Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The IT system designed to support the sale process of confectionary products

Oliwia Szewczak

Abstract

This IT system project concerns issues which support business technology commercialization (e-commerce) of the online confectionary store “BiteMe” located on Polish market. Information system supports IT workers which results in minimalizing the time of process of orders and simplifing making orders by users (clients). The further analyze with more details of above issues has been described in chapter one – Genesis and the aim of project. Project of information system arose because of lack of appropriate management tool supported orders and absence of authorized dedicated system which contain extra interactive module designed to create an own-user product “cake”. The problem of research has been extended in first chapter. The conception of creation a virtual baker’s shop born 3 years ago (in 2013). The scope of system was defined by fragments of information processes. It includes i.a supply, warehouse and people management. During the realization of processes there are internal collaboration between: confectioners, sellers, system’s administrator and external collaboration between: clients, users, suppliers and graphics designers. This issue was described in third chapter of the thesis. Additionally, this project contains appropriate methods, techniques and tools which provide a possibility to create the prototype of project system. In order to create the prototype of company website the program known as XAMPP was used. This program contains tools such as Apache server, MySQL, database and interpreters of language PHP and Perl. Furthermore, there is installed an extra program called PhpMyAdmin which is necessary to control and manage the datebase that has been made before. The prototype of company website was created in Joomla 3.3 The conceptual model of system and project of interface website was created after the theoretical analyze and requirements’ description. This issue was presented in fourth chapter. To sum up the profitability of the project implementation it was necessary to made an economic assessment using the method of function points. It was assumed that the project will start on 26th of February 2016 and will be finished on 28th of April 2016. The expenses are estimated in the amount of PLN 46,393,00. The Project will last about 101 working days. The research problem were defined as an absence of property tool about order fulfillment in online store. The problem will be solved because of using the autonomous own design system. By implementing autonomic orginal system - all requirements and criteria will be met, included the interactive module of creation the “cake” by user. The total increase of business in the first year is estimated in the amount of PLN 70,000,00. As a result, the own designed project shall be recognized as profitable.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Oliwia Szewczak (FoM) Oliwia Szewczak,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt systemu informatycznego wspomagający proces sprzedaży wyrobów cukiernicznych
Supervisor
Kamil Sitarski (FoM/BITD) Kamil Sitarski,, Business Information Technology Department (FoM/BITD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Business Information Technology Department (FoM/BITD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Antoni Rakoczy (FoM/BITD) Antoni Rakoczy,, The Department of Business Informatics (FoM/BITD)Faculty of Management (FoM) Kamil Sitarski (FoM/BITD) Kamil Sitarski,, Business Information Technology Department (FoM/BITD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
system informatyczny, projekt systemu, sklep internetowy, cukiernia, strona internetowa, inżynieria oprogramowania
Keywords in English
IT system, system design, online store, confectionery, website, software engineering
Abstract in Polish
Celem projektu jest wsparcie komercjalizacji biznesu internetowego – cukierni „BiteMe” na polskim rynku. Celem zaprojektowanego systemu informatycznego jest wsparcie działań pracowników cukierni, skrócenie realizacji procesu zamówień oraz ułatwienie dokonywania zamówień przez klientów. Szczegółowe cele oraz sposoby ich zapewnienia opisano w rozdziale pierwszym Geneza i cel pracy. Projekt systemu informatycznego powstał ze względu na brak odpowiedniego narzędzia wspierającego realizację zamówień oraz brak dedykowanego systemu, który dodatkowo posiadałby interaktywny modułu tworzenia produktu - ciastka. Problem badawczy rozwinięty został szczegółowo w rozdziale pierwszym pracy. Pomysł stworzenia wirtualnej cukierni według autorskiego rozwiązania powstał około 3 lat temu (2013 rok). Zakres funkcji systemu określają fragmenty procesów informacyjnych, do których należą: zarządzanie zamówieniami (dostawami), zarządzanie magazynem oraz zarządzanie relacjami z klientem. Podczas realizacji procesów zachodzi współpraca wewnętrzna przede wszystkim z cukiernikami, sprzedawcami, administratorem systemu oraz współpraca zewnętrzna z klientami, firmą dostawczą oraz grafikiem. Charakterystyka obszaru podmiotowego zaprezentowana bliżej została w trzecim rozdziale pracy. W pracy omówiono odpowiednie metodyki procesu wytwarzania oprogramowania, modele oraz wykorzystano wybrane narzędzia projektowe. Do stworzenia prototypu strony internetowej BiteMe wykorzystano program XAMPP. Narzędzie to posiada wbudowany serwer Apache, bazę danych MySQL oraz interpretery skryptów PHP i Perl. Dodatkowo zostało zainstalowane narzędzie PHPMyAdmin, które pozwoliło zarządzać wcześniej utworzoną bazą danych. Prototyp strony internetowej oraz proponowany widok interfejsu został stworzony w narzędziu Joomla 3.3. Po przeprowadzonej analizie teoretycznej, określeniu wymagań funkcjonalnych oraz niefunkcjonalnych możliwe było stworzenie modelu konceptualnego systemu, a następnie został stworzony projekt interfejsu, który bliżej zaprezentowany został w rozdziale czwartym pracy. Aby określić opłacalność wdrożenia projektu dokonano oceny ekonomicznej za pomocą metody punktów funkcyjnych oraz analizy opłacalności za pomocą metody ROI (ang. Return On Investment), tak zwanego zwrotu z inwestycji. Za okres rozpoczęcia prac nad projektem przyjęto datę 25.02.2016, a przewidywany termin zakończenia prac określono na dzień 28.08.2016. Całkowity koszt projektu oszacowano na kwotę 46 393 zł, a czas jego trwania określono na 101 dni roboczych. Podsumowanie tego rozdziału stanowi przeprowadzona analiza opłacalności systemu, która przemawia za jego wdrożeniem i świadczy o opłacalności projektu. Problem badawczy, który zdefiniowany został jako brak odpowiedniego narzędzia wspierającego realizację zamówień i dostaw w sklepie internetowym BiteMe zostanie rozwiązany, dzięki wdrożeniu autorskiego projektu systemu. Za pomocą wdrożenia własnego rozwiązania zostaną spełnione wszystkie postawione wymagania, należy do nich między innymi stworzenie modułu moje „ciastko” przez użytkownika. Za opłacalnością wdrożenia autorskiego projektu sklepu informatycznego przemawia również szacowany zwrot z inwestycji w ciągu 15 miesięcy od wdrożenia projektu oraz szacowany dwukrotny zysk zainwestowanych pieniędzy po okresie 2 lat. Przychód z prowadzonego przedsiębiorstwa w ciągu pierwszego roku funkcjonowania oszacowano na kwotę 70 tysięcy złotych.
File
  • File: 1
    praca_APD_pI_WZ_Szewczak_Oliwia_246603.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13220

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa7e36254a44f45618a027c30077456f3/
URN
urn:pw-repo:WUTa7e36254a44f45618a027c30077456f3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page