Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of ventilation and air conditioning in an office building

Małgorzata Aleksandra Małyszko

Abstract

The purpose of this dissertation was designing ventilation and air-conditioning in part of office Block In Warsaw. The building under analysis contains office premises. In addition to that, the rooms also include technical premises, toilets, kitchen and boiler room. The building has three floors and is open to employees between 8am and 4pm. The project takes into consideration office space, toilets and kitchen. Thesis is split into six parts: theoretical, technical description, calculations, attachments, technical drawings and bibliography. Calculations of required ammount of air flow were made based on PN-83/B-03430 norm along with Az3:2000 correction. Parameters of air supply were picked in order to pro vide desirable temperature in office premises. Clean air is delivered to rooms by mechanical ventilation. Round pipes were used on floors, while rectangular pipes were used in ventilation shafts and on the roof. Hydraulic calculations were made to allow selection of optimal pipe diameters. They also were used to determine a drop in the air pressure in the main pipe and it’s branches. Types of ventilator fans were selected based on the required air levels. That was achieved by using TROX selection program. Separate ventilation systems were designer for kitchen and bathrooms. Dissertation includes air and water air-conditioning system. Calculations of potential temperature increase were used in order to select proper cooling machines. Fan coil units in use were made by Sabiana. The designed system is dual-purpose. During summer fans will blow cooled air inside the building while during winter it will blow warm air. All machines are located on the roof. That includes: supply and exhaust unit, chiller ,roof fans and pipe network. Control unit is made of: cross heat-exchanger, initial heater, second heater, water cooler, filters and ventilators. Control unit can be configured by using software created by Dospel company. Final part of the thesis contains verification of acustics of the rooms. Level of acoustic pressure was not exceeded in any of the rooms. I have also outlined the guidelines regarding assembly of the installation in the description.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Małgorzata Aleksandra Małyszko (FEE) Małgorzata Aleksandra Małyszko,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku biurowym
Supervisor
Jacek Hendiger (FEE/DHV) Jacek Hendiger,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Anna Charkowska (FEE/DHV) Anna Charkowska,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Jacek Hendiger (FEE/DHV) Jacek Hendiger,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
wentylacja, klimatyzacja, klimakonwektor, budynek biurowy
Keywords in English
ventilation, air conditioning, fan coil unit, office building
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej było zaprojektowanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w części budynku biurowego znajdującego się w Warszawie. W analizowanym budynku wyszczególniono pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt pracowników biura. Poza pomieszczeniami biurowymi wewnątrz znajdują się również pomieszczenia gospodarcze, toalety, kuchnie oraz kotłownia. Budynek jest trzykondygnacyjny, użytkowany w godzinach od 8 do 16. W projekcie rozpatrzono pomieszczenia biurowe, toalety i kuchnie. W pracy wyodrębniono sześć części: wstęp teoretyczny, opis techniczny, część obliczeniową, załączniki, rysunki oraz bibliografię. Obliczeń wymaganej ilości powietrza wentylacyjnego dokonano w oparciu o normę PN-83/B-03430 wraz z poprawką Az3:2000. Następnie dobrano parametry powietrza nawiewnego tak, aby zapewnić pracownikom uczucie komfortu cieplnego. Świeże powietrze zostanie dostarczone do pomieszczeń za pomocą instalacji wentylacji mechanicznej. Zastosowane zostały przewody okrągłe na kondygnacjach oraz prostokątne w szachtach i na dachu budynku. Kolejnym krokiem było wykonanie obliczeń hydraulicznych pozwalających na dobranie optymalnych średnic przewodów oraz określenie spadku ciśnienia na przewodzie magistralnym oraz na odgałęzieniach. Na podstawie wymaganych ilości powietrza dobrano elementy nawiewne i wywiewne. W tym celu skorzystano z programu doboru firmy TROX. Zaprojektowano oddzielne systemy wywiewne dla kuchni oraz łazienek. W pracy przewidziano powietrzno- wodny system klimatyzacyjny. W celu dobrania odpowiednich wielkości elementów chłodzących przeprowadzono obliczenia zysków ciepła. Zastosowano klimakonwektory wentylatorowe, kastetonowe firmy Sabiana. Zaprojektowany system jest dwufunkcyjny. W okresie letnim klimakonwektory będą nawiewały schłodzone powietrze zaś w okresie zimowym podgrzane. Maszynowania została ukokowana na dachu budynku. W jej skład wchodzą: centrala nawiewno- wywiewna, agregat wody lodowej, wentylatory dachowe oraz sieć przewodów. Dobrana centrala klimatyzacyjna składa się z następujących elementów: wymiennik krzyżowy, nagrzewnica wstępna, nagrzewnica druga, chłodnica wodna oraz filtry i wentylator odpowiednio dla nawiewu i wywiewu. W celu odpowiedniej konfiguracji centrali skorzystano z aplikacji doboru firmy Dospel. W końcowym etapie pracy sprawdzono warunki akustyczne dla pomieszczeń. Poziom ciśnienia akustycznego nie został przekroczony w żadnym z analizowanych pomieszczeń. W części opisowej pracy podano wytyczne odnośnie montażu instalacji.
File
  • File: 1
    277797_Małgorzata_Małyszko.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32602

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb15c79e06b7c4400964e027e220a4dbe/
URN
urn:pw-repo:WUTb15c79e06b7c4400964e027e220a4dbe

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page