Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The impact of selected methods of vision correction on functionality of the eye's outer physiological system

Dominika Kuryło

Abstract

The human eye is a complex optical system designed to focus the light rays reflected from the observed objects on the retina. In a situation where the power of the optical system is too weak or strong, the image is not focused on the retina and we are talking about the refractive error. Vision defects are more and more common in both older and young people. Thanks to technology that surrounds us everywhere, eyeballs are exposed to frequent fatigue, which results in worsening eyesight. Contact lenses and glasses affect the comfort of seeing. On the one hand, they correct refractive errors of the eyesight but on the other hand they are a violation of the natural anatomy and physiology of the eye. There are various methods of correction of vision defects, and because I am short-sighted and use them on a daily basis, I am interested in how the method affects functionality of the eye’s outer physiological system. This paper is focused mainly on the phenomenon of blinking, i.e. fast closing of the eyelids to distribute a stable tear film. Time intervals between successive blinks were analyzed depending on the choice of vision correction method. The designed study consisted of recording the image of the eyes of a selected research group formed by six short-sighted with various diagnoses (from 0D to -9D), using both corrective glasses and contact lenses. While designing, the main factors influencing the frequency of blinking were taken into account, such as the person's activity or direction of sight. All recordings were made in similar atmospheric conditions, with identical lighting and humidity. The brain receives a signal about the need to blink when the tear film breaks. It was checked if the additional layer created by the contact lens delays the sending of a signal to the brain, thus prolonging the time between consecutive blinks. Based on the analysis of the results of the conducted tests it was found that selected methods of eye correction affect the functioning of the external physiological system of the eye. In most cases, both glasses and contact lenses extend the time between consecutive blinks regardless of the value of a person's eye defect. Statistical analysis of the measurements showed significant differences between the series of tests.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Dominika Kuryło (FP) Dominika Kuryło,, Faculty of Physics (FP)
Title in Polish
Wpływ wybranych metod korekcji wzroku na funkcjonalność zewnętrznego układu fizjologicznego oka
Supervisor
Krzysztof Petelczyc (FP/OPD) Krzysztof Petelczyc,, Optics and Photonics Division (FP/OPD)Faculty of Physics (FP)
Certifying unit
Faculty of Physics (FP)
Affiliation unit
Optics and Photonics Division (FP/OPD)
Study subject / specialization
, Fotonika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Krzysztof Petelczyc (FP/OPD) Krzysztof Petelczyc,, Optics and Photonics Division (FP/OPD)Faculty of Physics (FP) Karol Kakarenko (FP/OPD) Karol Kakarenko,, Optics and Photonics Division (FP/OPD)Faculty of Physics (FP)
Keywords in Polish
układ optyczny, wady refrakcji, metody korekcji, mruganie, film łzowy
Keywords in English
optical system, refraction defects, correction methods, blinking, tear film
Abstract in Polish
Oko człowieka jest złożonym układem optycznym mającym za zadanie skupić promienie świetlne odbite od obserwowanych przedmiotów na siatkówce. W sytuacji, gdy moc układu optycznego jest za mała lub za duża, obraz nie jest ogniskowany na siatkówce i mówimy wtedy o wadzie refrakcji. Wady wzroku są coraz bardziej powszechne, zarówno u starszych jak i młodych ludzi. Dzięki otaczającej nas technologii, gałki oczne narażone są na częste zmęczenie, co skutkuje pogarszaniem się wzroku. Soczewki kontaktowe i okulary wpływają na komfort widzenia. Z jednej strony korygują wady refrakcyjne wzroku lecz z drugiej stanowią naruszenie naturalnej anatomii i fizjologii oka. Istnieją różne metody korekcji wad wzroku, a ze względu na to, że sama jestem krótkowidzem i stosuję je na co dzień, interesuje mnie w jaki sposób dana metoda wpływa na zachowanie zewnętrznego układu fizjologicznego oka. Niniejsza praca skupia się głównie na zjawisku mrugania, czyli szybkim zamknięciu powiek w celu rozprowadzenia stabilnego filmu łzowego. Przeanalizowano interwały czasowe między kolejnymi mrugnięciami w zależności od wyboru metody korekcji wzroku. Zaprojektowane badanie polegało na nagraniu obrazu oczu wyselekcjonowanej grupie badawczej składającej się z sześciu krótkowidzów o różnych zdiagnozowanych wadach (od 0D do -9D), korzystających zarówno z okularów korekcyjnych, jak i soczewek kontaktowych. Przy projektowaniu zostały uwzględnione główne czynniki wpływające na częstość mrugania takie jak wykonywana czynność czy kierunek wzroku osoby badanej. Wszystkie nagrania wykonane były w zbliżonych warunkach atmosferycznych, przy identycznym oświetleniu i wilgotności. Mózg odbiera sygnał o potrzebie mrugnięcia w momencie przerwania filmu łzowego. Sprawdzono czy dodatkowa warstwa, którą tworzy soczewka kontaktowa opóźnia wysłanie sygnału do mózgu, a tym samym wydłuża się czas między kolejnymi mrugnięciami. Na podstawie analizy wyników przeprowadzonych badań stwierdzono, że wybrane metody korekcji wzroku mają wpływ na funkcjonowanie zewnętrznego układu fizjologicznego oka. W większości przypadków zarówno okulary, jak i soczewki kontaktowe wydłużają czas między kolejnymi mrugnięciami niezależnie od wartości wady wzroku osoby badanej. Analiza statystyczna pomiarów wykazała znaczące różnice między seriami badań.
File
  • File: 1
    Dominika_Kuryło_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30349

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTacb8052001814517b8e32e3e8cfdf398/
URN
urn:pw-repo:WUTacb8052001814517b8e32e3e8cfdf398

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page