Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The application of the Lean Manufacturing tools as support in quality management system and production efficiency in an automotive industry

Michał Paweł Ratajczak

Abstract

The aim of the study is to present the impact of the Lean Manufacturing implemented in an automotive industry on the quality of products and to evaluate it as a tool supporting quality management systems based on the ISO 9001 standard. The study includes: • presenting the issue of quality and its importance in the contemporary companies, • characteristics of the quality management based on the ISO 9000 series standards and IATF 16949 specification, • characteristics of Lean Manufacturing, its essence and role, • analysis of the implementation of the Lean Manufacturing concept tools and their effects in the automotive supplier company branch • assessment of the effects of the Lean Manufacturing rules. The study has been conducted in the manufacturing company Tenneco Monroe Czechia s.r.o. in Hodkovice. It shows the analysis of selected Lean Manufacturing tools implemented in the organization and their impact on the quality of products and the efficiency of the company's operations. The research has been conducted using the case study method and covers analysis of reports and documentations provided by Tenneco Monroe Czechia s.r.o. as well as direct observation. The data of using Lean Manufacturing tools such as: Kaizen, VSM (Value Stream Mapping), TPM (Total Productive Maintenance), SMED (Single Exchange of Die), 5S has been collected. The research included the analysis of their implementation, the commitment of management and staff. The state of the investigated units, areas and the processes before and after the changes were also compared what allowed to check the effects of implemented innovations. Based on the research, formulated hypotheses were verified and proven. The conclusions regarding the impact of Lean Manufacturing tools on quality management in the company and concept assessment in terms of support for quality management systems based on the ISO 9001 standard were proved. The analysis of the research results indicated that Lean Manufacturing is the concept that truly supports quality management systems based on the ISO standards in manufacturing companies. The implementation of its tools in the company has contributed to the increase in the quality of products and production processes, and also affected on the reduction of losses. The Lean Manufacturing rules have positively influence on the company's production efficiency. The concept also contributed to development of the company and supported the quality management system, implemented in accordance with the ISO 9001:2015 standard IATF 16949:2016 specifications. The analysis of the literature and the results of the research carried out fully enabled the achievement of the assumed objective. The impact of the implementation of Lean Manufacturing rules on the quality of products and processes as well as the efficiency of the company was thoroughly examined and precisely determined. It was clearly stated that the Lean Manufacturing management system is a valuable concept supporting quality management systems.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Paweł Ratajczak (FACME) Michał Paweł Ratajczak,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Zastosowanie narzędzi Lean Manufacturing we wspomaganiu zarządzania jakością i efektywnością produkcji w przedsiębiorstwie sektora przemysłu motoryzacyjnego
Supervisor
Piotr Skawiński (FACME/IMDF) Piotr Skawiński,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Zbigniew Humienny (FACME/IMDF) Zbigniew Humienny,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)
Study subject / specialization
, Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-01-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2032
Reviewers
Zbigniew Humienny (FACME/IMDF) Zbigniew Humienny,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Krzysztof Kiszka (FACME/IMDF) Krzysztof Kiszka,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
jakość, system zarządzania jakością, ISO 9001, IATF 16949, Lean Manufacturing
Keywords in English
quality, quality management system, ISO 9001, IATF 16949, Lean Manufacturing
Abstract in Polish
Celem pracy jest analiza wpływu wdrożonej w przedsiębiorstwie produkcyjnym koncepcji Lean Manufacturing na jakość wyrobów oraz dokonanie oceny jej skuteczności jako narzędzia wspierającego zarządzanie jakością, zgodne z normą ISO 9001. Zakres pracy obejmuje: • przedstawienie zagadnienia jakości i jego znaczenia w funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw, • charakterystykę wytycznych w zakresie zarządzania jakością, zawartych w normach serii ISO 9000 i specyfikacji IATF 16949, • charakterystykę Lean Manufacturing oraz określenie jego istoty i znaczenia, • analizę wdrożenia narzędzi koncepcji Lean Manufacturing i jej efektów w przedsiębiorstwie branży motoryzacyjnej, • ocenę efektów zastosowania zasad Lean Manufacturing, czyli szczupłego zarządzania produkcją. W zakładzie produkcyjnym branży motoryzacyjnej Tenneco Monroe Czechia s.r.o. w Hodkovicach, przeprowadzono badanie polegające na analizie wybranych narzędzi Lean Manufacturing wdrożonych w organizacji i ich wpływu na jakość wyrobów i efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa. Badania przeprowadzono wykorzystując metodę studium przypadku. W trakcie badania dokonano analizy raportów i dokumentacji, udostępnionych przez Tenneco Monroe Czechia s.r.o. oraz przeprowadzono obserwację bezpośrednią. W trakcie badań zebrano dane dotyczące zastosowania narzędzi Lean Manufacturing, takich jak: Kaizen, VSM (Value Stream Mapping), TPM (Total Productive Maintenance), SMED (Single Minute Exchange of Die) oraz 5S. Zbadano przebieg ich wdrożenia, zaangażowanie kierownictwa i personelu, a także dokonano porównania stanu badanych jednostek i obszarów oraz przebiegu procesów przed wprowadzeniem zmian i po ich dokonaniu, co pozwoliło na ocenę efektów przeprowadzonych innowacji. Na podstawie badań zweryfikowano i udowodniono sformułowane hipotezy i wyciągnięto wnioski, dotyczące wpływu narzędzi Lean Manufacturing na zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie i oceny koncepcji pod kątem wsparcia dla systemów zarządzania jakością na podstawie normy ISO 9001. Analiza wyników badań wskazała, że Lean Manufacturing stanowi koncepcję skutecznie wspierającą systemy zarządzania jakością, oparte o wytyczne norm ISO, w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Wdrożenie jej narzędzi w badanym przedsiębiorstwie wpłynęło na wzrost jakości wyrobów i procesów produkcyjnych, a także przyczyniło się do redukcji ponoszonych przez zakład strat. Zasady Lean Manufacturing korzystnie wpłynęły na podwyższenie wydajności produkcji przedsiębiorstwa, a ostatecznie przyczyniły się do jego rozwoju i wsparły system zarządzania jakością, realizowany zgodnie z postanowieniami normy ISO 9001:2015 oraz specyfikacji IATF 16949:2016. Analiza literatury oraz wyników przeprowadzonych badań w pełni umożliwiły osiągnięcie założonego celu pracy. Gruntownie zbadano i dokładnie określono wpływ wdrożenia zasad koncepcji Lean Manufacturing na jakość wyrobów i procesów oraz na efektywność przedsiębiorstwa. Stwierdzono jednoznacznie, że system zarządzania Lean Manufacturing stanowi wartościową koncepcję wspierającą systemy zarządzania jakością.
File
  • File: 1
    RATAJCZAK_275393.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30326

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTaaa6bdad54844b6cbfc34c99e5e48500/
URN
urn:pw-repo:WUTaaa6bdad54844b6cbfc34c99e5e48500

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page