Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Assessment of the possibility of using reinforcement in monolithic rammed earth monolithic lintels with coarse aggregate

Katarzyna Izabela Zaleska

Abstract

Popularity of the rammed earth technology is increasing around the world as a method of erecting buildings. The basic design problem associated with the use of this material is its fragility - clay does not carry tensile stresses sufficiently. Therefore, the bended elements, such as prefabricated lintels, are widely used in such applications. Development of a solution that would allow the execution of lintels in the rammed earth technology would significantly reduce the cost of construction and increase the number of potential contractors. The aim of this study was to assess the feasibility and effectiveness of the reinforcement in the rammed earth lintels in monolithic technology. The evaluation was conducted on the basis of testing the bending strength of rammed earth reinforced samples, with coarse aggregate stabilized with cement binder. The results were compared with samples not containing reinforcement. During the study the deflection of samples was also measured and the observation and analysis of the nature of their destruction was carried out. The scope of the theoretical part of the work included the presentation of applications of clay in the construction industry. The history of the building from the earth was presented, used techniques and the basics of clay as a building material were described. Also the various types of precast lintels were presented, in particular products used widely in the construction of buildings from earth.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Katarzyna Izabela Zaleska (FCE) Katarzyna Izabela Zaleska,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Ocena możliwości zastosowania zbrojenia w monolitycznych nadprożach z ziemi ubijanej o kruszywie grubym
Supervisor
Grzegorz Adamczewski (FCE/ICE) Grzegorz Adamczewski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4374
Reviewers
Piotr Paweł Woyciechowski (FCE/ICE) Piotr Paweł Woyciechowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Grzegorz Adamczewski (FCE/ICE) Grzegorz Adamczewski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
glina, ziemia ubijana, wytrzymałość na zginanie, nadproża, zbrojenie
Keywords in English
clay, rammed earth, bending strength, lintels, reinforcement
Abstract in Polish
Technologia ziemi ubijanej jest obecnie coraz bardziej popularną metodą wznoszenia budowli na świecie. Podstawowym problemem konstrukcyjnym związanym ze stosowaniem tego materiału jest jego kruchość - glina nie przenosi naprężeń rozciągających w wystarczającym stopniu. W związku z tym w elementach zginanych, jakimi są nadproża, powszechnie wykorzystuje się wyroby prefabrykowane. Opracowanie rozwiązania, które pozwoliłoby na wykonywanie nadproży w technologii ziemi ubijanej znacznie zmniejszyłoby koszt budowy oraz zwiększyło grono potencjalnych wykonawców. Celem pracy była ocena możliwości i skuteczności stosowania zbrojenia w nadprożach z ziemi ubijanej w technologii monolitycznej. Ocenę przeprowadzono na podstawie badania wytrzymałości na zginanie zbrojonych prętami próbek z ziemi ubijanej z kruszywem grubym stabilizowanej cementem. Wyniki porównano z belkami niezawierającymi zbrojenia. W trakcie badania dodatkowo dokonano pomiaru ugięcia próbek oraz obserwacji i analizy charakteru ich zniszczenia. Zakres teoretycznej części pracy obejmował przedstawienie zastosowań gliny w budownictwie. Omówiona została historia budownictwa z ziemi, stosowane techniki oraz podstawowe informacje na temat gliny jako materiału budowlanego. Zaprezentowano także różne rodzaje nadproży prefabrykowanych, w szczególności wyrobów stosowanych powszechnie w budownictwie z ziemi.
File
  Request a WCAG compliant version
  Local fields
  Identyfikator pracy APD: 11760

  Uniform Resource Identifier
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa661cd4bc74a488aa0150c05de953172/
  URN
  urn:pw-repo:WUTa661cd4bc74a488aa0150c05de953172

  Confirmation
  Are you sure?
  Report incorrect data on this page
  clipboard