Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design and manufacturing of ex-libris stamp using CAD / CAM systems

Piotr Andrzej Czermiński

Abstract

The purpose of this work is to present the possibilities of using modern software, combining the features of computer aided designing (CAD) and computer aided manufacturing (CAM), in combination with numerically controlled loss technology - CNC. The work presents the practical application of CAD / CAM systems in the technological process of creating an object, which is the subject of work and a description of issues related to the problem of machining. The work also includes the presentation of basic CAD, CAM and CAE computer aided systems, with particular emphasis on the CREO 5 software created by PTC. Due to the nature of the work and the technology used, the thesis mainly deals with machining of milling type, however, there is also a description of the division of production methods, a description of the basic cutting parameters, used tools and the types of machines and processing methods used. The thesis also presents a description of the method of using numerically controlled machines, programming language and control methods of these machines, their characteristic points and characteristic points of the workpiece, along with a description of the symbolism used, with particular emphasis on the milling machine used to perform the object being the subject of the work. The thesis presents the process of manufacturing a finished product, which is the insert of exlibris stamp, used to mark the pages of the book collection without ink, by stamping the symbol on them. The three-dimensional model of the stamp insert was created using computer - aided design (CAD) technology, and the 3D model created in this way was the basis for use in the computer - aided CAM production software, CREO 5 by PTC and the design of machining technology created virtually in the form of this software. the same program. Next, the machine tool control program generated in this way allowed to create a finished product.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Andrzej Czermiński (FPE) Piotr Andrzej Czermiński,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Projekt i wykonanie stempla ekslibris z wykorzystaniem systemów CAD/CAM
Supervisor
Mirosław Pracki (FPE/IoMP) Mirosław Pracki,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)
Study subject / specialization
, Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Marek Rozenek (FPE/IoMP) Marek Rozenek,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Mirosław Pracki (FPE/IoMP) Mirosław Pracki,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
systemy CAD/CAM, technologia wytwarzania, wspomaganie komputerowe
Keywords in English
CAD/CAM systems, computer aided technology
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie możliwości zastosowania nowoczesnego oprogramowania, łączącego w sobie cechy komputerowego wspomagania projektowania CAD i wytwarzania - CAM, w połączeniu z numerycznie sterowaną technologią obróbki ubytkowej - CNC. Praca przedstawia praktyczne zastosowanie systemów CAD/CAM w procesie technologicznym wytworzenia przedmiotu, będącego tematem pracy oraz opis kwestii związanych z problematyką obróbki ubytkowej. W pracy zawarte jest ponadto przedstawienie podstawowych systemów wspomagania komputerowego CAD, CAM i CAE, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywanego w trakcie pracy oprogramowania CREO 5 firmy PTC. Ze względu na charakter pracy i zastosowaną technologię, opracowanie dotyczy głównie obróbki skrawaniem typu frezowanie, jednakże zawarty w nim jest również opis podziału metod wytwarzania, opis podstawowych parametrów skrawania, używanych narzędzi oraz rodzajów stosowanych maszyn i metod obróbki. W pracy przedstawiono również opis sposobu wykorzystywania maszyn sterowanych numerycznie, języka programowania oraz metod sterowania tymi maszynami, ich punktów charakterystycznych oraz punktów charakterystycznych przedmiotu obrabianego, wraz z opisem stosowanej symboliki, ze szczególnym uwzględnieniem sterowania pracą frezarki, użytej do wykonania przedmiotu, będącego tematem pracy. W pracy przedstawiono proces wytwarzania wyrobu gotowego, którym jest wkład stempla exlibris ,służący do bez tuszowego oznaczenia stron księgozbioru, poprzez wybicie na nich symbolu. Trójwymiarowy model wkładu stempla został utworzony przy pomocy technologii komputerowego wspomagania projektowania (CAD), a utworzony w ten sposób model 3D stanowił podstawę do wykorzystania w programie komputerowego wspomagania wytwarzania CAM, CREO 5 firmy PTC i zaprojektowania przy pomocy tego oprogramowania technologii obróbki, stworzonej wirtualnie w tymże programie. Następnie, wygenerowany w ten sposób program sterowania pracą obrabiarki, pozwolił wytworzyć gotowy wyrób.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34164

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTabe021bb80b84d6dbdeaaa0a57632cb2/
URN
urn:pw-repo:WUTabe021bb80b84d6dbdeaaa0a57632cb2

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page