6134f00acfc65cd6839d687

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page