Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The analysis and the assessment of the plumbing services in Łąck commune

Małgorzata Cichocka

Abstract

The aim of the thereby thesis is the analysis and the assessment of the plumbing services basing on the example of Łąck commune in the district of Płock. The first part includes the overview of the professional literature and the law regulations concerning: drinking water supply for the community, sewage disposal and treatment, the availability of plumbing services in Płock, the rates of the quality of drinking water. The second part of the thesis is an analytic assessment of the area of Łąck commune in the district of Płock and it contains: the characteristics of the analysed area, the analysis of the water supply system, the analysis of the sewage disposal and treatment system, the analysis of water quality before and after conditioning, the assessment of the availability of plumbing services in the commune, the comparison of the commune with the region and the country. The analysis conducted proves that Łąck commune has been witnessing a constant development of plumbing infrastructure. Water supply coverage, at the level of 95%, places the commune between those with very well developed water supply infrastructure. 36% of the inhabitants use sewerage system, the rate which is higher than the average for the rural areas in the country. The fact that the commune used the EU funds effectively in order to provide its inhabitants with plumbing services is also worth to be mentioned.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Małgorzata Cichocka (FCEMP) Małgorzata Cichocka,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Analiza i ocena usług wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie Łąck
Supervisor
Bożena Piątkowska (FCEMP/ICEn) Bożena Piątkowska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Mikołaj Sikorski (FCEMP/ICEn) Mikołaj Sikorski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Bożena Piątkowska (FCEMP/ICEn) Bożena Piątkowska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, oczyszczalnia ścieków, jakość wody wodociągowej, uzdatnianie wody
Keywords in English
water supply, sewerage system, sewage treatment plant, quality of waterworks water, water treatment
Abstract in Polish
Celem pracy jest analiza i ocena usług wodociągowo-kanalizacyjnych w gminie Łąck w powiecie płockim. Część pierwsza pracy obejmuje przegląd literatury i regulacji prawnych w zakresie: zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia, odprowadzania i oczyszczania ścieków, dostępności usług wodociągowych i kanalizacyjnych w Polsce, wskaźników jakości wody do spożycia. Część druga pracy to studium analityczne dla terenu gminy Łąck w powiecie płockim zawierające: charakterystykę terenu objętego analizą, analizę systemu zaopatrzenia ludności w wodę, analizę systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków, analizę jakości wody ,przed i po uzdatnianiu, ocenę dostępności usług wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie, przedstawienie gminy Łąck na tle regionu płockiego i Polski. Dokonana analiza pozwala stwierdzić, że w gminie Łąck ma miejsce ciągły rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Stopień zwodociągowania gminy Łąck, wynoszący 95%, ukazuje gminę na tle kraju, jako jednostkę terytorialną o bardzo dobrze rozwiniętej infrastrukturze wodociągowej. W gminie Łąck 36 % mieszkańców korzysta z sieci kanalizacyjnej, jest to wartość wyższa niż średnia dla terenów wiejskich w Polsce. Na uwagę zasługuje również fakt, że gmina efektywnie wykorzystała środki unijne w celu zapewnienia mieszkańcom komfortu korzystania z usług wodociągowych i kanalizacyjnych.
File
  • File: 1
    253807_Praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11579

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTaed1d1fd626549ab8687e3543f64b74a/
URN
urn:pw-repo:WUTaed1d1fd626549ab8687e3543f64b74a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page