Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and evaluation of budget of sierpecki powiat

Igor Wiśniewski

Abstract

The purpose of the thesis was to analyse and evaluate budget of sierpecki powiat through years 2013 to 2018 using indicators’ analysis. The study included analysis of structure and dynamism of budget’s incomes and expenses, share of general subvention and subsidies in total income, share of property expenses in total expenditure as well as incomes to expenses ratio. Selected parts of powiat’s budget were compared to the same elements of selected powiats of Mazowia voivodship . The first chapter contains the characteristics of the powiat as Local Government Unit. The tasks that the powiat must perform under an Act, legal acts that can be issued by local authorities are presented and budget classification is explained. The second chapter presented characteristics of the sierpecki powiat selected for their impact on budget incomes and expenses. At the beginning there are descriptions of geographical location of the powiat, its demographic situation and labor market. Education, road infrastructure, transport and industry were second. The chapter ended with a short description of public security. Third chapter contained an analysis and final evaluation of the budget of the sierpecki powiat. It presented tables containing budget’s revenues and expenses over the considered period as well as indicators used in the study. In the further part of the chapter, the value of each indicator was calculated and economic interpretations of the obtained results were presented. The chapter begins with analysis of the structure of budget revenues and ends with an evaluation of the budget of the sierpecki powiat. At the end of the thesis, the final conclusions were presented and the hypotheses adopted in the introduction were confirmed or rejected.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Igor Wiśniewski (CESS) Igor Wiśniewski,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Analiza i ocena budżetu powiatu sierpeckiego
Supervisor
Stefan Krajewski (CESS) Stefan Krajewski,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-12-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Anna Stępniak-Kucharska (CESS) Anna Stępniak-Kucharska,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Stefan Krajewski (CESS) Stefan Krajewski,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
analiza, budżet, finanse publiczne, powiat.
Keywords in English
amalysis, budget, public finances, powiat
Abstract in Polish
Celem pracy było dokonanie analizy i oceny budżetu powiatu sierpeckiego w latach 2013 – 2018 z wykorzystaniem analizy wskaźnikowej. Badanie obejmowało analizę struktury i dynamiki dochodów oraz wydatków, udział subwencji ogólnej i dotacji w dochodach ogółem, udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem oraz relację dochodów do wydatków. Wybrane elementy budżetu powiatu sierpeckiego porównano z wybranymi powiatami województwa mazowieckiego. Rozdział pierwszy zawiera charakterystykę powiatu jako Jednostki Samorządu Terytorialnego. Omówione zostały zadania, jakie z mocy ustawy wykonuje powiat, akty prawne wydawane przez władze powiatowe oraz przedstawiono czym jest klasyfikacja budżetowa. W rozdziale drugim zaprezentowano charakterystykę powiatu sierpeckiego pod kątem wpływu na dochody i wydatki budżetowe. Na początku opisano położenie geograficzne powiatu oraz jego sytuację demograficzną i rynek pracy. Drugie w kolejności były edukacja, infrastruktura drogowa i transport oraz przemysł. Rozdział zakończyło krótkie omówienie bezpieczeństwa publicznego. Rozdział trzeci zawiera analizę i końcową ocenę budżetu powiatu sierpeckiego. Zawarto w nim tabele prezentujące dochody i wydatki budżetowe w badanym okresie oraz wykorzystane w badaniu wskaźniki. W dalszej części rozdziału wartość każdego ze wskaźnika została obliczona i dokonano interpretacji ekonomicznej uzyskanych wyników. Rozdział zaczyna się od analizy struktury dochodów budżetowych, a kończy oceną budżetu powiatu sierpeckiego. W zakończeniu pracy przedstawiono wnioski końcowe oraz potwierdzono lub odrzucono przyjęte we wstępie hipotezy
File
  • File: 1
    286306_lic_ek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30534

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTaa7e6c4044d24dfabd1fdc405067b80d/
URN
urn:pw-repo:WUTaa7e6c4044d24dfabd1fdc405067b80d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page