Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

An interactive map of life and works of chosen contemporary composers from Poland

Izabela Fijałkowska

Abstract

The aim of this thesis is to create an interactive map of life and artistic works of chosen contemporary composers from Poland. The main goal was to present interesting lives and artistic canon of two composers – Aleksander Tansman and Władysław Szpilman. For this purpose, there were created 2 classes of signature type objects presenting certain events from their lives and one class of surface type objects in which there was made a vectorization of the borders of the Warsaw Ghetto. Together there were many products used: desktop maps in ArcGIS software, interactive maps in the ArcGIS Online application and two narrative maps (multimedia stories) in the Story Maps application. The interactive form of the compilation and web versions of the map were supposed to create an attractive and useful tool to get familiar with the life and works of two composers, and also to reach a wide range of recipients. The realization of maps was based mostly on acquiring properly selected data and on the manual vectorization, and completing them of certain attributes. Individual data sets in a detailed way were analyzed and rejected those which seemed not important. The next time-consuming step was to prepare the proper visualization of data, with the emphasis on proper symbolization. This part of the thesis was made in ArcGIS Online app, and thanks to the integrated connection with Story Maps app the same effect in narrative maps was obtained. The main editorial work of the compilation based on completion of the information of events and artistic work and acquiring the necessary documentation connected with it (photographic and musical).
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Izabela Fijałkowska (FGC) Izabela Fijałkowska,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Interaktywna mapa życia i twórczości wybranych kompozytorów współczesnej Polski
Supervisor
Andrzej Głażewski (FGC/DC) Andrzej Głażewski,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Cartography (FGC/DC)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Paweł Pędzich (FGC/DC) Paweł Pędzich,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Andrzej Głażewski (FGC/DC) Andrzej Głażewski,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
kartografia multimedialna, mapa interaktywna, ArcGIS Online, kompozytorzy współczesnej Polski
Keywords in English
multimedial cartography, interactive map, ArcGIS Online, Contemporary Poland composers
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej jest stworzenie interaktywnej mapy życia i twórczości wybranych kompozytorów współczesnej Polski. Ideą projektu było zaprezentowanie bogatego życia i dorobku twórczego dwóch wybranych kompozytorów – Aleksandra Tansmana oraz Władysława Szpilmana. W celu opracowania projektu powstały dwie klasy obiektów o geometrii punktowej, prezentujące poszczególne wydarzenia z życia oraz jedna klasa obiektów o charakterze powierzchniowym, w której dokonano wektoryzacji granic getta warszawskiego. Łącznie wytworzono kilka produktów: mapy desktop w programie ArcGIS, interaktywne mapy w aplikacji ArcGIS Online oraz dwie mapy narracyjne (opowieści multimedialne) w aplikacji Story Maps. Interaktywna forma opracowania oraz powstałe wersje internetowe map miały na celu stworzenie atrakcyjnego i użytecznego opracowania podczas zaznajamiania się z życiem i twórczością ww. kompozytorów, a także dotarcie do szerszego grona odbiorców. Wykonanie map opierało się w dużym stopniu na pozyskaniu odpowiednio wyselekcjonowanych danych oraz na manualnym ich zwektoryzowaniu i uzupełnieniu o odpowiednie atrybuty. Poszczególne zbiory danych szczegółowo analizowano i odrzucano te, które w świetle całego życiorysu wydawały się mało znaczące. Kolejnym czasochłonnym zadaniem było przygotowanie odpowiedniej wizualizacji danych, w tym zadbanie o odpowiednią symbolizację. Tę część pracy wykonano w aplikacji ArcGIS Online, a dzięki zintegrowanemu połączeniu z aplikacją Story Maps, uzyskano taki sam efekt w mapach narracyjnych. Główne prace redakcyjne opracowania polegały na skompletowaniu informacji o wydarzeniach i twórczości oraz pozyskania powiązanej z nimi dokumentacji multimedialnej (fotograficznej i muzycznej).
File
  • File: 1
    Izabela_Fijałkowska-Praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 28499

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa5f47f788bb0432db1df88f69ae9caa4/
URN
urn:pw-repo:WUTa5f47f788bb0432db1df88f69ae9caa4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page