Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Software for project portfolio management

Wojciech Oksiński

Abstract

Project portfolio management is a hot topic today because it allows organizations to reduce waste and significantly increase the number of successful projects. The aim of this thesis is to examine the requirements of the organizations that manages numerous projects and then create a prototype tool supporting the project portfolio management, which seeks to improve selection and project management in organizations. The tool is composed of three parts. Client application created with a JavaScript library called React. The client application communicates via REST API to application server written in Java that persist information in a PostgreSQL database. At the end there was performed usability tests of created tool on potential customers and indicated possible directions of development.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Wojciech Oksiński (FEIT) Wojciech Oksiński,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Narzędzie informatyczne wspomagające zarządzanie portfelem projektów
Supervisor
Mariusz Kaleta (FEIT/AK) Mariusz Kaleta,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Izabela Żółtowska (FEIT/AK) Izabela Żółtowska,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Mariusz Kaleta (FEIT/AK) Mariusz Kaleta,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
zarządzanie portfelem projektów, selekcja projektów, React
Keywords in English
project portfolio management, project selection, React
Abstract in Polish
Zarządzanie portfelem projektów jest nowoczesną metodą wykorzystującą narzędzia informatyczne w celu racjonalizacji wydatków w organizacjach i znacznego zwiększenia liczby zakończonych sukcesem projektów. Celem niniejszej pracy jest zbadanie wymagań organizacji realizującej liczne projekty, a następnie stworzenie prototypu narzędzia informatycznego wspomagającego zarządzanie portfelem projektów, które ma usprawnić selekcję i zarządzanie projektami w organizacjach. Narzędzie zbudowane jest z trzech części. Aplikacji klienta stworzonej z użyciem biblioteki React do języka JavaScript. Aplikacja klienta komunikuje się za pomocą REST API z serwerem aplikacji napisanym w języku Java, który utrwala informacje w bazie danych PostgreSQL. Na końcu przeprowadzono badania użyteczności stworzonego narzędzia na potencjalnych klientach i wskazano możliwe kierunki rozwoju.
File
  • File: 1
    woksinsk.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9679

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTad43ce66737140949cb153f394e6dcc3/
URN
urn:pw-repo:WUTad43ce66737140949cb153f394e6dcc3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page