Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Training center of the Polish Gymnastics Association in Wola, Warsaw

Monika Izabela Palczewska

Abstract

The subject of the study is the design of a sports facility in Wola, Warsaw. The function of the Gymnastics Center of the Polish Gymnastics Association is a response to the high achievements of Polish representatives in the field of competitive sport - gymnastics. The designed building is the only structure in Poland whose size, height and cubature allow gymnastics to practise at a professional level. It was located at the plot at the junction of Kasprzaka and Ordona streets in Wola, Warsaw. There is an existing public transport nearby and a new underground line station is being planned. The elaboration area is not covered by the Local Spatial Development Plan, it is described in the Studies of the Conditions and Directions of the Commune Spatial Management. Due to the location at the junction, a dominant with a height of 30 meters has been designed, thus it is a reference to the guidelines from the obligatory vote. The designed building continues the line of frontages of Kasprzaka street. The size of the object is determined on the basis of the minimum dimensions of gymnastic equipment, which are defined in the norms published by the International Gymnastic Federation. The object is divided into 3 blocks. Centrally is a gym designed from steel construction. Next in the dominant which includes the function of dance halls and cloakrooms for competitors. Lastly is a two-storey block which includes technical facilities and an audience for a sports hall, with both being designed for competitors and the other people. These were designed in a reinforced concrete construction. The building also has an underground garage. The designed function requires the use of relatively large surfaces. Communication between the zone intended for competitors to the audience and the café follows the exterior contour of the sports area. The training room, due to the large spans, has a lattice steel structure. For the comfort of the competitors, only diffused lighting was designed through skylights and glazing on the height of the ramp. A concrete slab and a glass curtain wall have been designed at the housing of the hall on the fragment where the ramp is located. The rest of the hall is cladded with concrete slabs and a transparent insulation filled with fibreglass. Gymnastics is not only a competitive sport but also an important element of everyday life. Due to its versatility, the building is designed for both children (located near schools), adults and the elderly. Each group is able to use the designed rooms and equipment for amateur or professional exercises.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Monika Izabela Palczewska (FA) Monika Izabela Palczewska,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Centrum treningowe Polskiego Związku Gimnastyki na warszawskiej Woli
Supervisor
Sławomir Kowal (FA/CAD) Sławomir Kowal,, Chair of Architectural Design (FA/CAD)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Chair of Architectural Design (FA/CAD)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-07-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
AR-1803/L
Reviewers
Marcin Goncikowski (FA/DDTA) Marcin Goncikowski,, Division of Design and Theory of Architecture (FA/DDTA)Faculty of Architecture (FA) Sławomir Kowal (FA/CAD) Sławomir Kowal,, Chair of Architectural Design (FA/CAD)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
gimnastyka, akrobatyka, taniec, balet, sport, ośrodek sportowy, centrum gimnastyki, sala taneczna, sala gimnastyczna, Warszawa, Wola
Keywords in English
gymnastics, acrobatics, dance, ballet, sport, sports center, gymnastics center, dance hall, gym, Warsaw, Wola
Abstract in Polish
Tematem opracowania jest projekt obiektu sportowego na Woli w Warszawie. Funkcja Centrum treningowego Polskiego Związku Gimnastyki jest odpowiedzią na wysokie osiągnięcia polskich reprezentantów w dyscyplinie sportu wyczynowego - gimnastyce. Projektowany budynek jest jedynym w Polsce obiektem, którego wielkość, wysokość oraz kubatura umożliwiają praktykowanie gimnastyki na profesjonalnym poziomie. Zlokalizowany został na działce przy skrzyżowaniu ulicy Kasprzaka i Ordona na Woli w Warszawie. W pobliżu funkcjonuje istniejąca komunikacja miejska oraz zaplanowana jest stacja nowej linii metra. Opracowywany teren nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, opisany jest w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Z powodu zlokalizowania przy skrzyżowaniu zaprojektowana została dominanta o wysokości 30 metrów, tym samym jest to odniesienie do wytycznych ze Studium. Projektowany obiekt kontynuuje linię zabudowy pierzei ulicy Kasprzaka. Gabaryty obiektu wyznaczone są na podstawie minimalnych wymiarów sprzętu gimnastycznego, które określone są w normach publikowanych przez Międzynarodową Federację Gimnastyczną. Obiekt podzielony został na 3 bryły. Centralna - sala gimnastyczna projektowana w konstrukcji stalowej. Dominanta mieszcząca funkcję sal tanecznych oraz zespołów szatniowych przeznaczonych dla zawodników oraz dwukondygnacyjna część zapleczową z widownią dla hali sportowej, przeznaczona zarówno dla zawodników jak i osób trzecich, zaprojektowane zostały w konstrukcji żelbetowej. Obiekt posiada garaż podziemny. Projektowana funkcja wymaga przeznaczenia stosunkowo dużych powierzchni. Komunikacja między strefą przeznaczoną dla zawodników a widownią i kawiarnią znajdującymi się w części zapleczowej odbywa się po pochylni idącej po obwodzie sali gimnastycznej. Sala treningowa z powodu dużych rozpiętości posiada konstrukcję stalową kratownicową. Dla wygody zawodników projektowano jedynie doświetlenie rozproszone, poprzez świetliki oraz przeszklenie na wysokości rampy. Na fragmencie, na którym występuje pochylnia, jako obudowa sali zaprojektowane zostały pyty betonowe i szklana ściana osłonowa. Pozostała część hali obudowana jest płytami betonowymi oraz izolacją transparentną wypełnioną włóknami szklanymi. Gimnastyka jest nie tylko sportem wyczynowym ale również ważnym elementem codziennego życia. Przez swoją wszechstronność obiekt przeznaczony jest zarówno dla dzieci (zlokalizowany w pobliżu szkół), dorosłych jak i osób starszych. Każde z grup jest w stanie wykorzystywać zaprojektowane sale i sprzęty na potrzebny amatorskich lub profesjonalnych ćwiczeń.
File
  • File: 1
    275730_inż_opis.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33157

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb12789cd20594ac5b01d9768c541e8f0/
URN
urn:pw-repo:WUTb12789cd20594ac5b01d9768c541e8f0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page