Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and evaluation of the polish system of energy efficiency certificates

Michał Kazimierz Jędra

Abstract

The following thesis describes polish system of energy efficiency certificates. Motivation behind implementation of said system, its internal structure and rules of functioning are presented. National and European legislature was considered. The thesis is based on a database constructed with official source – Public Information Bulletin of the Energy Regulatory Office. Methodology of database was outlined and errors resulting from the source were selected and commentated. Current status as well as historical results of system of energy efficiency certificates are presented. Current results of system of Energy efficiency certificates are presented, as well as its history of change and internal workings. These results are compared to other, official sources and differences are commented. Database is subject to different levels of analysis, considering official and author’s categorization. Results of the analysis are unequivocal: past system of certificates of origin promoted modernization already carried out, favoring electricity over other forms of energy. Total energy savings covered by certificates, primary to final energy conversion factors were also determined and compared to expectations resulting from legal changes. The database was analyzed at various levels of detail, considering the official and author’s categorization. The internal structure of savings broken down into economic sectors and geographical distribution was analyzed. The results of the analysis are unequivocal: conditions of tender system of certificates of origin caused support for past modernizations, favoring electricity. Methods of controlling and mitigating the negative effects of the system outlined in the legislature failed. Change in the law resulted in a sixfold decrease in the number of certificates issued and a significant increase in the average energy savings. Small entities have been ousted from the market, and the share of future projects is small and independent of time.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Kazimierz Jędra (FPAE) Michał Kazimierz Jędra,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Analiza i ocena polskiego systemu świadectw efektywności energetycznej
Supervisor
Tadeusz Skoczkowski (FPAE/IHE) Tadeusz Skoczkowski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Pages
41
Internal identifier
MEL; PD-4966
Reviewers
Tadeusz Skoczkowski (FPAE/IHE) Tadeusz Skoczkowski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Sławomir Bielecki (FPAE/IHE) Sławomir Bielecki,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
efektywność energetyczna, świadectwa pochodzenia, oszczędność energii, system białych certyfikatów
Keywords in English
energy efficiency, certificates of origin, energy savings, system of white certificates
Abstract in Polish
Niniejsza praca opisuje polski system świadectw efektywności energetycznej. Przedstawiono motywacje do jego stworzenia, strukturę wewnętrzną i zasady funkcjonowania. Wzięte pod uwagę zostały uwarunkowania prawne - krajowe i unijne. Praca opiera się na bazie danych sporządzonej na podstawie oficjalnego źródła – Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki. Opisano metodykę tworzenia bazy, a błędy wynikające ze źródła wyselekcjonowano i skomentowano Przedstawiono dotychczasowe wyniki systemu świadectw pochodzenia oraz historię ich zmian. Określono również całkowitą oszczędność energii popartą świadectwami, współczynniki konwersji energii pierwotnej na finalną i porównano z oczekiwaniami wynikającymi ze zmian prawnych. Bazę danych poddano analizie na różnym poziomie szczegółowości, biorąc pod uwagę kategoryzację oficjalną i autorską. Przeanalizowano wewnętrzną strukturę oszczędności w podziale na sektory gospodarki i rozkład geograficzny. Wyniki analizy są jednoznaczne: uwarunkowania systemu przetargowego świadectw pochodzenia, powodowały wspieranie przedsięwzięć przeszłych, faworyzując energię elektryczną. Zawarte w ustawodawstwie sposoby kontroli i mitygowania negatywnych skutków działania systemu Zmiana ustawy przyniosła sześciokrotny spadek w ilości wydawanych świadectw i znaczący wzrost średniej oszczędności energii. Małe podmioty zostały wyparte z rynku, a udział przyszłych przedsięwzięć jest niewielki i niezależny od czasu.
File
  • File: 1
    Michał_Jędra_Praca_Inżynierska_Analiza_BC.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31328

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb094bd2180054bc484eeaed7f894eacb/
URN
urn:pw-repo:WUTb094bd2180054bc484eeaed7f894eacb

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page