Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of modernization of a single-family building taking into account financial support systems

Bogusław Stadnicki

Abstract

In this work, four thermomodernization variants of existing single-family building were analysed, in order to check whether it’s modernization without financial support systems is profitable. After calculations it was found, that using grants and credits up to 35% of total investment costs can be saved. To conduct this analysis, four modernization variants were prepared. Each of them differed in heat transfer coefficient of building envelopes and in variant „4” – heat source replacement from an old coal boiler to air heat pump. For energy calculations of the object, Audytor OZC software was used, while data used in economical calculations of grants and credits were taken from the NFEPWM website and bank offers. Energy calculations of each variant shows yearly savings of final energy from 46% to 88%, and yearly operating costs savings are in the range from 46% to 64%. Simple payback time excluding financial support systems is from 12 to 40 years depending on the variant. The amount of expenditure savings while using programs and credits varies from 8% to 35% and simple payback time can be shortened by 4 years. In three of four variants it would be the best to benefit from grant offered by „Clean Air” programme. Only variant „1” does not meet the requirements by too high values of heat transfer coefficient of building envelopes. Based on the analysed data, it can be noticed, that four times greater investment in modernization of only building envelopes does not bring the same savings as, for example, heat source replacement, and by examining the heat loss graphs, you can think about whether it would not be worth to consider also modernization of the ventilation system, for example, installation of heat recuperator, because expected percentage share of heat loss through ventilation with each modernization increased from 25% to 64% Finally the most profitable modernization variant is number „2”, which establishes modernization of building envelopes to maximum heat transfer coefficient required by WT2021. Such investment would bring the user yearly savings of operating costs at 48% with 8 years and 5 months of payback time. In this case, „Clean Air” programme grant will cover 36% of investment expenses.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Bogusław Stadnicki (FEE) Bogusław Stadnicki,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Analiza modernizacji budynku jednorodzinnego z uwzględnieniem sytemów wsparcia finansowego
Supervisor
Jerzy Kwiatkowski (FEE/DPEGHS) Jerzy Kwiatkowski,, Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jerzy Kwiatkowski (FEE/DPEGHS) Jerzy Kwiatkowski,, Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Andrzej Wiszniewski (FEE/DPEGHS) Andrzej Wiszniewski,, Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
termomodernizacja, audyt energetyczny, modernizacja przegród zewnętrznych, wymiana źródła ciepła, programy wsparcia
Keywords in English
thermomodernization, energetic audit, building envelopes modernization, heat source replacement, financial supports systems
Abstract in Polish
W niniejszej pracy przenalizowano cztery warianty termomodernizacji istniejącego budynku jednorodzinnego w celu sprawdzenia, czy jego modernizacja bez wsparcia systemów finansowania jest opłacalna. Po dokonaniu obliczeń stwierdzono, że korzystając z dotacji lub kredytów można oszczędzić nawet do 35% całkowitych kosztów inwestycji. Aby dokonać tej analizy przygotowano cztery warianty różniące się od siebie współczynnikiem przenikania ciepła przegród zewnętrznych oraz w przypadku wariantu „4” – wymianą źródła ciepła ze starego kotła na węgiel na powietrzną pompę ciepła. Do obliczeń cieplnych obiektu wykorzystano program Audytor OZC, natomiast dane do obliczeń ekonomicznych kosztów, dotacji oraz kosztów kredytów pozyskano ze stron internetowych NFOŚiGW oraz ofert banków. Obliczenia energetyczne poszczególnych wariantów wskazują roczne oszczędności energii końcowej od 46% do prawie 88%, a oszczędności rocznych kosztów eksploatacji od 46% do 64%. Czas zwrotu bez uwzględniania wsparcia zewnętrznego wynosi od 12 do 40 lat w zależności od wariantu. Wysokość oszczędności nakładów inwestycyjnych przy korzystaniu z programów i kredytów waha się od 8% do 35%, a prosty czas zwrotu może skrócić się nawet o 4 lata. W trzech z czterech wariantów najlepiej jest skorzystać z dotacji oferowanej przez program „Czyste Powietrze”. Tylko wariant „1” nie spełnia tych wymagań z powodu przyjęcia zbyt wysokich współczynników przenikania ciepła przegród zewnętrznych. Na podstawie analizowanych danych można zauważyć, że czterokrotnie wyższa inwestycja w modernizację tylko przegród nie przynosi takich oszczędności jak na przykład wymiana źródła ciepła, a obserwując wykresy strat ciepła można również zastanowić się, czy nie warto rozważyć również modernizacji systemu wentylacji, na przykład montaż rekuperacji, ponieważ przewidywany procentowy udział strat ciepła przez wentylację wraz z modernizacjami wzrósł z 25% do 64%. Ostatecznie najbardziej opłacalną modernizację opisuje wariant „2”, który zakłada modernizację przegród zewnętrznych budynku do maksymalnych wartości współczynnika przenikania ciepła wymaganych przez WT 2021. Taka inwestycja przyniesie użytkownikowi roczne oszczędności utrzymania domu na poziomie 48% przy prostym czasie zwrotu 8 lat i 5 miesięcy. Z dotacji programu „Czyste Powietrze” zostanie w tym przypadku pokryte 36% kosztów inwestycji.
File
  • File: 1
    Stadnicki_Bogusław_277827_-_Praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32784

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTab5e9f1ca909405096d156da3b6dc153/
URN
urn:pw-repo:WUTab5e9f1ca909405096d156da3b6dc153

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page