Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Sexual minorities rights in Poland

Patrycja Daria Żuczkowska

Abstract

The following thesis aims to familiarize and analyze the legal context of sexual minorities in Poland. Chapter one talks about human sexuality, its forms and interdependencies. Few comments have been made about philosophy of sexuality. Chapter two explains the concept of discrimination and shows its sources (prejudices and stereotypes). Because Poland is a European Union member state, legal acts and regulations introduced on ongoing basis concerning the whole EU were analyzed. The phrase “sexual orientation” appears in them very often. Unfortunately we won’t find it in polish regulations. Chapter three is dedicated to characteristics of polish society’s opinion on sexual minorities and their rights, for which 2017 studies were used: IPSOS from June and CBOS from December. The last chapter is devoted to the analysis of own research. In addition to the three main issues, namely the rights to enter marriages, partnerships and for children’s adoption, respondents were asked to answer whether they would give homosexuals the right to information about their partner's health, as well as inheritance rights in case of his/her death. Participants had also the opportunity to express their political views and attitude towards the Catholic Church. At the end they had to assess whether the Poles are a homophonic nation. On the last pages, thesis results were collected.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Patrycja Daria Żuczkowska (FASS) Patrycja Daria Żuczkowska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Prawa mniejszości seksualnych w Polsce
Supervisor
Marek Maciejczak (FASS/DPEA) Marek Maciejczak,, Department of Philosophy and Ethics in Administration (FASS/DPEA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy and Ethics in Administration (FASS/DPEA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Marek Maciejczak (FASS/DPEA) Marek Maciejczak,, Department of Philosophy and Ethics in Administration (FASS/DPEA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Paweł Sosnowski (FASS/DALPP) Paweł Sosnowski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
mniejszości seksualne, heteroseksualizm, homoseksualizm, związki jednopłciowe, dyskryminacja, regulacje prawne, Unia Europejska, konstytucja, opinia publiczna
Keywords in English
sexual minorities, heterosexuality, homosexuality, same-sex relationships, discrimination, legal regulations, European Union, constitution, public opinion
Abstract in Polish
Niniejsza praca ma na celu przybliżenie sytuacji prawnej mniejszości seksualnych w Polsce i jej gruntowne przeanalizowanie. W rozdziale pierwszym omówiono seksualność człowieka, jej formy i zachodzące współzależności. Kilka uwag poświęcono też filozofii seksualności. W rozdziale drugim wyjaśniono pojęcie dyskryminacji oraz ukazano źródła dyskryminacji - uprzedzenia i stereotypy. W związku z tym, iż Polska jest państwem członkowskim Unii Europejskiej, przeanalizowano akty prawne i wprowadzane na bieżąco regulacje dotyczące wspólnoty europejskiej. Sformułowanie „orientacja seksualna” pojawia się w nich bardzo często. Niestety, w polskich regulacjach go nie znajdziemy. Rozdział trzeci zawiera charakterystykę opinii polskiego społeczeństwa na temat mniejszości seksualnych oraz przysługujących im praw, na podstawie badań z 2017 roku: IPSOS z czerwca oraz CBOS z grudnia. Ostatni rozdział to analiza badań własnych. Oprócz trzech głównych kwestii, czyli prawa do zawierania małżeństw, związków partnerskich i adopcji dzieci, ankietowani zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie, czy przyznaliby osobom homoseksualnym prawo do informacji o stanie zdrowia partnera, a także prawo do dziedziczenia w razie jego śmierci. Uczestnicy mieli również możliwość wyrażenia swoich poglądów politycznych oraz stosunku do Kościoła Katolickiego. Na koniec musieli ocenić, czy Polacy są homofonicznym narodem. W zakończeniu zostały zebrane wyniki pracy.Większość ankietowanych opowiada się za tym, by osoba o orientacji homoseksualnej miała prawo do informacji na temat stanu zdrowia partnera/partnerki, że powinna mieć również prawo do dziedziczenia w razie śmierci partnera/partnerki. Ponad połowa ankietowanych jest za wprowadzenia poprawek do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mówiących o ochronie ze względu na orientację seksualną, a znaczna większość uważa, że w zachowaniach obywateli Rzeczypospolitej często pojawia się uprzedzenie, a w konsekwencji dochodzi do dyskryminacji. W wielu krajach na świecie sukcesywnie wprowadzane są prawne zmiany, gwarantujące mniejszym społecznościom bezpieczeństwo i akceptację. Niestety, na liście tych państw nie znajduje się Polska.
File
  • File: 1
    Prawa_mniejszości_seksualnych_w_Polsce.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13071

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb070e47c9a8c40e7ad93559e4cac3aef/
URN
urn:pw-repo:WUTb070e47c9a8c40e7ad93559e4cac3aef

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page