Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

A review and analysis of air quality indexes in Poland and in the world

Paulina Pietrzak

Abstract

The aim of this work is to review existing air quality indexes and compare the results of air quality assessment using selected indicators. The work consists of two parts: theoretical and practical. The theoretical part of the work contains a description of individual air pollutants and their impact on human health and the environment. The phenomenon of smog is also described, characterizing its types, causes and conditions of formation. International, European and national legal regulations that constitute the legal environment of the discussed issues were discussed. International regulations are mainly conventions, protocols, resolutions and the United Nations Framework Convention on Climate Change. In the field of European law, the focus has been on directives of the European Parliament and the Council, which primarily introduce the need to monitor pollution and limit emissions of individual pollutants. National laws and regulations regulating the issues of air protection, including the provisions on conducting air quality assessment in Poland, introduced levels of information, alert levels, target levels and air quality standards were cited. In the practical part of the work a review of air quality indexes was carried out, with particular reference to three of them: the Polish air quality index, the European air quality index and the American air quality index. The class indexes, health information and method of calculation for each of the discussed indexes have been described. The next step was to assess the air quality in the selected city in the selected period using each of the three selected indexes and compare the results obtained. The analyzes used the results of measurements carried out by the Provincial Inspectorate for Environmental Prot ection in Wrocław for the station in Jelenia Góra in November 2018. It is noted that the individual indexes differ from each other by the numbers and names of classes, the range of specific concentrations and pollutants that are taken into account when calculating the index, and even the unit used to determine the concentration of pollution. As a result the comparison of indexes is difficult.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paulina Pietrzak (FEE) Paulina Pietrzak,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Przegląd i analiza indeksów jakości powietrza w Polsce i na świecie
Supervisor
Maria T. Markiewicz (FEE/CEP) Maria T. Markiewicz,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)
Study subject / specialization
, Ochrona Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Maria T. Markiewicz (FEE/CEP) Maria T. Markiewicz,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Sylwester Tyszewski (FEE/CEP) Sylwester Tyszewski,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
indeks jakości powietrza, zanieczyszczenie powietrza, smog, przyczyny zanieczyszczeń powietrza, jakość powietrza
Keywords in English
air quality index, air pollution, smog, causes of air pollution, air quality
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest dokonanie przeglądu istniejących indeksów jakości powietrza i porównanie wyników oceny jakości powietrza przy wykorzystaniu wybranych wskaźników. Praca składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W teoretycznej części pracy zawarto opis poszczególnych zanieczyszczeń powietrza i ich oddziaływania na ludzkie zdrowie oraz na środowisko. Opisano również zjawisko smogu, charakteryzując jego rodzaje, przyczyny oraz warunki powstawania. Omówiono międzynarodowe, europejskie oraz krajowe regulacje prawne stanowiące otoczenie prawne omawianych zagadnień. Regulacje międzynarodowe to głównie konwencje, protokoły, postanowienia oraz wprowadzona przez Organizację Narodów Zjednoczonych Ramowa konwencja w sprawie zmian klimatu. W zakresie prawa europejskiego skupiono się na dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady, które przede wszystkim wprowadzają konieczność monitoringu zanieczyszczeń oraz ograniczeń emisji poszczególnych zanieczyszczeń. Przytoczono krajowe ustawy oraz rozporządzenia regulujące zagadnienia ochrony powietrza w tym przepisy dotyczące przeprowadzania oceny jakości powietrza w Polsce, wprowadzone poziomy informowania, poziomy alarmowe, poziomy docelowe oraz standardy jakości powietrza. W części praktycznej pracy wykonano przegląd indeksów jakości powietrza ze szczególnym uwzględnieniem trzech z nich tj. polskiego indeksu jakości powietrza, europejskiego indeksu jakości powietrza oraz amerykańskiego indeksu jakości powietrza. Opisano wprowadzone dla poszczególnych indeksów klasy, informacje zdrowotne oraz sposób obliczenia każdego z omawianych indeksów. Kolejnym krokiem było przeprowadzenie oceny jakości powietrza w wybranym mieście w wytypowanym okresie przy wykorzystaniu każdego z trzech wybranych indeksów i porównanie otrzymanych wyników. W analizach wykorzystano wyniki pomiarów prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu dla stacji w Jeleniej Górze w listopadzie 2018 roku. Zauważono, iż poszczególne indeksy różnią się od siebie oznaczeniami, liczbą i nazwami klas, zak resem określonych stężeń oraz zanieczyszczeniami, które brane są pod uwagę przy wyliczaniu indeksu, a nawet jednostką, którą stosuje się do określania wartości stężenia zanieczyszczenia, co powoduje trudność przy próbie porównania indeksów.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32800

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa9518b7783bc4d899381c94787a0c624/
URN
urn:pw-repo:WUTa9518b7783bc4d899381c94787a0c624

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page