Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Study of physicochemical properties of crude oil and content of chlorine compounds in crude oil

Izabela Wiśniewska

Abstract

The aim of the project was to establish procedures for preparation of crude oil samples for the content of inorganic chlorides and organically bound chlorine in crude oil analysis. In the study was used three kinds types of crude oil from three different sources having different physicochemical properties. The work included literature review and experimental part. The literature review included an analysis of the crude oil composition and its selected properties, the crude oil desalting, the reasons for desalting, and the methods for carrying out this operation. This part also characterised distillation of crude oil, explained purpose of crude oil distillation, derived products and their boiling range. The last chapter of the literature part describes chlorine compounds present in crude oil, their characteristics, the factors influencing content of chlorides and the consequences of their presence in crude oil. This section included a description of methods for the determination of organic and inorganic chlorides too. Experimental part addressed assumptions set prior to the test that corresponded to the purpose of the project. In this part, was characterised materials and the research methodology. In addition, was determined basic properties of the tasted samples. The research was conducted in order to identify the possibility of chlorinated inorganic compounds to remove in laboratory conditions from crude oil samples desalted in a refinery. According to the obtained results, it was concluded that the most effective method of removing inorganic chlorine compounds from crude oil is a method with separator uses, due to the highest clearest phase separation and the best reproducibility of experimental results was obtained.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Izabela Wiśniewska (FCEMP) Izabela Wiśniewska,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Badanie właściwości fizykochemicznych ropy naftowej i zawartości związków chloru
Supervisor
Maciej Paczuski (FCEMP/IC) Maciej Paczuski,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Maciej Paczuski (FCEMP/IC) Maciej Paczuski,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Lech Wilkanowicz (FCEMP/IC) Lech Wilkanowicz,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
ropa naftowa, chlorki nieorganiczne, chlorki organiczne, odsalanie, właściwości fizykochemiczne
Keywords in English
crude oil, inorganic chlorides, organic chlorides, desalting, physicochemical properties
Abstract in Polish
Celem pracy było ustalenie procedury przygotowania próbek ropy naftowej do właściwej analizy zawartości chlorków nieorganicznych oraz chloru związanego organicznie w ropie naftowej. Przedmiot badań stanowiły trzy gatunki ropy naftowej pochodzące z trzech różnych źródeł i różniące się właściwościami fizykochemicznymi. Zakres pracy obejmował część literaturową i doświadczalną. Część literaturowa obejmowała omówienie składu ropy naftowej oraz jej wybranych właściwości, odsalania ropy naftowej, przyczyn prowadzenia odsalania, a także metody prowadzenia tej operacji. W tej części scharakteryzowano również destylację ropy naftowej, przedstawiając jej cel, otrzymywane produkty i zakresy ich temperatur wrzenia. Ostatni rozdział został poświęcony związkom chloru obecnym w ropie naftowej, ich charakterystyce, czynnikom wpływającym na zawartość chlorków, konsekwencjom ich występowania. Rozdział ten obejmował opis metod oznaczania zawartości chlorków nieorganicznych i organicznych.Część doświadczalna zawierała założenia do badań zgodne z celem pracy. Na tym etapie scharakteryzowano surowce oraz opisano metodykę badań. Ponadto wyznaczono podstawowe właściwości badanych próbek.Badania były prowadzone w celu rozpoznania możliwości usuwania w warunkach laboratoryjnych chlorowcopochodnych nieorganicznych związków z próbek ropy naftowej po odsoleniu w rafinerii. Zgodnie z wynikami przeprowadzonych badań stwierdzono, że najskuteczniejszą metodą usuwania nieorganicznych związków chloru z ropy naftowej jest metoda z użyciem rozdzielacza, ze względu na najwyraźniejszy rozdział faz oraz największą powtarzalność wyników uzyskanych dla badanych próbek ropy naftowej.
File
  • File: 1
    253826_praca_ dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8135

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTaca207f0a36f49888e80084fc51db720/
URN
urn:pw-repo:WUTaca207f0a36f49888e80084fc51db720

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page