Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of a frame reinforced concrete road bridge located within 1st class road

Tomasz Jan Ochnio

Abstract

As part of the thesis, a replacement design of a reinforced concrete road viaduct with a frame structure was concerned. The viaduct is located within the Mińsk Mazowiecki bypass constituting one of the sections of the A2 motorway. As part of the first descriptive part, a literature review was made of the solutions used for objects with similar characteristics, i.e. reinforced concrete road viaducts with a frame structure and a small span. A short description of the Autodesk Robot Structural Analysis program was also made and it was assessed in terms of suitability for use in bridge designing. In addition, the most important assumptions of the PG-05a flyover base project were recalled and an analysis was made and new assumptions made under the replacement project. The second part of the work is the presentation of the next stages of design and analysis of the replacement design. It presents design assumptions and subsequent stages of static-strength analysis. The most important change compared to the initial design was the application of the guidelines according to PN-EN standards for calculations. In addition, the latest proposals for the content of the non-existent Polish national annex to the PN-EN 1991-2 standard regarding adjustment factors for moving road bridges were used. Static strength calculations were carried out using the Autodesk Robot Structural Analysis program. The analyzed structure was modeled using a beam grate with the form of a closed frame supported on elastic supports. The designed structure was loaded with, among others appropriate models of own loads, moving loads, soil pressure impacts on abutments as well as thermal and shrinkage effects. The envelopes of internal forces adopted for dimensioning were determined on the basis of Eurocode combinations. The reinforcement of the following elements of the superstructure was dimensioned: platform slabs, support walls and bottom slab. The last part of the work presents a comparison of the initial and replacement design in the scope of economic indicators of the designed structure. An additional part of the work are general, overall and reinforcing drawings of the designed structure constituting attachments to this study.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tomasz Jan Ochnio (FCE) Tomasz Jan Ochnio,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt ramowego wiaduktu żelbetowego usytuowanego w ciągu drogi klasy I
Supervisor
Wojciech Trochymiak (FCE/IRB) Wojciech Trochymiak,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)
Study subject / specialization
Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-08-2019
Issue date (year)
2019
Pages
134+załączniki
Internal identifier
DIL-5570
Reviewers
Wojciech Trochymiak (FCE/IRB) Wojciech Trochymiak,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE) Maria Włodarczyk (FCE/ICE) Maria Włodarczyk,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
żelbetowy wiadukt ramowy, model MES, Autodesk Robot Structural Analysis, Eurokody
Keywords in English
reinforced concrete frame viaduct, model FEM, Autodesk Robot Structural Analysis, Eurocodes
Abstract in Polish
W ramach pracy wykonano projekt zamienny żelbetowego wiaduktu drogowego o konstrukcji ramowej, zlokalizowanego w ciągu obwodnicy Mińska Mazowieckiego stanowiącej jeden z odcinków autostrady A2. W ramach pierwszej części opisowej dokonano literaturowego przeglądu stosowanych rozwiązań w zakresie obiektów o podobnej charakterystyce, tj. drogowych wiaduktów żelbetowych o konstrukcji ramowej oraz niewielkiej rozpiętości przęsła. Wykonano także krótką charakterystykę programu Autodesk Robot Structural Analysis oraz dokonano jego oceny w zakresie przydatności do stosowania w mostownictwie. Ponadto przywołano najistotniejsze założenia projektu wyjściowego wiaduktu PG-05a oraz wykonano analizę i przyjęto nowe założenia w ramach projektu zamiennego. Drugą część pracy stanowi przedstawienie kolejnych etapów projektowania oraz analizy projektu zamiennego. Przedstawiono w niej założenia do projektowania oraz kolejne etapy analizy statyczno-wytrzymałościowej. Najistotniejszą zmianą względem projektu wyjściowego było zastosowanie do obliczeń wytycznych według norm PN-EN. Ponadto wykorzystano najnowsze propozycje treści nieistniejącego do tej pory załącznika krajowego do normy PN-EN 1991-2 dotyczące współczynników dostosowawczy obciążeń ruchomych mostów drogowych. Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe prowadzono przy użyciu programu Autodesk Robot Structural Analysis. Analizowaną konstrukcję zamodelowano przy użyciu rusztu belkowego o formie ramy zamkniętej podpartej na podporach sprężystych. Projektowaną konstrukcję obciążono m. in. odpowiednimi modelami obciążeń własnych, obciążeń ruchomych, oddziaływań parcia gruntu na przyczółki oraz oddziaływań termicznych i skurczowych. Obwiednie sił wewnętrznych przyjęte do wymiarowania wyznaczono na podstawie kombinacji normowych. Zwymiarowano zbrojenie następujących elementów ustroju nośnego: płyty pomostu, ścian podporowych oraz płyty dennej. W ostatniej części pracy przedstawiono porównanie projektu wyjściowego i zamiennego w zakresie wskaźników ekonomicznych projektowanej konstrukcji. Dodatkową częścią pracy są rysunki ogólne, gabarytowe oraz zbrojeniowe projektowanej konstrukcji, stanowiące załączniki do niniejszego opracowania.
File
  Request a WCAG compliant version
  Local fields
  Identyfikator pracy APD: 31095

  Uniform Resource Identifier
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTae385034394a4c86b70e3dd448a23232/
  URN
  urn:pw-repo:WUTae385034394a4c86b70e3dd448a23232

  Confirmation
  Are you sure?
  Report incorrect data on this page
  clipboard