Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Polish foreign trade with Germany in the years 2010-2015

Jarosław Jóźwiak

Abstract

This paper examines the trade between Polish and Germany in 2010-2015. The first chapter moves the theoretical aspects of international trade. It is given in the definition of foreign trade and its functions and indicators describing him as well as the types of exports and imports and theories of international trade. The second chapter of this work concerns the potential of Polish-German trade. He describes his long history with milestones such as the Polish-German war customs and the Polish accession to the European Union. It also presents information on the potential of the German economy, such as its GDP, trade and population, as well as examines the place of Polish as a trading partner Germany, inter alia, changes in the conditions of bilateral trade. The third chapter is an analysis of Polish trade with Germany. It was divided into an analysis of exports, imports, balance and the factors affecting them. They were analyzed volume of Polish-German trade and its commodity structure and its changes. Also examined were the factors that had an impact on this trade. The balance of trade is favorable for Polish, and the most important commodities in the Polish trade with Germany are machinery and equipment, base metals and transport equipment. These three divisions dominate both Polish imports from Germany as well as in Polish exports to Germany.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Jarosław Jóźwiak (CESS) Jarosław Jóźwiak,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Handel zagraniczny Polski z Niemcami w latach 2010 - 2015
Supervisor
Barbara Felic (CESS) Barbara Felic,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-12-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Agnieszka Krzętowska (CESS) Agnieszka Krzętowska,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Barbara Felic (CESS) Barbara Felic,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
wymiana handlowa, Polska, Niemcy, eksport, import, saldo wymiany handlowej
Keywords in English
trade, Poland, Germany, export, import, trade balance
Abstract in Polish
Niniejsza praca bada wymianę handlową między Polską a Niemcami w latach 2010-2015. Pierwszy rozdział porusza teoretyczne aspekty międzynarodowej wymiany handlowej. Podana jest w nim definicja handlu zagranicznego, jego funkcje oraz wskaźniki go opisujące, a także rodzaje eksportu i importu oraz teorie handlu zagranicznego. Drugi rozdział pracy dotyczy potencjału polsko-niemieckiej wymiany handlowej. Opisuje on jego długoletnią historię wraz z przełomowymi wydarzeniami takimi jak polsko-niemiecka wojna celna oraz wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. Przedstawia on również informacje dotyczące potencjału niemieckiej gospodarki takie jak jej PKB, obroty handlowe czy liczba ludności, a także bada miejsce Polski jako partnera handlowego Niemiec, uwzględniając między innymi zmiany warunków obustronnej wymiany handlowej. W rozdziale trzecim znajduje się analiza wymiany handlowej Polski z Niemcami. Została ona podzielona na analizę eksportu, importu, salda oraz czynników na nie wpływających. Przeanalizowane zostały wolumen polsko-niemieckiego handlu, jego struktura towarowa oraz jej zmiany. Zbadane zostały też czynniki które miały na ten handel wpływ. Saldo wymiany handlowej jest korzystne dla Polski, a najważniejszymi towarami w wymianie handlowej Polski z Niemcami są maszyny i urządzenia, metale nieszlachetne oraz sprzęt transportowy. Te trzy działy dominują zarówno w polskim imporcie z Niemiec, jak również w polskim eksporcie do Niemiec.
File
  • File: 1
    262076_lic_ek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11281

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTabc3cf1ee8b04694930c7efae118f355/
URN
urn:pw-repo:WUTabc3cf1ee8b04694930c7efae118f355

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page