Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w gminie miejskiej i wiejskiej - analiza porównawcza dla miasta i gminy wiejskiej Kutno

Martyna Marciniak

Abstract

There is a comparative analysis of the process of selective municipal waste collection in the thesis, carried out as part of the municipal services activities, with particular emphasis on the basic problems related to waste management in urban and rural conditions and the possibility of improvements. The thesis includes analytical issues related to the basic legal aspects in the field of municipal waste management and the analysis of the actual waste management status of the urban and rural commune on the example of the Kutno region. The analysis of legal issues was based on legal acts providing guidelines for rules and conduct in relation to waste management and the use of technical and organizational solutions allowing effective implementation of the assumptions of separate collection and waste management. The characteristics of the state of waste management in the described region was developed mainly on the basis of current reports on the implementation of tasks in the field of municipal waste management in the urban and rural commune. Based on the comparative analysis, basic problems regarding the state of waste management were identified. On this basis, suggestions for improvement and methods have been developed to increase the efficiency of waste management management. The thesis was ended with a summary including own observations and conclusions regarding the discussed ground.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Martyna Marciniak (WIBHiIŚ) Martyna Marciniak Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ)
Tytuł w języku polskim
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w gminie miejskiej i wiejskiej - analiza porównawcza dla miasta i gminy wiejskiej Kutno
Promotor
Krystyna Lelicińska-Serafin (WIBHiIŚ/KOKŚ) Krystyna Lelicińska-Serafin Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska (WIBHiIŚ/KOKŚ)Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ)
Jednostka dyplomująca
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ)
Jednostka prowadząca
Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska (WIBHiIŚ/KOKŚ)
Kierunek / specjalność studiów
, Ochrona Środowiska
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
04-07-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Krystyna Lelicińska-Serafin (WIBHiIŚ/KOKŚ) Krystyna Lelicińska-Serafin Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska (WIBHiIŚ/KOKŚ)Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ) Piotr Manczarski (WIBHiIŚ/KOKŚ) Piotr Manczarski Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska (WIBHiIŚ/KOKŚ)Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ)
Słowa kluczowe w języku polskim
odpady komunalne, gospodarka odpadami komunalnymi, selektywna zbiórka odpadów komunalnych, gmina miejska, gmina wiejska
Słowa kluczowe w języku angielskim
municipal waste, municipal waste management, municipal waste collection, municipality, rural commune
Streszczenie w języku polskim
W pracy zawarto analizę porównawczą procesu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych prowadzonej w ramach działania służb gminnych ze szczególnym podkreśleniem podstawowych problemów związanych z gospodarką odpadami w warunkach miejskich i wiejskich oraz możliwości wprowadzenia ulepszeń. Praca w swym zakresie obejmuje zagadnienia analityczne odnoszące się do podstawowych aspektów prawnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz analizę faktycznego stanu gospodarki odpadami gminy miejskiej i wiejskiej na przykładzie regionu Kutna. Zakres analizy kwestii prawnych oparty został o akty prawne stanowiące wytyczne zasad i postępowania w odniesieniu do gospodarowania odpadami oraz stosowania rozwiązań techniczno-organizacyjnych pozwalających na efektywną realizację założeń selektywnej zbiórki i gospodarowania odpadami. Charakterystyka stanu gospodarki odpadami w opisywanym regionie opracowana została w głównej mierze na podstawie aktualnych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie miejskiej i wiejskiej. W oparciu o przeprowadzoną analizę porównawczą zidentyfikowane zostały podstawowe problemy dotyczące stanu gospodarki odpadami. Na tej podstawie opracowane zostały propozycje poprawy i metody mające na celu zwiększenia efektywności zarządzania gospodarką odpadami. Całość pracy zamknięta została podsumowaniem zawierającym własne spostrzeżenia i wnioski w zakresie omawianego tematu.
Plik pracy
  • Plik: 1
    277658-Martyna_Marciniak-Selektywna_zbiórka_odpadów_komunalnych_w_gminie_miejskiej_i_wiejskiej__analiza_porównawcza_dla_miasta_i_gminy_wiejskiej_Kutno.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 32808

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTac1f97ec745e411798dc53310ea2b7b1/
URN
urn:pw-repo:WUTac1f97ec745e411798dc53310ea2b7b1

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony