Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The choice of forms of enterprises taxation as a method of tax optimization

Emilia Szczepańska

Abstract

This bachelor thesis presents the characteristics of each forms of business taxation and a comparison of their effectiveness based on the financial analysis. The amount of income tax depends first of all on the method of accounting by the taxpayer who has the option of making a choice. The regulations allow four forms of business taxation, among which stands out a tax card, a lump sum from registered income, tax progression and a flat tax. The entrepreneur, analyzing the characteristics of each form, chooses the optimal solution for his company depending on the type of business. The thesis consists of three chapters, the purpose of which is to prove that insightful tax optimization has a important impact on the amount of the fiscal obligation and the company's financial situation. Chapter I, theoretical, describes in detail the characteristics of the mentioned methods of settling income tax for the activity. The requirements necessary to use them have been specified and included in the regulations. Chapter II focuses on discussing the term of tax optimization, which reliable analysis allows the taxpayer to legally minimize fiscal burdens. Attention was also paid to the indistinct border between the form of seeking savings and the escape from tax obligations. Chapter III contains a deatailed financial analysis of the "XYZ" company" made on the basis of tax calculation of each of the available methods of business taxation. The purpose is to choose the most effective form, which will allow the entrepreneur to minimize the amount of taxes paid, and improve the financial situation of the company, which affect the owner's personal property.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Emilia Szczepańska (CESS) Emilia Szczepańska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Wybór form opodatkowania przedsiębiorstw jako metoda optymalizacji podatkowej
Supervisor
Monika Burżacka (CESS) Monika Burżacka,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-10-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Monika Burżacka (CESS) Monika Burżacka,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Katarzyna Duczkowska-Małysz (CESS) Katarzyna Duczkowska-Małysz,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
opodatkowanie, optymalizacja, efektywność
Keywords in English
taxation, optimization, efficiency
Abstract in Polish
W niniejszej pracy przedstawiono charakterystykę poszczególnych form opodatkowania działalności gospodarczej i zestawienie ich efektywności na podstawie przeprowadzonej analizy finansowej. Wysokość podatku dochodowego zależy przede wszystkim od metody rozliczania się z niego przez podatnika, który ma możliwość dokonania wyboru. Przepisy prawne dopuszczają cztery formy opodatkowania działalności, wśród których wyróżnia się kartę podatkową, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, progresję podatkową i stawkę liniową. Przedsiębiorca analizując charakterystykę każdej z form, wybiera rozwiązanie optymalne dla swojego przedsiębiorstwa w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Praca składa się z III rozdziałów, których celem jest udowodnienie, że wnikliwa optymalizacja podatkowa ma istotny wpływ na wysokość zobowiązania fiskalnego oraz sytuację finansową firmy. Rozdział I, teoretyczny, szczegółowo opisuje charakterystykę wyżej wymienionych metod rozliczania podatku dochodowego z tytułu prowadzonej działalności. Wymogi niezbędne do skorzystania z nich zostały wyszczególnione i ujęte w przepisach. W rozdziale II skupiono się na omówieniu terminu optymalizacji podatkowej, której rzetelna analiza pozwala podatnikowi na legalną minimalizację obciążeń fiskalnych. Zwrócono także uwagę na niewyraźną granicę pomiędzy formą szukania oszczędności a ucieczką od zobowiązań podatkowych. Rozdział III zawiera analizę finansową przedsiębiorstwa „XYZ” dokonaną na podstawie kalkulacji podatkowej każdej z dostępnych form opodatkowania działalności. Ma ona na celu wybór najbardziej efektywnej metody, która pozwoli przedsiębiorcy zminimalizować wysokość płaconych podatków, a tym samym poprawić sytuację finansową firmy, przekładającą się na majątek osobisty właściciela.
File
  • File: 1
    287506_lic..pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30517

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTab25027e55334e8e9726591899c22021/
URN
urn:pw-repo:WUTab25027e55334e8e9726591899c22021

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page