Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The concept of spatial development around the Czerniakowski Cape

Katarzyna Magdalena Drabik

Abstract

The subject of the thesis is to work out a development concept of a 15-hectare area located at the junction of two settlements - Ujazdów and Solec in the Śródmieście district. The area of Czerniakowski Cape and Czerniakowski Harbour is located close to the city centre of Warsaw. Thanks to the fact that the area of the Czerniakowski Cape is within Nature 2000 protected area and some parts of it are included in Area of Protected Landscape too, the location has main aim to become a space for a rest and recreation. In 2010 the Capital city of Warsaw has organized a competition for the best concept to combine all of the parts of the Cape as one joint space. Now, the area is not so well managed, despite of the fact the competition had been already conducted. In the first chapter there was described how other European cities manage their own spaces which are situated nearby the sea or river banks, in the form of a supplement for the current landscape as well as comprehensive revitalisation project. Then the area of study was described in the context of the geographical position within Warsaw boundaries. The area is familiar to the inhabitants of Warsaw due to the proximity of popular sport and leisure activities areas. In the next sections of the chapter have been described historical background, the way how the inhabitants of Warsaw used the Vistula embankment for their recreational purposes. Next, in detail, was decribed above-mentioned competition for the concept of the spatial management for the Czerniakowski Cape and the Czerniakowski Harbour. In the third chapter the analyses were made with the point historical and cultural connection, functional-solid connection, communication with the outline day and night noise, nature. After conducting research on possible future links were worked out points of area’s activation. On the basis of the Study of Conditions and Directions of Spatial Development, inventory of the Czerniakowski Cape and conclusions were carried out. This and the researched connections and expert workshops, contributed to the concept of development plan in the 1: 2000 scale. Finally, the SWOT analysis and a fragment of the Czerniakowski Cape with the greatest need to change the previous development in the 1: 500 scale.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Katarzyna Magdalena Drabik (FGC) Katarzyna Magdalena Drabik,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu wokół Cypla Czerniakowskiego
Supervisor
Anna Majewska (FGC/CSMES) Anna Majewska,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Agnieszka Cieśla (FGC/CSMES) Agnieszka Cieśla,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Anna Majewska (FGC/CSMES) Anna Majewska,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
Cypel Czerniakowski, Natura 2000, nadbrzeże wiślane
Keywords in English
Czerniakowski Cape, Nature 2000, the Vistula embankment
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy jest opracowanie koncepcji zagospodarowania około piętnastohektarowego obszaru położonego na styku dwóch osiedli – Ujazdowa oraz Solca wchodzących w dzielnicę Śródmieście. Teren Cypla Czerniakowskiego wraz z Portem Czerniakowskim znajduje się w ścisłym centrum Warszawy. Dzięki temu, iż teren Cypla Czerniakowskiego całościowo znajduje się w obszarze Natury 2000, a częściowo w Obszarze Chronionego Krajobrazu teren ma na celu sprawowanie funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych. W roku 2010 m.st. Warszawa rozpisało konkurs na Koncepcję zagospodarowania na teren wokół Cypla Czerniakowskiego i Portu Czerniakowskiego. Niestety teren nie jest dobrze zagospodarowany, mimo rozpisanego konkursu. W pierwszym rozdziale w formie skróconej opisano różne metody zagospodarowania terenów nadrzecznych, zarówno w formie uzupełnienia bieżącego krajobrazu, jak i dogłębnej rewitalizacji. Następnie scharakteryzowano teren opracowania w kontekście jego położenia w granicach administracyjnych Warszawy. W kolejnych podrozdziałach zostały opisane uwarunkowania historyczne, to w jaki sposób mieszkańcy Warszawy wykorzystywali brzeg Wisły w celach rekreacyjnych. Następnie szczegółowo opisano wyżej wymieniony Konkurs na zagospodarowanie Cypla i Portu Czerniakowskiego. W rozdziale trzecim dokonano analiz ze wskazaniem powiązań historyczno-kulturowych, fukcjonalno-przestrzennych, komunikacyjnych wraz ze schematami hałasu dziennego i nocnego oraz powiązań przyrodniczych. Po przeprowadzeniu badań możliwych przyszłych powiązań opracowano kierunki aktywizacji obszaru. Na podstawie Studium Uwarunkowań oraz Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, inwentaryzacji Cypla Czerniakowskiego oraz wytycznych wynikających z powiązań i warsztatów eksperckich wskazano wytyczne do projektu koncepcji zagospodarowania w skali 1:2000. Na koniec przedstawiono analizę SWOT oraz fragment Cypla Czerniakowskiego o największej potrzebie zmiany dotychczasowego zagospodarowania w skali 1:500.
File
  • File: 1
    Praca_inzynierska_Katarzyna_Drabik.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27226

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTab940d8fe821428ea6f2830ab2071f60/
URN
urn:pw-repo:WUTab940d8fe821428ea6f2830ab2071f60

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page