Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Commissioning of a laboratory stand using the BECKHOFF PAC controler

Mateusz Rutkowski

Abstract

The aim of this thesis is create, prepare and launch a modern laboratory stand, where students will be able to work with a PAC control system type. It consists of a control panel with Beckhoff modules installed on it, the necessary wiring, buttons and analog elements, as well as a PC with TwinCAT software installed. The devices communicate in an Ethernet network, which have to be configured in the correct way by the students. The stand was launched in a way enabling laboratory classes to be carried out on it, with the possibility of implementing various instructions given by the teacher, as well as an easy and objective assessment of the exercise. Such a position will allow for practical learning and gaining experience in programming control systems. Thanks to the use of standardized programming languages, the acquired skills will be universal and can be used also when working with controllers from other manufacturers. The use of a modular controller at work allows to expand or change localization at a later time. Tasks to be completed as part of the thesis: • Installation and configuration TwinCAT system on a PC • Windows system configuration • Network connection configuration • Creating a test program in FBD language • Starting the program on the controller • Checking the correct operation of the controller modules and the components connected to it • Creating a logical connection diagram The first part of the work is a general description of PAC controllers, principles of their operation and applicability. In the following, there is a technical description of the devices included in the system being started. In the next part there is a description of the software dedicated to the controller, its installation and operating instructions, as well as an exemplary program dedicated to the laboratory stand. At the end of the thesis can be found the possibility of further development of the laboratory stand, as well as a summary of the finished project.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Rutkowski (FPE) Mateusz Rutkowski,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Przygotowanie stanowiska laboratoryjnego z wykorzystaniem sterownika PAC firmy BECKHOFF
Supervisor
Piotr Szulewski (FPE/IoMP) Piotr Szulewski,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)
Study subject / specialization
, Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
23-05-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Dominika Śniegulska-Grądzka (FPE/IoMP) Dominika Śniegulska-Grądzka,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Piotr Szulewski (FPE/IoMP) Piotr Szulewski,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
Stanowisko laboratoryjne, sterownik PAC, kontroler, Beckhoff
Keywords in English
Laboratory stand, PAC controller, controller, Beckhoff
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest stworzenie, przygotowanie i uruchomienie nowoczesnego stanowiska laboratoryjnego, na którym studenci będą mogli pracować z systemem sterującym typu PAC. W jego skład wchodzi wyspa sterująca z zamontowanymi na niej modułami firmy Beckhoff, niezbędnym okablowaniem, przyciskami i elementami analogowymi, a także komputer PC z zainstalowanym oprogramowaniem TwinCAT. Urządzenia komunikują się w sieci Ethernet, która musi zostać skonfigurowana przez studenta w prawidłowy sposób. Stanowisko zostało uruchomione w sposób umożliwiający przeprowadzanie na nim zajęć laboratoryjnych, z możliwością realizacji różnych poleceń zadanych przez prowadzącego, a także łatwej i obiektywnej oceny wykonania ćwiczenia. Takie stanowisko pozwoli na praktyczną naukę i zdobywanie doświadczenia w programowaniu układów sterujących. Dzięki wykorzystywaniu znormalizowanych języków programowania, zdobyte umiejętności będą uniwersalne i możliwe do wykorzystania również przy pracy ze sterownikami innych producentów. Wykorzystanie w pracy sterownika modułowego umożliwia rozbudowanie lub przekonfigurowanie stanowiska w późniejszym czasie. Zadania do zrealizowania w ramach pracy: • Instalacja i konfiguracja systemu TwinCAT na komputerze PC • Konfiguracja systemu Windows • Skonfigurowanie połączenia sieciowego • Stworzenie programu testowego w języku FBD • Uruchomienie programu na sterowniku • Sprawdzenie poprawności działania modułów sterownika i elementów do niego podłączonych • Stworzenie schematu połączeń logicznych Pierwsza część pracy stanowi ogólny opis sterowników PAC, zasad ich działania i możliwości zastosowania. W dalszej części znajduje się opis techniczny urządzeń wchodzących w skład uruchamianego systemu. Następnie zamieszczony został opis oprogramowania dedykowanego do sterownika, instrukcja jego instalacji i obsługi, a także przykładowy program, dedykowany na stanowisko laboratoryjne. Na końcu przedstawiono możliwość dalszego rozwoju stanowiska, a także podsumowanie skończonego projektu.
File
  • File: 1
    268010_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34188

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTaae95b0d5d4347e8adeacb788f38b783/
URN
urn:pw-repo:WUTaae95b0d5d4347e8adeacb788f38b783

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page