Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

PROJECT IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATION OF WORK FOR SOME POSITIONS IN THE ACCOUNT OFFICE

Ilona Maria Wąsik

Abstract

The aim of the study is to present guidelines for the preparation of a project to improve the organization of work at selected positions in the accounting office. To achieve the objective, it is necessary to carry out literature studies and explain concepts related to the subject area and the analysis of the enterprise for which assumptions have been prepared. The second chapter is a condensed analysis of the company TAX-NET SA It shows the characteristics of the industry, mission, strategy and objectives of the company and the service it offers. To better understand the processes occurring in the enterprise, as well as the essence of improving the organization. The third chapter contains theoretical aspect. It explains the basic concepts concerning the organization of work. Present the essence and role of the enterprise environment, both internal and external. The fourth chapter contains fundamental assumptions for the project. It describes in detail the positions such as Chairman of the Board, Chief Accountant, Assistant to the Board, Head of Department, Specialist. Marketing, receptionist, employee breakfast, Maid, Officer. Employee and personnel, Lawyer. It also presents selected elements of the organization of work, noise, lighting, vibration, microclimate, physical effort, mental effort, securing positions before the fire, explosion, leakage of toxic and corrosive or electrical shock, surface, equipment, aesthetics. In the fifth chapter provides guidance for practical application in the enterprise. It emphasizes the need to remove years of neglect, resulting from the lack of effective economic systems in force in the economy. The assessment is a five-point scale, on the basis of criteria developed according to the following key: 5 - level factor very good, comparable to the best practices in the field, 4 - good level, there are minor nuisances are possible slight improvements 3 - satisfactory level, there are significant nuisance whose removal is desirable, 2 - unsatisfactory level, there is a need as soon as possible to remove burdensome negligence, 1 - unsatisfactory level (even catastrophic), there are risks related to health or even life of employees, it is necessary to immobilize the position until the danger is removed. The end result of these actions is the schedule of improvements, which clearly specifies the content of their undertakings, the deadlines for their implementation, anticipated expenditures and the person (or cells) responsible for their proper course. Ergonomic design for man is reliable in terms of safety and optimal in terms of performance and workload. All aspects, resources, space, environment and organization of work should be adapted to humans. To accomplish this, you need to ensure proper distribution of all the elements - the means and objects of labor and dimensioned to find a comfortable position of the body and the freedom to perform manual activities, as well as associated with the receipt of the information at the lowest possible load of the body. By accounting office to function properly, not only is it important to provide employees with favorable working conditions, according to safety rules. Accounting Office should first of all have qualities that will ensure his ability to acquire customers and their maintenance personnel should have substantive and practical competencies that will serve a full customer service. The employer in this case should employ people who have the appropriate education and training. An important aspect is also the same customer service is on whether we will be kind to our clients depends on whether someone will recommend a friend, would benefit from our services. Not only issues of empathy and communication are important, but also the place and office furnishings depend on whether we will be able to effectively perform the job entrusted to us.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Ilona Maria Wąsik (FoM) Ilona Maria Wąsik,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt usprawnienie organizacji pracy na wybranych stanowiskach w Biurze Rachunkowym
Supervisor
Tadeusz Kubik (FoM/IMD) Tadeusz Kubik,, Innovation Management Department (FoM/IMD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Innovation Management Department (FoM/IMD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Krystyna Lamparska-Jasińska (FoM/IMD) Krystyna Lamparska-Jasińska,, Innovation Management Department (FoM/IMD)Faculty of Management (FoM) Tadeusz Kubik (FoM/IMD) Tadeusz Kubik,, Innovation Management Department (FoM/IMD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
organizacja, praca, misja, cele, struktura organizacyjna, zarządzanie, zasoby, zmiany organizacyjne, motywacja, hałas, oświetlenie, drgania mechaniczne, mikroklimat, wysiłek psychiczny, wysiłek fizyczny, powierzchnia, wyposażenie, estetyka
Keywords in English
organization, work, mission, goals, organizational structure, management, resources, organizational change, motivation, noise, lighting, vibration, microclimate, effort, mental, physical, space, equipment, aesthetics
Abstract in Polish
Celem pracy jest przedstawienie założeń koniecznych do przygotowania projektu usprawnienia organizacji pracy na wybranych stanowiskach w biurze rachunkowym. Aby zrealizować cel niezbędne jest przeprowadzenie studiów literaturowych i wyjaśnienie pojęć związanych z obszarem przedmiotowym oraz analizy przedsiębiorstwa, dla którego założenia zostały przygotowane. Drugi rozdział jest skondensowaną analizą spółki TAX-NET S.A. Przedstawia charakterystykę branży, misję, strategię i cele spółki oraz oferowane przez nią usługi. Pozwala lepiej zrozumieć zachodzące w przedsiębiorstwie procesy, a także istotę usprawnienia organizacji. W rozdziale trzecim zawarto aspekt teoretyczny. Wyjaśnia podstawowe pojęcia dotyczące organizacji pracy. Przedstawią istotę i rolę otoczenia przedsiębiorstwa, zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Rozdział czwarty zawiera fundamentalne założenia do projektu. Szczegółowo opisuje stanowiska takie jak: Prezes Zarządu, Główna Księgowa, Asystentka Zarządu, Kierownik działu, Specjalista ds. marketingu, Recepcjonistka, Pracownik bufetu, Sprzątaczka, Specjalista ds. pracowniczych i kadr, Prawnik. Prezentuje również wybrane elementy organizacji pracy tj. hałas, oświetlenie, drgania mechaniczne, mikroklimat, wysiłek fizyczny, wysiłek psychiczny, zabezpieczenia stanowiska przed pożarem, wybuchem, wyciekiem substancji toksycznych i żrących oraz porażeniem prądem elektrycznym, powierzchnię, wyposażenie, estetykę. W rozdziale piątym zawarto wskazówki przeznaczone do praktycznego stosowania w przedsiębiorstwie. Podkreśla potrzebę usunięcia wieloletnich zaniedbań, wynikających z braku skutecznych systemów ekonomicznych obowiązujących w gospodarce. Ocena dokonywana jest w skali pięciostopniowej, na podstawie kryteriów opracowanych według poniższego klucza: 5 - poziom czynnika bardzo dobry, porównywalny z najlepszymi rozwiązaniami w danej dziedzinie, 4 - poziom dobry, występują drobne uciążliwości, możliwe są niewielkie usprawnienia, 3 - poziom dostateczny, występują istotne uciążliwości, których usunięcie jest wskazane, 2 - poziom niedostateczny, występuje konieczność jak najszybszego usunięcia uciążliwych zaniedbań, 1 - poziom niedostateczny (wręcz katastrofalny), występują zagrożenia w sferze zdrowia lub nawet życia pracowników, zachodzi konieczność unieruchomienia stanowiska do momentu usunięcia zagrożeń. Efektem końcowym powyższych działań będzie harmonogram usprawnień, w którym jednoznacznie określono treść podejmowanych przedsięwzięć, terminy ich realizacji, przewidywane nakłady oraz osoby (lub komórki) odpowiedzialne za ich prawidłowy przebieg. Projektowanie ergonomiczne jest dla człowieka niezawodne w aspekcie bezpieczeństwa i optymalne w zakresie obciążenia i wydajności. Wszystkie aspekty, środki, przestrzeń, środowisko i organizację pracy powinny być dostosowane do człowieka. Aby to zrealizować, należy zapewnić odpowiednie rozmieszczenie wszystkich elementów – środków i przedmiotów pracy oraz wymiary umożliwiające przyjęcie wygodnej pozycji ciała i swobodę wykonywania czynności manualnych, a także związanych z odbiorem informacji przy możliwie najmniejszym obciążeniu organizmu. By biuro rachunkowe mogło funkcjonować poprawnie, nie tylko ważne jest, by zapewnić pracownikom dogodne warunki pracy, według zasad BHP. Biuro rachunkowe powinno przede wszystkim posiadać cechy, które zapewnią mu umiejętność pozyskiwania klientów oraz ich utrzymania, pracownicy powinni posiadać merytoryczne i praktyczne kompetencje, które posłużą pełnej obsłudze klienta. Pracodawca w takim przypadku winien zatrudniać osoby, które mają odpowiednie wykształcenie oraz praktykę. Ważnym aspektem jest również sama obsługa klienta, to od tego, czy będziemy mili dla naszych klientów zależy, czy polecą kogoś znajomego, by skorzystał z naszych usług. Nie tylko kwestie empatii i komunikacji są ważne, ale również miejsce i wyposażenie biura zależą od tego, czy efektywnie będziemy mogli wykonywać powierzone nam zlecenia.
File
  • File: 1
    Praca dyplomowa - Wąsik Ilona.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12058

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTaa83b44d312644f0b79e988d4b8b6b3d/
URN
urn:pw-repo:WUTaa83b44d312644f0b79e988d4b8b6b3d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page