Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Voivode as an organ of local government administration on the example of the Małopolska voivode

Izabela Wiktorowicz

Abstract

The title of my diploma thesis is the voivode as the organ of local governmental administration on the example of the Małopolska voivode. It is mainly descriptive. The work consists of three chapters. In the first chapter of my diploma I present the history of the voivode's, how this office was developing and it’s position in particular periods of time.. During writing this part of the chapter, I use literature from the subject by Jerzy Hauser, Dorota, Jerzy Malec and Tadeusz Maciejewski. In this chapter I focus on the presentation of the voivode, his competences, tasks based on The Act About Voivoide And The Government Administration In The Voivodship of January 23, 2009, as well as on it’s impact on the other type of administration. The Law on voivode and government administration in the voivodship is one of the main legal acts that I use in this part of my diploma thesis, but not the only one. For example I use in this chapter the Constitution of the Republic of Poland of April 2, 1997, or the ordinance on the status of the voivode from 1978. In chapter 2, I describe the essence of administrative merger. I describe each of the four types of merger. This chapter is also devoted to the characteristics of the chosen superiors of the services, inspections and guards, and I will describe the voivode's competence in matters related to crisis management and emergency states. The books written by specialists in the field of administrative law or constitutionalists, such as Marek Chmaj, Jan Zimmermann or Elżbieta Ura, proved to be helpful here. In this chapter I also use several other legal acts, such as The Law On The General Duty To Defend the Republic of Poland or the Constitution of March, for example. The last, third chapter is devoted to the approximation of one of the sixteen voivodes, the Małopolska voivode. Mainly in this chapter, I prove the thesis that, together with his subordinate services, inspections and guards, he cares for security in the region. To support my thesis, I write, among others about the event that took place in 2016 in Krakow World Youth Day, which among other things, thanks to the effective operation and coordination of subordinate governors of the authorities, ran in a calm and safe manner. In one of the subchapters in the third chapter I also focus on the description of the Security and Crisis Management Department, which operates in the Małopolska Voivodeship Office, which largely implements tasks in the field of public safety and order.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Izabela Wiktorowicz (FASS) Izabela Wiktorowicz,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Wojewoda jako organ terenowej administracji rządowej na przykładzie wojewody małopolskiego
Supervisor
Monika Zakrzewska (FASS/DALPP) Monika Zakrzewska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Monika Zakrzewska (FASS/DALPP) Monika Zakrzewska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Sylwia Arasiewicz-Dulnik (FASS/DPELEP) Sylwia Arasiewicz-Dulnik,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
wojewoda, województwo, ustawa, zespolenie administracyjne, służby, inspekcje, straże, zarządzanie kryzysowe, stan nadzwyczajny
Keywords in English
voivode, voivodeship, law, administrative integration, services, inspections, guards, crisis management, extraordinary state
Abstract in Polish
Tytuł mojej pracy dyplomowej to wojewoda jako organ terenowej administracji rządowej na przykładzie wojewody małopolskiego. Ma ona charakter głównie opisowy. Praca składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym swojej pracy przedstawiam mi.in. historię urzędu wojewody, to jak wyglądało kształtowanie się tego urzędu oraz jego pozycję w poszczególnych, wybranych przeze mnie okresach czasu. Pisząc tę część rozdziału posługuję się pozycjami z literatury tematu autorstwa Jerzego Hausera, Doroty i Jerzego Malec czy Tadeusza Maciejewskiego. Ten także rozdział poświęcam na przybliżenie postaci wojewody, jego kompetencji, zadań w oparciu o ustawę o wojewodzie i administracji rządowej w województwie z dnia 23 stycznia 2009 roku oraz na jego wpływu na administrację niezespoloną. Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie jest jednym z głównym aktów prawnych, z których korzystam w tej części swojej pracy, jednakże nie jedynym. Korzystam bowiem w tym rozdziale również z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku czy rozporządzenia o statusie wojewody z roku 1978. W rozdziale drugim opisuję istotę zespolenia administracyjnego. Opisuję każdy z czterech rodzajów zespolenia. Rozdział ten poświęcam również charakterystyce wybranych zwierzchników służb, inspekcji i straży oraz opisowi właściwości wojewody w sprawach dotyczących zarządzania kryzysowego i stanów nadzwyczajnych. Pomocne tutaj okazały się książki napisane przez specjalistów z zakresu prawa administracyjnego czy też konstytucjonalistów, takich jak Marek Chmaj, Jan Zimmermann czy też Elżbieta Ura. W tym rozdziale posługuję się również kilkoma innymi aktami prawnymi, jak choćby ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej czy Konstytucją Marcową. Ostatni, trzeci rozdział poświęcam na przybliżenie sylwetki jednego z szesnastu wojewodów, wojewodzie małopolskiemu. Głównie w tym oto rozdziale udowadniam tezę pracy, iż wraz z podległymi mu zespolonymi służbami, inspekcjami i strażami dba on o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie województwa. Aby poprzeć swoją tezę piszę m.in. o wydarzeniu, jakim były odbywające się w 2016 roku w Krakowie Światowe Dni Młodzieży, które to między innymi dzięki efektywnemu działaniu i skoordynowaniu podległych wojewodzie organów przebiegły w sposób spokojny i w pełni bezpieczny. W jednym z podrozdziałów w rozdziale trzecim skupiam się także na opisie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, które działa w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, które to w dużej mierze realizuje zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego.
File
  • File: 1
    Praca_Licencjacka_Izabela_Wiktorowicz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34762

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTae8298530b0347ea99b47eb6c244926a/
URN
urn:pw-repo:WUTae8298530b0347ea99b47eb6c244926a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page