Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project to improve the financial situation of Relpol and APS Energia

Michalina Gozdecka

Abstract

The subject of the thesis is "Project to improve the financial situation of Relpol and APS Energia". Its main goal was to identify those areas of operations of Relpol and APS Energia that require improvement and to develop a project to improve the financial standing of the surveyed companies. The surveyed companies are listed on the Stock Exchange. The work consists of an introduction, six chapters and a summary. In the first part of the work, the surveyed enterprises were characterized. The second chapter, based on professional literature, presents the theoretical foundations of financial analysis. In the further part of the work, a preliminary analysis of the financial statements (balance sheet, profit and loss account and cash flow statement) and an indicator analysis of the financial situation of Relpol and APS Energia were made. Then the bankruptcy threat analysis was carried out. The obtained results are summarized in the next part of the work and compared with the values recommended in professional literature. The analysis showed areas for improvement, as well as differences in the values of the indicators of both surveyed companies. The final part of the paper presents a project to improve the financial standing of the surveyed companies and proposes corrective actions aimed at improving the financial standing of these enterprises. Keywords: financial analysis, ratio analysis, balance sheet, cash flow statement, profit and loss account.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michalina Gozdecka (FoM) Michalina Gozdecka,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt poprawy sytuacji finansowej spółek Relpol i APS Energia
Supervisor
Lech Gąsiorkiewicz (FoM/CFFS) Lech Gąsiorkiewicz,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)
Study subject / specialization
, Inżynieria Zarządzania
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jarosław Domański (FoM/CMS) Jarosław Domański,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM) Lech Gąsiorkiewicz (FoM/CFFS) Lech Gąsiorkiewicz,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
analiza finansowa, analiza wskaźnikowa, bilans, rachunek przepływów pieniężnych, rachunek zysków i strat.
Keywords in English
financial analysis, ratio analysis, balance sheet, cash flow statement, profit and loss account.
Abstract in Polish
Tematem pracy jest "Projekt poprawy sytuacji finansowej spółek Relpol i APS Energia". Głównym jej celem było wskazanie tych obszarów działalności spółek Relpol i APS Energia, które wymagają poprawy oraz opracowanie projektu poprawy sytuacji finansowej badanych spółek. Badane spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych. Praca składa się ze wstępu, sześciu rozdziałów oraz podsumowania. W pierwszej części pracy scharakteryzowano badane przedsiębiorstwa. W rozdziale drugim na podstawie fachowej literatury przedstawiono podstawy teoretyczne analizy finansowej. W dalszej części pracy dokonano analizy wstępnej sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych) oraz analizy wskaźnikowej sytuacji finansowej spółek Relpol oraz APS Energia. Następnie przeprowadzono analizę zagrożenia upadłością. Otrzymane wyniki zestawiono w kolejnej części pracy i porównano je z wartościami zalecanymi w fachowej literaturze. Analiza wykazała obszary wymagające poprawy, a także różnice w wartościach wskaźników obydwu badanych spółek. W końcowej części pracy przedstawiono projekt poprawy sytuacji finansowej badanych spółek oraz zaproponowano działania naprawcze, których celem jest poprawa sytuacji finansowej tych przedsiębiorstw. Słowa kluczowe: analiza finansowa, analiza wskaźnikowa, bilans, rachunek przepływów pieniężnych, rachunek zysków i strat.
File
  • File: 1
    M._Gozdecka_praca_inżynierska_WZ_278564.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27572

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTadc07718a22b460686797aec52d46510/
URN
urn:pw-repo:WUTadc07718a22b460686797aec52d46510

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page