Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of the budget of the Commune Płońsk in 2000-2014

Małgorzata Zaborowska

Abstract

This work shows a local government presented on the example of a rural municipality Płońsk. Interpretation of the municipal budget covers a period of 10 years. The anlaysis is based on an assement of revenues and expenditures of the unit. Each local government unit is obligated to establish the budget, or the annual financial plan endearling statement received income and incurred expencses.The main objective of revealing such a long period of time was to make a through analysis of the municipal budget Płońsk. To properly illustrate the theme of the work I shared it on 3 chapters. The first one represents the theoretical information related to the municipality as a unit of administrative division, taken from the available literature. It describes isseues such as budget, revenues and expenditures of local government units. It also reveals the essence of local government and the role of municipalities as local government units. The second chapter is dedicated to the presentation of the audited municipalities Płońsk. Additionally to the essential aspects such as geographical location and climate, shown the chapter on demographics, unemployment and the labor market in the municipality. The last chapter concerns the verification of incomes and expenditures the municipalities Płońsk in 2000-2014. It has shown at the same time graphical charts presenting the budget of audited entity since 1995. Analysis was based mainly on data provided by the Central Statistical Office in the Local Data Bank. Aiming for a detailed interpretation of the financial position of the audited municipalities, compared it with bordering from the south side the municipality Naruszewo. The main aim of this work was to analyze the finances municipal Płońsk carried out on the basis of its budget. An important issue was also the assement of the material situation of the municipality and its indepedence, connected with the exercise performed by the function.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Małgorzata Zaborowska (CESS) Małgorzata Zaborowska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Analiza budżetu gminy Płońsk w latach 2000-2014
Supervisor
Mariusz Plich (CESS) Mariusz Plich,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Mariusz Plich (CESS) Mariusz Plich,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Magdalena Anna Kludacz-Alessandri (CESS) Magdalena Anna Kludacz-Alessandri,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
gmina, jednostka samorządu terytorialnego, budżet, dochody, wydatki
Keywords in English
municipality, local government units, budget, income, expense
Abstract in Polish
Niniejsza praca prezentuje tematykę dotyczącą jednostki samorządu terytorialnego ukazaną na przykładzie wiejskiej gminy Płońsk. Interpretacja budżetu gminy obejmuje okres 10 lat. Analiza oparta jest na ocenie dochodów i wydatków tej jednostki. Każda jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest do uchwalania budżetu, czyli rocznego planu finansowego ujmującego zestawienie otrzymywanych dochodów i ponoszonych wydatków. Głównym celem ukazania tak długiego przedziału czasu było przeprowadzenie dokładnej analizy budżetu gminy Płońsk. Aby prawidłowo przedstawić tematykę pracy, została ona podzielona na 3 rozdziały. Pierwszy z nich odtwarza ukazane w dostępnej literaturze, teoretyczne informacje związane z gminą jako jednostką podziału administracyjnego. Przybliża on takie pojęcia jak budżet, dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego. Ukazuje on również istotę samorządu terytorialnego oraz rolę gminy jako jednostki samorządu terytorialnego. Rozdział drugi zadedykowany jest prezentacji badanej gminy Płońsk. Obok zasadniczych aspektów takich jak położenie geograficzne i klimat, ukazano podrozdział dotyczący m.in. demografii, bezrobocia i rynku pracy w tej gminie. Ostatni rozdział dotyczy analizy dochodów i wydatków gminy Płońsk w latach 2000-2014. Ukazuje on jednocześnie graficzne wykresy prezentujące budżet badanej jednostki od 1995 roku. Analizę w głównej mierze oparto na danych udostępnianych przez Główny Urząd Statystyczny w Banku Danych Lokalnych. Dążąc do szczegółowej interpretacji finansowej pozycji badanej gminy, porównano ją z graniczącą od południowej strony gminą Naruszewo. Głównym celem pracy była analiza finansów gminy Płońsk przeprowadzona na podstawie jej budżetu. Ważną kwestią była także ocena materialnej sytuacji gminy i jej samodzielności, związana z wykonywaniem pełnionej przez niej funkcji.
File
  • File: 1
    262138_lic_ek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11324

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa98c1230c9ea4deaa005ec47f90b94b9/
URN
urn:pw-repo:WUTa98c1230c9ea4deaa005ec47f90b94b9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page