Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The design of the information system for the office of the primary school

Paula Kozioł

Abstract

The subject of the following work is "The design of the information system for the office of the primary school". At the beginning, the genesis of the work, the set goal, the assumed results and the characteristics of the school were characterized. In the following, literature on the design of the information system is discussed. The next chapter describes the analysis of the currently functioning process in the secretariat. This enabled a deeper understanding of the problem and understanding of the need for change - the creation of an information system. Next, preliminary assumptions related to the implementation of the system and detailed features of the system were presented. Next, preliminary assumptions related to the implementation of the system were presented and characterized in detail its functions. The above steps made it possible to design the necessary queries, forms and reports. The next step was to set up a database in MS Access and fill it with fictitious data and create customized by school queries, forms, reports and a switching panel. In order to ensure data security, security was designed to limit access to the database - a login panel for selected persons. The results achieved were shown in one of the chapters using screenshots. The last stage of the project includes a schedule for the implementation of the system along with calculations regarding the costs of its creation.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Paula Kozioł (FoM) Paula Kozioł,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt systemu informacyjnego do sekretariatu szkoły podstawowej
Supervisor
Artur Gąsiorkiewicz (FoM/CMP) Artur Gąsiorkiewicz,, Chair of Management Processes (FoM/CMP)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Management Processes (FoM/CMP)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Sylwester Pięta (FoM/CMS) Sylwester Pięta,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM) Artur Gąsiorkiewicz (FoM/CMP) Artur Gąsiorkiewicz,, Chair of Management Processes (FoM/CMP)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
projekt, system informacyjny, szkoła, baza danych, implementacja
Keywords in English
project, information system, school, database, implementation
Abstract in Polish
Tematem poniższej pracy jest „Projekt systemu informacyjnego do sekretariatu szkoły podstawowej”. Na wstępie została scharakteryzowana geneza pracy, ustalony cel, przypuszczalne rezultaty oraz charakterystyka szkoły. W dalszej części omówiono literaturę dotyczącą projektowania systemu informacyjnego. Na jej podstawie ustalono sposób projektowania systemu wspomagającego pracę szkoły. W kolejnym rozdziale opisano analizę aktualnie funkcjonującego procesu w sekretariacie. Umożliwiło to głębsze zapoznanie się problemem, zrozumienie potrzeby zmian – utworzenie systemu informacyjnego. Następnie przedstawione zostały wstępne założenia związane z realizacją sytemu oraz scharakteryzowane szczegółowo jego funkcje. Powyższe etapy działań pozwoliły na zaprojektowanie potrzebnych kwerend, formularzy oraz raportów. Kolejnym krokiem było założenie bazy danych w MS Access i wypełnienie jej fikcyjnymi danymi oraz utworzenie dostosowanych pod szkołę kwerend, formularzy, raportów i panelu przełączania. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych zaprojektowano zabezpieczenia ograniczające dostęp do bazy – panel logowania dla wybranych osób. Osiągnięte rezultaty ukazane zostały w jednym z rozdziałów za pomocą zrzutów ekranu. Ostatni etap projektu zawiera harmonogram wdrożenia systemu wraz z obliczeniami dotyczącymi kosztów jego stworzenia.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Kozioł_Paula_278718.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 22707

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa71d208099d74b979ff5bb3fc483af33/
URN
urn:pw-repo:WUTa71d208099d74b979ff5bb3fc483af33

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page