Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Adjustment of the chosen section of the railway to a higher operational speed

Michał Jerzy Malec

Abstract

This thesis concerns railway number 7 on the section Dęblin – Puławy Azoty. Initial chapters are dedicated to the presentation of the situation in region and specifying the aim and the scope of the thesis. In the third chapter technical requirements that are imposed by regulations on design and existing railways are characterized. Domestic and European requirements were taken into consideration. Mainly focused on railroad surface, roadbed and kinematical and geometrical parameters. The fourth chapter describes existing state of the chosen railway section. In the subsequent chapters proposed two modernization variants of that section, mainly focusing on modification of the geometrical system. Essential components of chapters: 4,5 and 6 was to make longitudinal profiles and location plans, that are attached to this thesis. In the final chapters results were summarized and a comparison of the modernization variants was made, using “point method of the assessment multi-criterial”. Afterwards, drew the conclusion that concerns to all of the thesis and to chosen, the most beneficial modernization variant.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Jerzy Malec (FT) Michał Jerzy Malec,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Dostosowanie wybranego odcinka linii kolejowej do wyższych prędkości eksploatacyjnych
Supervisor
Jacek Kukulski (FT/DTI) Jacek Kukulski,, Department of Transport Infrastructure (FT/DTI)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Transport Infrastructure (FT/DTI)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Wiesław Kita (FT) Wiesław Kita,, Faculty of Transport (FT) Jacek Kukulski (FT/DTI) Jacek Kukulski,, Department of Transport Infrastructure (FT/DTI)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
transport, transport kolejowy, kolej, linie kolejowe, modernizacja, wymagania kolejowe.
Keywords in English
transport, railway transport, rail, railways, modernization, railway requirements.
Abstract in Polish
Praca ta dotyczy linii kolejowej nr 7 na odcinku Dęblin – Puławy Azoty. W początkowych rozdziałach przedstawiono ogólnie sytuację w regionie oraz sprecyzowano cel i zakres pracy. W rozdziale 3 scharakteryzowano wymagania techniczne, nakładane w drodze przepisów na projektowane oraz istniejące linie kolejowe. Uwzględniono zarówno wymagania krajowe jak i europejskie. Skupiono się głównie na nawierzchni kolejowej, podtorzu oraz parametrach geometrycznych i kinematycznych. W rozdziale 4 opisano stan istniejący wybranego odcinka linii kolejowej. W kolejnych rozdziałach zaproponowano dwa warianty modernizacji tego odcinka, koncentrując się w nich głównie na modyfikacji układów geometrycznych. Zasadniczymi elementami rozdziałów: 4, 5 i 6, było wykonanie profilów podłużnych oraz planów sytuacyjnych, które to zamieszczone są w załącznikach do niniejszej pracy. W końcowych rozdziałach podsumowano uzyskane wyniki oraz przeprowadzono porównanie wariantów modernizacji, wykorzystując do tego celu metodę punktową oceny wielokryterialnej. Następnie zebrano wnioski dotyczące całości pracy oraz odnoszące się do wybranego, najkorzystniejszego wariantu modernizacji.
File
  • File: 1
    Treść zasadnicza.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13403

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTada98fcfd99c4ff29eca41977c19ac22/
URN
urn:pw-repo:WUTada98fcfd99c4ff29eca41977c19ac22

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page