Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Effect of static magnetic fields 7mT on Saccharomyces cerevisiae proliferation with p-chlorophenol

Róża Grażyna Poszytek

Abstract

The main goal of this study was to assess the effect of the static magnetic field with induction of 7mT on the proliferation of Saccharomyces cerevisiae in the presence of p-chlorophenol. The work consists of a theoretical and laboratory part. The theoretical part focuses on the effect of magnetic fields on organisms depending on the value of its induction with examples of influence on microorganisms, plants and animals. Next, examples of implementation of the magnetic field in medicine were presented and the possibilities as well as the purpose of its use in environmental engineering - in water installations, water and wastewater purification were described. The next point of the theoretical part includes information about chlorophenols, their preparation, physicochemical properties, application and the impact on organisms with particular emphasis on p-chlorophenol. The last chapter of this section presents Saccharomyces cerevisiae yeast, considering their use in industry. The second part of the work presents the results of author’s own research on the effect of magnetic field with 7mT induction and p-chlorophenol concentration 0.01 g/l for the proliferation of Saccharomyces cerevisiae yeast. The experiment consisted of growing four Saccharomyces cerevisiae colonies in varying environments: control cultivation, exposed to magnetic field, with the addition of p-chlorophenol, also exposed to magnetic field and with the addition of p-chlorophenol. For each colony of Saccharomyces cerevisiae, population count was determined after 0,2,3,4,5 and 24 hours The study showed the stimulating effect of 7mT static magnetic field as well as p-chlorophenol on the proliferation of Saccharomyces cerevisiae yeast cells.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Róża Grażyna Poszytek (FEE) Róża Grażyna Poszytek,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Wpływ stałego pola magnetycznego 7mT na proliferację grzybów Saccharomyces cerevisiae w obecności p-chlorofenolu
Supervisor
Anna Rutkowska-Narożniak (FEE/DB) Anna Rutkowska-Narożniak,, Department of Biology (FEE/DB)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Biology (FEE/DB)
Study subject / specialization
, Ochrona Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Anna Rutkowska-Narożniak (FEE/DB) Anna Rutkowska-Narożniak,, Department of Biology (FEE/DB)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Elżbieta Pajor (FEE/DB) Elżbieta Pajor,, Department of Biology (FEE/DB)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
stałe pole magnetyczne, proliferacja grzybów, p-chlorofenol, Saccharomyces cerevisiae
Keywords in English
static magnetic field, p-chlorophenol, proliferation yeast, Saccharomyces cerevisiae
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy była ocena wpływu stałego pola magnetycznego o indukcji 7mT na proliferację grzybów Saccharomyces cerevisiae w obecności p-chlorofenolu. Praca dyplomowa składa się z części teoretycznej oraz badawczej. W części teoretycznej został omówiony wpływ pól magnetycznych na organizmy w zależności od wartości jego indukcji wraz z przykładami oddziaływań na mikroorganizmy, rośliny i zwierzęta. Następnie przedstawiono przykładowe zastosowania pola magnetycznego w medycynie i opisano możliwości i cel jego wykorzystania w inżynierii środowiska - w instalacjach wodnych, a także w oczyszczaniu wody i ścieków. Kolejnym punktem części teoretycznej są informację dotyczące chlorofenoli, ich otrzymywanie, właściwości fizykochemiczne, zastosowanie, a także wpływ na organizmy ze szczególnym uwzględnieniem p-chlorofenolu. Ostatni rozdział tej części charakteryzuje grzyby Saccharomyces cerevisiae, uwzględniając ich zastosowanie w przemyśle. W drugiej części pracy przedstawiono wyniki badań własnych dotyczących wpływu pola magnetycznego o indukcji 7mT oraz p-chlorofenolu o stężeniu 0,01 g/l na proliferację grzybów Saccharomyces cerevisiae. Doświadczenie polegało na założeniu czterech hodowli Saccharomyces cerevisiae w różnych warunkach: hodowli kontrolnej, pod wpływem pola magnetycznego, z dodatkiem p-chlorofenolu, pod wpływem pola magnetycznego i z dodatkiem p-chlorofenolu. Dla każdej hodowli grzybów Saccharomyces cerevisiae została określona liczebność początkowa oraz po upływie 2, 3, 4, 5 i 24h. W pracy stwierdzono stymulujący wpływ stałego pola magnetycznego 7mT, a także p-chlorofenolu na proliferację komórek grzybów Saccharomyces cerevisiae.
File
  • File: 1
    260427_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35240

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa6b87b9841034ecd9fe8d687fafe7868/
URN
urn:pw-repo:WUTa6b87b9841034ecd9fe8d687fafe7868

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page