Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The effect of selected components of electronic nicotine inhalers on the process of aerosol formation and its properties

Marta Biaduń

Abstract

The widespread awareness of harmfulness of smoking has contributed to the search for an alternative solution for delivering nicotine to the body. The revolution on the market was the appearance of electronic nicotine inhalers, i.e. e-cigarettes. Despite the controversy, devices of this types are gaining more and more popularity. It became a stimulus to begin the search for possible dependencies between the construction of devices, the way they are used, and the composition of inhalation fluids on the properties of the released aerosol. The scope of this thesis includes a review of literature and internet sources on general construction and principle of operation of electronic cigarettes, their detailed constructional solutions and the most important information on inhalation fluids, so-called e-liquids. Moreover, the analysis of factors with the potential impact on the properties of released aerosols was carried out, as well as a detailed description of the research methodology. As part of the experimental part, tests were carried out aimed at measuring the size distribution of aerosol droplets released from popular models of e-cigarettes under conditions defined by selected values of air flow drawn through the devices, as well as various settings of the heater's power. In addition, the influence of heating systems construction and their resistance to the properties of the released aerosol was examined. Based on the obtained results, it was found clearly visible impact of the air flow rate acquired by the e-cigarette, as well as the power of the heating system on the properties of the released aerosol, i.e. in conditions of high heater power and low air flow rate e-cigarettes release the aerosol with largest droplets.. In addition, the effect of the composition and properties of inhalation fluids as well as the resistance of the heaters used on the median volume distribution of droplets was noted. As the viscosity increases, the size of generated particles decreases, and the use of lower resistance heaters leads to an aerosol characterized by a higher median. The presented research may be a starting point for considerations aimed at assessing the harmfulness of using e-cigarettes, which in the face of their enormous popularity has an extremely important social dimension.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marta Biaduń (FCPE) Marta Biaduń,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Wpływ wybranych elementów konstrukcyjnych elektronicznych inhalatorów nikotyny na proces powstawania aerozolu i jego właściwości
Supervisor
Marcin Odziomek (FCPE/CIPE) Marcin Odziomek,, Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-06-2019
Issue date (year)
2019
Pages
53
Internal identifier
DICHP-2907
Reviewers
Marcin Odziomek (FCPE/CIPE) Marcin Odziomek,, Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Artur Małolepszy (FCPE/DSP) Artur Małolepszy,, Department of Separation Processes (FCPE/DSP)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
aerozol, elektroniczny papieros, płyn inhalacyjny, rozkład wielkości kropel
Keywords in English
aerosol, electronic cigarette, e-liquid, droplet size distribution
Abstract in Polish
Powszechna świadomość na temat szkodliwości palenia tytoniu przyczyniła się do szukania alternatywnych rozwiązań dostarczania nikotyny do organizmu. Rewolucją na rynku było pojawienie się elektronicznych inhalatorów nikotyny czyli tzw. e-papierosów. Mimo pojawiających się kontrowersji urządzenia tego typu zyskują coraz większą popularność. Stało się to bodźcem do rozpoczęcia poszukiwań ewentualnych zależności pomiędzy konstrukcją urządzeń, sposobem ich użytkowania, a także składem płynów inhalacyjnych na właściwości uwalnianego aerozolu. Zakres pracy obejmuje przegląd literatury i źródeł internetowych dotyczących ogólnej budowy oraz zasady działania papierosów elektronicznych. Przedstawiono także szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne oraz najważniejsze informacje dotyczące płynów inhalacyjnych, tzw. e-liquidów. Przeprowadzono ponadto analizę czynników o potencjalnym wpływie na właściwości uwalnianego aerozolu, a także zamieszczono szczegółowy opis metodyki badań. W ramach części doświadczalnej przeprowadzono badania, których celem było wykonanie pomiarów rozkładu wielkości kropel aerozoli uwalnianych z popularnych modeli e-papierosów w warunkach definiowanych przez wybrane wartości przepływu powietrza zaciąganego przez urządzenia, a także różne nastawy mocy grzałki. Dodatkowo zbadano wpływ konstrukcji systemów grzewczych oraz ich oporności na właściwości uwalnianego aerozolu. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono wyraźny wpływ natężenia przepływu powietrza zaciąganego przez e-papieros, a także mocy układu grzejnego na właściwości uwalnianego aerozolu, tzn. wysoka moc oraz niski przepływ powietrza powoduje uwalnianie aerozolu o największych kroplach. Zauważono ponadto wpływ składu i właściwości płynów inhalacyjnych, a także oporności stosowanych grzałek na medianę objętościowego rozkładu wielkości kropel. Wraz ze wzrostem lepkości maleje rozmiar generowanych cząstek, a użycie grzałek o niższej oporności prowadzi do wytworzenia aerozolu opisywanego wyższą medianą. Przedstawione badania mogą stanowić punkt wyjścia do rozważań zmierzających w kierunku oceny szkodliwości używania e-papierosów, co w obliczu ich ogromnej popularności ma niezwykle ważny wymiar społeczny.
File
  • File: 1
    Marta_Biaduń_268622_praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 17909

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTae27de04dea44a8b87e6787c17849500/
URN
urn:pw-repo:WUTae27de04dea44a8b87e6787c17849500

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page