Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Selective municipal waste collection in the urban and rural commune – a comparative analysis for the city and rural commune of Kutno

Martyna Marciniak

Abstract

There is a comparative analysis of the process of selective municipal waste collection in the thesis, carried out as part of the municipal services activities, with particular emphasis on the basic problems related to waste management in urban and rural conditions and the possibility of improvements. The thesis includes analytical issues related to the basic legal aspects in the field of municipal waste management and the analysis of the actual waste management status of the urban and rural commune on the example of the Kutno region. The analysis of legal issues was based on legal acts providing guidelines for rules and conduct in relation to waste management and the use of technical and organizational solutions allowing effective implementation of the assumptions of separate collection and waste management. The characteristics of the state of waste management in the described region was developed mainly on the basis of current reports on the implementation of tasks in the field of municipal waste management in the urban and rural commune. Based on the comparative analysis, basic problems regarding the state of waste management were identified. On this basis, suggestions for improvement and methods have been developed to increase the efficiency of waste management management. The thesis was ended with a summary including own observations and conclusions regarding the discussed ground.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Martyna Marciniak (FEE) Martyna Marciniak,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w gminie miejskiej i wiejskiej - analiza porównawcza dla miasta i gminy wiejskiej Kutno
Supervisor
Krystyna Lelicińska-Serafin (FEE/CEP) Krystyna Lelicińska-Serafin,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)
Study subject / specialization
, Ochrona Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Krystyna Lelicińska-Serafin (FEE/CEP) Krystyna Lelicińska-Serafin,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Piotr Manczarski (FEE/CEP) Piotr Manczarski,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
odpady komunalne, gospodarka odpadami komunalnymi, selektywna zbiórka odpadów komunalnych, gmina miejska, gmina wiejska
Keywords in English
municipal waste, municipal waste management, municipal waste collection, municipality, rural commune
Abstract in Polish
W pracy zawarto analizę porównawczą procesu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych prowadzonej w ramach działania służb gminnych ze szczególnym podkreśleniem podstawowych problemów związanych z gospodarką odpadami w warunkach miejskich i wiejskich oraz możliwości wprowadzenia ulepszeń. Praca w swym zakresie obejmuje zagadnienia analityczne odnoszące się do podstawowych aspektów prawnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz analizę faktycznego stanu gospodarki odpadami gminy miejskiej i wiejskiej na przykładzie regionu Kutna. Zakres analizy kwestii prawnych oparty został o akty prawne stanowiące wytyczne zasad i postępowania w odniesieniu do gospodarowania odpadami oraz stosowania rozwiązań techniczno-organizacyjnych pozwalających na efektywną realizację założeń selektywnej zbiórki i gospodarowania odpadami. Charakterystyka stanu gospodarki odpadami w opisywanym regionie opracowana została w głównej mierze na podstawie aktualnych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie miejskiej i wiejskiej. W oparciu o przeprowadzoną analizę porównawczą zidentyfikowane zostały podstawowe problemy dotyczące stanu gospodarki odpadami. Na tej podstawie opracowane zostały propozycje poprawy i metody mające na celu zwiększenia efektywności zarządzania gospodarką odpadami. Całość pracy zamknięta została podsumowaniem zawierającym własne spostrzeżenia i wnioski w zakresie omawianego tematu.
File
  • File: 1
    277658-Martyna_Marciniak-Selektywna_zbiórka_odpadów_komunalnych_w_gminie_miejskiej_i_wiejskiej__analiza_porównawcza_dla_miasta_i_gminy_wiejskiej_Kutno.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32808

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTac1f97ec745e411798dc53310ea2b7b1/
URN
urn:pw-repo:WUTac1f97ec745e411798dc53310ea2b7b1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page