Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Development of safety performance monitoring algorithm for an aviation organization with graphical presentation of safety performance indicators

Łukasz Bogdanowicz

Abstract

The goal of this thesis is to develop an algorithm enabling safety performance monitoring in an aviation organization and a graphical display of safety performance indicators obtained from the algorithm. The aim was reached by writing a script based on the algorithm and creation of an infographic constituting an aggregated information about the chosen safety performance indicators. The first part of the thesis constitutes an introduction to the topic of safety in aviation, occurrences categories, safety performance indicators and safety management systems in aviation organization with safety culture in the background. Documents issued by international and national civil aviation organizations are the theoretical foundation of this section. Concepts and rules included in these documents are also verified with literature containing empirical evidences obtained via various research programs. In the next chapter safety performance indicators are stated, on which the aforementioned algorithm is based. The theory behind occurrences categories is presented, all the gathered data is analyzed and the choice of indicators is justified. The third section poses the creation and implementation of the algorithm which is based on the method suggested in aviation documentation. The cautionary and alarm levels are specified based on the standard deviations for each occurrence category. The algorithm is described step-by-step and it’s graphical output is analyzed. In the last section a graphical presentation of safety performance indicators’ values obtained from the algorithm is created. The infringement of the cautionary or alarm level is presented with a possible solution. The numerous variations of graphical depictions among aviation organizations are compared too. In the effect of creating this thesis the algorithm with a graphical presentation of safety performance indicators was obtained. Among others, the conclusions cover a necessity of introduction of weight for each occurrence category that is a part of an indicator and a suggestion to find a benchmark ratio different from the multiperiodical mean.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Łukasz Bogdanowicz (FT) Łukasz Bogdanowicz,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Opracowanie algorytmu monitorowania poziomu bezpieczeństwa w organizacji lotniczej wraz z reprezentacją graficzną wskaźników bezpieczeństwa
Supervisor
Mariusz Krzyżanowski (FT/DATE) Mariusz Krzyżanowski,, Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-03-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jacek Kukulski (FT/TCTI) Jacek Kukulski,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT) Mariusz Krzyżanowski (FT/DATE) Mariusz Krzyżanowski,, Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
Bezpieczeństwo, wskaźnik bezpieczeństwa, system zarządzania bezpieczeństwem, algorytm, reprezentacja graficzna
Keywords in English
Safety, safety performance indicator, safety management system, algorithm, graphical presentation
Abstract in Polish
Celem pracy jest opracowanie algorytmu umożliwiającego monitorowanie poziomu bezpieczeństwa w organizacji lotniczej oraz przedstawienie uzyskanych za jego pomocą wartości wskaźników bezpieczeństwa w formie graficznej. Cel pracy został osiągnięty poprzez konstrukcję skryptu realizującego algorytm oraz stworzenie infografiki, stanowiącej zbiorczą informację na temat wybranych wskaźników bezpieczeństwa w Polsce. Pierwsza część pracy stanowi wprowadzenie do tematyki bezpieczeństwa w lotnictwie, zdarzeń lotniczych, określania poziomu bezpieczeństwa za pomocą wskaźników oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych opartych na zasadach kultury bezpieczeństwa. W tej części pracy, podstawę teoretyczną stanowią dokumenty i podręczniki wydawane przez międzynarodowe oraz krajowe instytucje odpowiedzialne za funkcjonowanie organizacji lotniczych. Poszczególne teorie i założenia zawarte w dokumentach są również weryfikowane za pomocą literatury, dostarczającej empirycznych dowodów na podstawie przeprowadzonych badań. Następnie, określane zostają wskaźniki bezpieczeństwa, na podstawie których zrealizowany jest algorytm. Część ta wprowadza odbiorcą w zagadnienie kategorii zdarzeń lotniczych, zawiera analizę pozyskanych danych wraz z uzasadnieniem wyboru poszczególnych wskaźników. Trzecia część pracy to konstrukcja oraz implementacja algorytmu. Bazuje on na metodzie sugerowanej w podręcznikach traktujących o zarządzaniu bezpieczeństwem i wyznacza kryteria osiągnięcia poziomu ostrzegawczego lub alarmowego na podstawie odchyleń standardowych dla poszczególnych kategorii zdarzeń lotniczych. Krok po kroku omawiane jest jego działanie oraz analizowane są uzyskane za jego pomocą informacje. Wynik działania algorytmu zaprezentowany zostaje w formie graficznej. Ostatnia część pracy to graficzna reprezentacja wskaźników bezpieczeństwa. Składa się ona ze zbiorczej infografiki, prezentującej wartości wskaźników, osiągnięcie poziomu ostrzegawczego lub alarmowego oraz możliwe rozwiązania w przypadku niepożądanych tendencji. Zawiera ona także porównanie możliwych interpretacji graficznych stosowanych przez międzynarodowe organizacje lotnicze. W wyniku pracy otrzymano algorytm wraz interpretacja graficzną wyników uzyskanych z jego pomocą. Wnioski dotyczą m.in. konieczności wprowadzenia wagowego rozróżnienia między poszczególnymi typami zdarzeń wchodzącymi w skład jednego wskaźnika oraz zasugerowania znalezienia innego poziomu odniesienia niż średnia wielookresowa.
File
  • File: 1
    praca_inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31063

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTadf88c590de8457ab5c6140faa5a1f32/
URN
urn:pw-repo:WUTadf88c590de8457ab5c6140faa5a1f32

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page